Biuro - zdjęcie 2
Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
15-396 Białystok Kopernika 89
print as PDF
Ogłoszenie nr 71652 / 27.11.2020
Dołącz do nas jako:

inspektor

w Wydziale Zamiejscowym w Ostrołęce
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Realizuje zadania wynikające z ustawy Prawo o miarach.
 • Realizuje zadania wynikające z ustawy o towarach paczkowanych.
 • Realizuje w siedzibie urzędu i w terenie zadania związane z legalizacją, ekspertyzami i wzorcowaniem przyrządów pomiarowych.
 • Bierze udział w czynnościach nadzorczo - kontrolnych wynikających z realizacji ustawy Prawo o miarach, o nadzorze rynku, o towarach paczkowanych.
 • Sporządza dokumentację techniczną z wykonywanych pomiarów.
 • Prowadzi i rozlicza oraz dokumentuje sprawy związane z czynnościami technicznymi.
 • Bierze udział w utrzymywaniu systemu zarządzania jakością w urzędzie.
 • Prowadzi pojazd służbowy kat. B
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość ustaw: Prawo o miarach, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o towarach paczkowanych, o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń związanych z działalnością Urzędów Miar m. in. Rozporządzenia w sprawie określania obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów miar, Rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, Rozporządzenie w sprawie rodzajów przyrządów podlegających prawnej kontroli metrologicznej.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakietu oprogramowania biurowego w tym edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, programu pocztowego oraz programu do prezentacji.
 • Prawo jazdy kat. B
 • Otwartość na zmiany i chęć rozwoju osobistego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu mechaniki, elektryki, metrologii itp.
 • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Dobra organizacja pracy własnej
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Praca w terenie i siedzibie Urzędu. Warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.
 • Praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno - pomiarowych.
 • Praca wymagająca wysiłku fizycznego, koncentracji, samodzielności jak i pracy w grupie, często pod presją czasu.
 • Występowanie sytuacji stresujących w związku z obsługą klientów zewnętrznych.
 • Wyjazdy służbowe.
 • Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
 • Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
 • Zagrożenie korupcją.
 • Prowadzenie pojazdu służbowego kat. B
Dodatkowe informacje
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Składane dokumenty (list motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata/kandydatki, oświadczenia powinny zawierać aktualną datę.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
 • Po analizie formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert, wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu, zostaną powiadomieni o kolejnym etapie naboru za pomocą poczty elektronicznej/telefonicznie na wskazany w aplikacji adres e-mail/ nr telefonu (w tym celu prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej i nr telefonu).
 • Oferty odrzucone można odbierać do 3 miesięcy od terminu ich składania.
 • Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. (85) 745 53 56 wew. 16.
 • Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Proces rekrutacji będzie składał się z trzech etapów: - pierwszy etap - weryfikacja ofert pod względem formalnym, - drugi etap - test sprawdzający wiedzę w zakresie znajomości ww. aktów prawnych, na który zostaną zaproszeni tylko kandydaci spełniający ww. wymagania formalne, - trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna. Prosimy o zamieszczenie w swojej ofercie dodatkowej klauzuli o następującej treści: „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji prowadzonym przez Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
calendar icon

Aplikuj

do 7 grudnia 2020

na adres:
Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
ul. Mikołaja Kopernika 89
15 - 396 Białystok
(z dopiskiem na kopercie: oferta pracy na stanowisko Inspektora w Wydziale Zamiejscowym w Ostrołęce w Okręgowym Urzędzie Miar w Białymstoku)
 • Dokumenty należy złożyć do: 07.12.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).   

  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  • Administratorem Danych Osobowych podanych przez Panią / Pana danych jest Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku przy ul. Mikołaja Kopernika 89, 15-396 Białystok, tel. 85 745 53 56 wew. 11, oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl.
  • Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
  • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 85 745 53 56 wew. 11, oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl.
  • Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa, nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 
  • Informacje o wynikach naboru, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata, zostaną umieszczone na dostępnych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia procesu naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Generalny Urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
  • Przysługuje Pani / Panu prawo żądania od Administratora Danych Osobowych:

  a)       dostępu do swoich danych,

  b)       sprostowania swoich danych,

  c)       usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

  d)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,

  e)       przeniesienia swoich danych.

  Żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy Administratora Danych Osobowych podany powyżej. Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  • Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.  

   

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku

Udostępnił: Joanna Potrykus

Komórka organizacyjna: Referat Kadr, Płac i Szkolenia/Wydział Obsługi

Wprowadzono: 27.11.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×