Biuro - zdjęcie 26 - plan budynku
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz ul. Artura Grottgera 50
print as PDF
Ogłoszenie nr 71961 / 05.12.2020
Dołącz do nas jako:

starszy referent

Do spraw: administracji i utrzymania obiektów w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • rozliczanie zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, c.o., odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych w poszczególnych obiektach służbowych jednostki oraz wykonywanych w tym zakresie usług przez podmioty zewnętrzne,
 • kontrola realizacji umów lub zlecanych usług dotyczących kosztów utrzymania obiektów, monitorowanie stanu wydatków oraz przedstawianie sprawozdań i analiz jednostce nadrzędnej,
 • wystawianie faktur VAT oraz innych dokumentów dla podmiotów zewnętrznych,
 • prowadzenie spraw związanych z żywieniem osób osadzonych w PdOZ KMP w Nowym Sączu,
 • prowadzenie spraw związanych z wypłatą równoważników pieniężnych policjantom za pracę na wolnym powietrzu oraz wyżywieniem pracowników w sezonie zimowym,
 • prowadzenie dokumentacji przychodowo – rozchodowej w zakresie gospodarki materiałami biurowymi,
 • prowadzenie spraw mobilizacyjno – obronnych.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe pracy w administracji lub doświadczenia zawodowego w pracy biurowej,
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów Word, Excel,
 • doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji w zakresie kosztowym lub rozliczeniowym,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe
 • wiedza z zakresu księgowości i rachunkowości,
 • samodzielność, komunikatywność, skrupulatność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne",
Co oferujemy
 • Dofinansowanie do zajęć sportowo - rekreacyjnych
 • Możliwość korzystania z siłowni na terenia KMP w Nowym Sączu
 • Możliwość wykupienia na preferncyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny oraz ubepieczenia zdrowotnego i polisy na życie
 • Możliwość korzystania z Kasy Oszczędnościowo - Pożyczkowej
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do obsługi monitora ekranowego
 • Dodatek do wynagrodzenia za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy).
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych. Na stanowisku pracy mogą wystąpić warunki uciążliwe spowodowane wymuszoną pozycją ciała – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy w pozycji siedzącej, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

Stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych. Zadania wykonywane w siedzibie urzędu.

Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku Komendy Miejskiej Policji
w Nowym Sączu przy ul. Artura Grottgera 50. Budynek wyposażony w windę osobową, klatkę  schodową o  szerokości 155 cm, korytarz biurowy
o szerokości 160 cm, drzwi do pokoi biurowych o szerokości 90 cm. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Sanitariaty dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim znajdujące się na każdym piętrze budynku.

 

Dodatkowe informacje
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

W liście motywacyjnym należy podać stanowisko, komórkę organizacyjną i numer ogłoszenia. Życiorys w formie CV. List motywacyjny i CV muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Oświadczenia muszą zwierać wskazaną w ogłoszeniu treść, muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie BIP Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, w zakładce „Ogłoszenia”

http://bip.nowy-sacz.kmp.policja.gov.pl/331/ogloszenia/28821,Wymagane-wzory-oswiadczen.html

Oferty niekompletne i nie spełniające wymogów, niepodpisane
i nieopatrzone datą oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu) lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane.

 

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

W zależności od ilości kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne mogą zostać przeprowadzone: test wiedzy i kompetencji, sprawdzian praktyczny oraz rozmowa kwalifikacyjna. Dopuszcza się zdalne przeprowadzenie testu wiedzy
i kompetencji. W tym celu niezbędne jest podanie w danych do kontaktu swojego adresu e-mail. W zależności od sytuacji związanej z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym Covid-19 całe postępowanie konkursowe może zostać przeprowadzone zdalnie.

 

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w zatrudnieniu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 742),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie pozostałych wymagań dodatkowych,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”.
calendar icon

Aplikuj

do 15 grudnia 2020

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 71961"
na adres:
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Wydział Wspomagający
ul. Artura Grottgera 50
33 - 300 Nowy Sącz

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47 833 41 33 lub 47 833 41 21 w godz. od 8.00 - 15.00.
 • Dokumenty należy złożyć do: 15.12.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.

  Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział
  w naborze.

  ·       Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Miejski Policji
  w Nowym Sączu, ul. Artura Grottgera 50, 33-300 Nowy Sącz

  ·       Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, ul. Artura Grottgera 50, 33-300 Nowy Sącz, adres e-mail: iod.kmp@nowy-sacz.policja.gov.pl

  ·       Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

  ·       Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

  ·       Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający
  z przepisów o archiwizacji

  ·       Uprawnienia:

  1.      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2.      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3.      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4.      prawo do usunięcia danych osobowych;

  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

  5.      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  ·       Podstawa prawna przetwarzania danych:

  1.    art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  2.    art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
  oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  w zw. Pz art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  3.    art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  ·       Informacje o wymogu podania danych:

  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  ·         Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

   

Wytworzył/odpowiada: Komendant Miejski Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Udostępnił: Jan Majocha

Komórka organizacyjna: Wydział Wspomagający

Wprowadzono: 05.12.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×