Biuro - zdjęcie 2
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie
09-500 Gostynin ul. Przemysłowa 1
print as PDF
Ogłoszenie nr 110138 / 09.11.2022
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

Do spraw: organizacji i archiwizacji Samodzielne stanowisko ds. organizacji i archiwizacji
#zasoby ludzkie (sprawy kadrowe)
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • W zakresie spraw organizacyjnych:
 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Powiatowej;
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Powiatowego;
 • opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Powiatowego;
 • prowadzenie archiwum Komendy Powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
 • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Powiatowej;
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej Komendy Powiatowej przez Oficera Prasowego Komendanta Powiatowego PSP;
 • przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Powiatowej;
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Powiatowej;
 • organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej;
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków oraz petycji, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków oraz petycji dla Komendy Powiatowej;
 • zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej Komendy;
 • prowadzenie sekretariatu Komendanta Powiatowego
 • W zakresie spraw kadrowych:
 • realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej Komendanta Powiatowego;
 • przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w Komendzie Powiatowej w tym dowódców Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej;
 • opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w Komendzie Powiatowej;
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 • ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Powiatowej;
 • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów Komendy Powiatowej;
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej;
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej;
 • prowadzenie spraw dotyczących uprawnień kierowców pojazdów uprzywilejowanych i służbowych;
 • analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
 • prowadzenie ewidencji i rozliczania czasu służby/pracy pracowników systemu codziennego oraz nadzór nad prowadzoną ewidencją czasu służby/pracy i udzielanie merytorycznej pomocy w tym zakresie komórkom organizacyjnym Komendy
 • prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych
 • sporządzanie dokumentacji płacowej, w tym list płac
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Staż pracy co najmniej 1 rok i 6 miesięcy w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • Znajomość Kodeksu pracy
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
 • Znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych
 • Znajomość przepisów wykonawczych do ww. ustaw
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe prawo pracy, administracja, zarządzanie zasobami ludzkimi, ekonomia
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • Doświadczenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych podległych MSWiA co najmniej 1 rok
 • Znajomość zasad funkcjonowania i finansowania PSP oraz korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, Power Point) i programów kadrowych oraz obsługi EZD
 • Teoretyczna i praktyczna znajomość ustawy o pracowniczych planach kapitałowych
 • Kompetencje miękkie: (umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, komunikatywność, dyspozycyjność, samodzielność, rzetelność, sumienność)
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie klasyfikacji dochodów i wydatków w jednostkach budżetowych oraz archiwizacji dokumentów
 • Prawo jazdy kat.”B
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Stabilną pracę w jednostce administracji publicznej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy
 • Zatrudnienie na umowe o pracę, pierwsza umowa na 12 miesięcy
 • Dodatek za wielotnią pracę w wysokości od 5% do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Nagrody jubileuszowe
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne(tzw. "trzynastka")
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • praca biurowa w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
  w Gostyninie; w pomieszczeniach biurowych klimatyzowanych, usytuowanych na  I piętrze budynku;
 • praca w systemie codziennym (od poniedziałku do piątku) w godzinach 07.30-15.30;
 • wyjazdy służbowe krajowe;
 • praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych (narzędzia
  i materiały do pracy: komputer, kserokopiarka, skaner, drukarka, telefon, faks, niszczarka);
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
 • oświetlenie sztuczne i naturalne;
 • praca z bazami danych i programami dziedzinowymi;
 • budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, brak windy
  i podjazdów, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 •  
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • List motywacyjny oraz Curriculum Vitae muszą być własnoręcznie podpisane.
 • Oświadczenia podpisz własnoręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • W przypadku składania kopii dokumentów (potwierdzających wykształcenie i staż pracy) na każdej zapisanej stronie kandydatka/kandydat musi umieścić adnotację: „Potwierdzam zgodność z oryginałem” oraz datę i własnoręczny czytelny podpis.
 • Kandydatki/kandydaci proszeni są o podanie w liście motywacyjnym numeru telefonu kontaktowego i w przypadku posiadania adresu e-mail.
 • Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w postępowaniu kwalifikacyjnym, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 • Weryfikacja spełnienia przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Niezbędne dokumenty i oświadczenia”. Przekazanie dokumentów wymienionych w części „Dodatkowe dokumenty” nie jest obowiązkowe. Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
 • Oferty niespełniające kryteriów naboru oraz oferty kandydatów/kandydatek, którzy nie przeszli kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, będzie można odebrać w Stanowisku Organizacyjno-Kadrowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji wyniku naboru. Nieodebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone niezwłocznie po upływie tego terminu.
 • Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatki/kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydatkę /kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub w przypadku nieprzystąpienia kandydatki/kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego.
 • Przed przystąpieniem do każdego etapu postępowania kandydatka/kandydat zobowiązana(-y) jest do okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość (ze zdjęciem).
 • Prace związane z przeprowadzeniem naboru wykonuje komisja rekrutacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie.
 • Rekrutację uznaje się za zakończoną w momencie ogłoszenia wyniku naboru na tablicy ogłoszeń Komendy Powiatowej PSP w Gostyninie, opublikowanie na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie https://www.gov.pl/web/kppsp-gostynin oraz na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów https://nabory.kprm.gov.pl/.
 • Zatrudnienie zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (t.J. Dz. U. z 2022r. poz. 1691) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 • Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole naboru.
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego umieszcza się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie urzędu oraz w Biuletynie KPRM.
 • Członek korpusu służby cywilnej nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Proces naboru na stanowisko starszego specjalisty ds. organizacji i archiwizacji  w korpusie służby cywilnej w KP PSP Gostyninie będzie przeprowadzany w następujących etapach:

 • etap I - ocena ofert oraz ustalenie listy kandydatów/kandydatek spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze - lista kandydatów/kandydatek zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Komendy Powiatowej PSP w Gostyninie i opublikowana na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Gostyninie https://www.gov.pl/web/kppsp-gostynin
 • etap II - test pisemny ze znajomości ustaw: ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Służbie cywilnej, Kodeksu Pracy, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych
 • etap III – rozmowa kwalifikacyjna
 • wybór kandydata.
Pracę możesz rozpocząć od: 2023-01-02
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji (ukończone kursy, szkolenia, prawo jazdy itp.)
calendar icon

Aplikuj

do 21 listopada 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Dokumenty należy składać w sekretariacie (I piętro) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie, ul. Przemysłowa 1, 09-500 Gostynin w zaklejonej kopercie z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz adnotacją „NABÓR KSC - 2" lub przesłać drogą pocztową. Oferty składane bądź uzupełniane po terminie lub też niekompletne nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(24) 236 02 03
 • Dokumenty należy złożyć do: 21.11.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ) ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej RODO, informujmy że:

  • Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie (09-500 Gostynin, ul. Przemysłowa 1, tel.(24) 236 02 00, fax. (24) 235 33 33, e-mail: gostynin@mazowsze.straz.pl
  • Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie, zwanej dalej także Komendą, został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc na adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe, są przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego do pracy w służbie cywilnej w Komendzie, na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, to jest w związku z wypełnianiem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w zakresie danych osobowych określonych w przepisach prawa,
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą  w zakresie danych osobowych przekazanych przez kandydata dodatkowo,  w szczególności w ramach CV lub listu motywacyjnego; przekazanie tych danych traktowane będzie jako jednoznaczne działanie wyrażające zgodę na ich przetwarzanie,
  • art. 10 RODO w zakresie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa, a także w oparciu o inne przepisy prawa, w szczególności o ustawę o służbie cywilnej i Kodeks Pracy.
  • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności w związku z ewentualną realizacją prawa dostępu do informacji publicznej lub konieczności publikacji danych wybranego kandydata  w Biuletynach Informacji Publicznej Komendy oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
  • podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz Administratora np. w zakresie fizycznego wybrakowania i zniszczenia dokumentacji, serwisu systemu informatycznego Administratora.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres tego postępowania kwalifikacyjnego, a następnie maksymalnie przez 3 miesiące od daty jego zakończenia. Dane osobowe wybranego kandydata przeniesione będą do akt osobowych pracownika  i przechowywane będą zgodnie z przepisami właściwymi w sprawach związanych z zatrudnieniem.
  • Posiada Pani/(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody posiada Pani(-) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/(-) również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/(-), że przetwarzanie narusza przepisy RODO. 
  • Podanie danych osobowych przez osobę, która chce przystąpić do naboru jest wymagane przepisami prawa. Nie podanie przez Panią/a danych osobowych będzie skutkować nie zakwalifikowaniem do prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego do pracy w służbie cywilnej w Komendzie lub brakiem możliwości dalszego udziału Pani/a w tym postępowaniu, jeżeli konieczność przedstawienia następnych danych osobowych określona była w trakcie tego postępowania. W zakresie nie określonym w przepisach podanie danych jest dobrowolne i ich nie podanie nie będzie skutkować w żaden sposób.
  • Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie

Udostępnił: Ewa Ziółkowska

Komórka organizacyjna: Samodzielne stanowisko ds. organizacji i archiwizacji

Wprowadzono: 09.11.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×