Biuro - zdjęcie 2
Komenda Miejska Policji w Tarnowie
33-101 Tarnów Ul. Traugutta 4
print as PDF
Ogłoszenie nr 133650 / 12.02.2024
Dołącz do nas jako:

inspektor

Do spraw: medycyny pracy w Zespole do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Medycyny Pracy

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Nadzór i organizacja w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie oraz jednostkach podległych: badań profilaktycznych i kontrolnych policjantów, badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników Policji oraz badań wstępnych osób ubiegających się o staż w KMP w Tarnowie, badań do celów sanitarno-epidemiologicznych policjantów i pracowników Policji, badań lekarskich kierowców pojazdów uprzywilejowanych (policjanci i pracownicy Policji), szczepień ochronnych policjantów i pracowników Policji w celu prawidłowej realizacji zadań przez policjantów i pracowników Policji,
 • Współpraca z jednostkami służby medycyny pracy w zakresie realizacji badań profilaktycznych i szczepień ochronnych w celu zapewnienia aktualności zaświadczeń i orzeczeń wydawanych przez służbę medycyny pracy/lekarzy profilaktyków,
 • Kontrolowanie prawidłowości wystawianych skierowań na badania/szczepienia, monitorowanie terminów ich wykonania, rejestracja skierowań na badania i szczepienia ochronne dla policjantów i pracowników KMP w Tarnowie oraz wprowadzanie i bieżąca aktualizacja w systemie SWOP „Medycyna Pracy” celem prawidłowej realizacji zadań,
 • Opisywanie i sprawdzenie faktur z usług medycznych pod względem merytorycznym i finansowym oraz sporządzanie zestawień dot. przedmiotowych faktur i rozliczanie zarejestrowanych skierowań na badania profilaktyczne, wstępne, okresowe, kontrolne i specjalistyczne oraz na szczepienia ochronne policjantów i pracowników Policji celem prawidłowej realizacji zadań,
 • Bilansowanie rocznych potrzeb w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla policjantów i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie oraz jednostek podległych celem prawidłowej realizacji zadań,
 • Prowadzenie rejestru decyzji o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne jak również prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń oraz wydawanie zezwoleń do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne dla policjantów KMP w Tarnowie celem prawidłowej realizacji zadań,
 • Nadzorowanie i prowadzenie czynności zmierzających do refundacji przez pracodawcę kosztu zakupu okularów do pracy przy monitorach ekranowych celem prawidłowej realizacji zadań,
 • Prowadzenie postępowań i szkoleń poekspozycyjnych (dot. m.in. zakażeń HIV, gruźlicą, wścieklizną, odkleszczowym zapaleniem mózgu) celem prawidłowej realizacji zadań.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok i 6 miesięcy w pracy administracyjno-biurowej
 • znajomość przepisów z zakresu medycyny pracy,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy,
 • kreatywność,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych (pakietu biurowego MS Word),
 • umiejętność komunikowania się, współpracy,
 • interpretacji przepisów,
 • podejmowania decyzji, przewidywania, prognozowania
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatów/kandydatek urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeżeli urodziła się przez 1 sierpnia 1972 roku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe administracyjne
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
Co oferujemy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 3598, 41 zł brutto

Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy

„Trzynaste” wynagrodzenie

Różnorodny pakiet socjalny zgodny z obowiązującym regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych KMP w Tarnowie (np. dofinansowanie do wypoczynku pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników, niskooprocentowane pożyczki, pomoc finansowa)

Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie

Możliwość korzystania z Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do obsługi monitora ekranowego

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

 

Warunki pracy

-  Praca w podstawowym systemie czasu pracy/ praca jednozmianowa

-  Praca administracyjno-biurowa

-  Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

-  Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała (siedząca)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

- Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie przy ul. Traugutta 4,  budynek nie jest wyposażony w windę osobową, podjazd dla osób niepełnosprawnych (tylko na poziomie parteru budynku), w przypadku osób z niepełnosprawnością narządów ruchu brak możliwości dostania się na wyższe piętra budynku bez pomocy wynaczonych osób.

-  Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy: meble biurowe, zestaw komputerowy, telefon,

-  Dodatkowo obsługa urządzeń biurowych: kserokopiarka, niszczarka papieru, skaner, fax.

 

Dodatkowe informacje
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

W liście motywacyjnym należy podać nazwę stanowiska oraz numer ogłoszenia

List motywacyjny, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą

O terminowości wpływu oferty do KMP w Tarnowie decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Kompletne oferty, to takie które zawierają wszystkie wymagane dokument.

Dokumenty aplikacyjne dostarczone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o naborze lub niepodpisane (nieopatrzone własnoręcznym podpisem) i nieopatrzone datą, nie będą rozpatrywane

Kandydaci spełniający wymogi formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie bądź pocztą elektroniczną (preferowane) - prosimy o podanie aktualnych danych kontaktowych

Z procedurą naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej w KMP w Tarnowie można zapoznać się na stronie BIP KMP w Tarnowie w zakładce „Służba i praca w Policji”

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie BIP KMP w Tarnowie w zakładce „Służba i praca w Policji”

Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów w KMP w Tarnowie

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

W zależności od ilości kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne mogą zostać przeprowadzone:

- test wiedzy,

- test umiejętności praktycznych,

- rozmowa kwalifikacyjna.

Pracę możesz rozpocząć od: 2024-04-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydat/kandydatka nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa, nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatów/kandydatek urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, referencje, zakresy obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających wymagania niezbędne (rodzaj i długość)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE"
calendar icon

Aplikuj

do 22 lutego 2024

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 133650"
na adres:
Komenda Miejska Policji w Tarnowie, Wydział Wspomagający
ul. Traugutta 4
33-101 Tarnów

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47 831 1230
 • Dokumenty należy złożyć do: 22.02.2024
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Miejski Policji w Tarnowie, adres: ul. Traugutta 4, 33-101 Tarnów, nr tel. 47 831 1201
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Komenda Miejska Policji w Tarnowie, 33-101 Tarnów, ul. Traugutta 4, adres email: iod.kmp@tarnow.policja.gov.pl, nr tel. 47 831 1311
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Komendant Miejski Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Miejska Policji w Tarnowie

Udostępnił: Ewa Szwiec

Komórka organizacyjna: Wydział Wspomagający

Wprowadzono: 12.02.2024

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×