Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Garwolinie
08-400 Garwolin ul. Mazowiecka 26
print as PDF
Ogłoszenie nr 113274 / 04.01.2023
Dołącz do nas jako:

inspektor nadzoru budowlanego

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Garwolinie
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • prowadzenie działalności inspekcyjno-kontrolnej, w tym przeprowadzanie kontroli oraz inspekcji budów, obiektów budowlanych, sporządzanie protokołów,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Garwolinie,
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń i pism,
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji,
 • rozpatrywanie spraw zakończenia budów,
 • załatwianie skarg i wniosków w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • prowadzenie innych spraw z zakresu tematycznego stanowiska pracy zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Garwolinie.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Staż pracy na stanowiskach administracyjnych
 • znajomość obsługi systemu operacyjnego i pakietu Office oraz urządzeń biurowych (xero, faks, skaner),
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Postępowania egzekucyjnego w administracji oraz ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi,
 • prawo jazdy kat. B
 • wysoka kultura osobista, pracowitość, sumienność, komunikatywność, zdyscyplinowanie, lojalność, samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów, otwartość na wiedzę i chęć jej pogłębiania, odporność na stres.
Co oferujemy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

1) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

2) praca umysłowa, wykonywana w pozycji siedzącej w siedzibie Inspektoratu,

3) stanowisko znajduje się na II piętrze budynku, budynek wyposażony w windę, podjazd dla osób niepełnosprawnych,

4) praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie,

5) praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,

6) praca z interesantem,

7) budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

8) warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,

9) praca od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00. – 16.00.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

1. wstępna selekcja  kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych,

2. rozmowa kwalifikacyjna

Pracę możesz rozpocząć od: 2023-02-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, itp.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 16 stycznia 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 113274"
na adres:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Garwolinie, 08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26
z adnotacją na kopercie "Oferta na stanowisko pracy – inspektor nadzoru budowlanego w PINB w Garwolinie w terminie do dnia 13 stycznia 2023 r. "

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
25 684 35 88,
25 68 52 700
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 16.01.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  dotycząca przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
  w Garwolinie w związku z naborem na wolne stanowisko pracy

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:

  1.      Administratorem Pani / Pana danych jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Garwolinie jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Garwolinie. Adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Garwolinie,
   ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin, tel./ fax (0 – 25) 684 35 88, e – mail: pinb@pinbgarwolin.pl.

  2.      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani / Pan kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz realizacji swoich praw: telefonicznie (0 – 25) 684 35 88,
   e – mail: pinb@pinbgarwolin.pl, w siedzibie Administratora, listownie: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin.

  3.      Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych na stanowisko, na które zgłasza się kandydat, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie:

  1)      art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 22¹ §1 pkt. 1 – 3 ustawy z dnia ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy;

  2)      art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w związku z art. 22¹ §1 pkt. 4 – 6 ustawy z dnia ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;

  3)      podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO), a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii (art. 9 ust.2 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  4.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 (do momentu przyjęcia lub odmowy przyjęcia oferty pracy przez wybranego kandydata, a następnie przez 3 miesiące w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami), dane osoby wyłonionej w toku postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane w aktach pracowniczych przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia.

  5.      Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie (jeśli przetwarzanie będzie się odbywało na podstawie zgody) i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Może Pani/ Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  6.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

  7.      Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu administratora w celu świadczenia usług, np. usług teleinformatycznych takich, jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych.

  8.      Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.

   

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Garwolinie

Udostępnił: Grzegorz Rosłaniec

Komórka organizacyjna: PINB Garwolin

Wprowadzono: 04.01.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×