Biuro - zdjęcie 2
Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej
34-200 Sucha Beskidzka Ul.Mickiewicza 42
print as PDF
Ogłoszenie nr 100400 / 08.06.2022
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor

Do spraw: kryzysowo - obronnych Wydziału Prewencji
#administracja publiczna
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • prowadzenie całokształtu spraw o charakterze kryzysowo – obronnym dla KPP i podległych jednostek organizacyjnych, w celu zapewnienia sprawnego działania w wypadku sytuacji kryzysowej
 • techniczne wykonywanie dokumentów związanych z realizacją zadań kryzysowo-obronnych wynikających z zarządzeń , wytycznych i decyzji KGP i KWP
 • współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa, Administracji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego PSP w Suchej Beskidzkiej
 • opracowanie i aktualizacja „Planu Obronnego KPP” i „Planu Działania Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej” w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych
 • opracowanie procedur związanych z osiąganiem podwyższonej i pełnej gotowości obronnej w jednostkach i komórkach organizacyjnych KPP w czasie stanów nadzwyczajnych
 • opracowanie sprawozdań i ocen z zakresu spraw kryzysowo - obronnych
 • prowadzenie dokumentacji alarmowej i jej bieżąca aktualizacja
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, prowadzenie rejestrów i dokumentacji związanej z bronią pneumatyczną
 • przeprowadzanie doraźnych sprawdzeń oraz ocen doraźnych i problemowych zleconych przez przełożonych
 • zastępowanie inspektora Wydziału Prewencji w przypadku nieobecności, obsługa sekretariatu Wydziału Prewencji
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w administracji w zakresie realizacji zadań kryzysowo - obronnych
 • bardzo dobra znajomość komputera w zakresie programu: WORD, EXEL, INTRADOK, SWOP i E-NADAWCA
 • komunikatywność, dokładność, otwarty stosunek do klienta, umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 4 lata w administracji publicznej
 • informacja dotycząca realizacji zadań kryzysowo – obronnych
Co oferujemy
 • Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Praca wykonywana jest w systemie jednozmianowym w budynku Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 42; praca o różnym stopniu skomplikowania oraz odpowiedzialności. Na stanowisku pracy mogą występować warunki uciążliwe spowodowane wymuszoną pozycją ciała – praca przy monitorze ekranowym,
w pozycji siedzącej. Praca wymaga umiejętności interpretacji oraz aktualizacji posiadanej wiedzy, a także bieżącego poprawiania istniejących procedur działania. Wielokrotnie realizacja zadania wymaga współpracy z innymi jednostkami i urzędami. Nie występują warunki szkodliwe lub niebezpieczne.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 20 czerwca 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 100400"
na adres:
Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 42
34-200 Sucha Beskidzka
(Sekretariat , pok. 100)

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.06.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej tel. 47 8328 216
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej, ul.Mickiewicza 42, 34-200 Sucha Beskidzka, adres e-mail: iod.kpp@sucha-beskidzka.policja.gov.pl.
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej

Udostępnił: Mirosław Lik

Komórka organizacyjna: Zespół ds. Łączności i Informatyki

Wprowadzono: 08.06.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×