Kraków - panorama
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
31-011 Kraków Pl. Szczepański 5
print as PDF
Ogłoszenie nr 127159 / 15.09.2023
Dołącz do nas jako:

starszy referent

Do spraw: kontroli w Wydziale Inspekcji
#administracja publiczna #działalność inspekcyjna #praca #środowisko
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • bierze udział w kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz decyzji ustalających warunki użytkowania ze środowiska
 • bierze udział w sporządzaniu protokołów z kontroli, przygotowywaniu zarządzeń pokontrolnych, wystąpień i decyzji
 • bierze udział w kontroli dot. realizacji zarządzeń pokontrolnych i wydanych decyzji
 • bierze udział w prowadzeniu postępowania administracyjnego dot. wymierzania kar pieniężnych za naruszenie przepisów
 • bierze udział w przygotowywaniu wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia przeciwko środowisku
 • bierze udział w załatwianiu wniosków o interwencję
 • bierze udział w przygotowywaniu materiałów do opracowywań, raportów, komunikatów i statystyki z zakresu prowadzonych kontroli
 • prowadzi bazę danych związanych z działalnością kontrolną
 • pilotuje bezzałogowy statek powietrzny (dron) podczas działań kontrolnych
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie ochrona środowiska, inżynieria środowiska lub chemia
 • Znajomość podstawowych przepisów z zakresu ochrony środowiska
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość procedur wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość obsługi: pełnego pakietu MS Office, Internetu, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych
 • Łatwość pisemnego formułowania wniosków
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Zdolności manualne (w ramach obsługi bezzałogowych statków powietrznych)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w obszarze ochrony środowiska lub doświadczenie (np. staż absolwencki) w służbach kontrolnych w obszarze ochrona środowiska,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • wykształcenie wyższe o profilu ochrona środowiska lub inżynieria środowiska
 • Umiejętność sporządzania syntetycznych informacji oraz raportów
 • Analityczne myślenie
 • Ukończony kurs obsługi systemów bezzałogowych statków powietrznych
Co oferujemy
 • Dodatek za wieloletnią pracę od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
 • Nagrody jubileuszowe
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz skorzystania z pakietów opieki medycznej
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dobra lokalizacja

 

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy. Siedziba inspektoratu nie jest w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych (brak przystosowanych pomieszczeń i przystosowanej toalety). Praca w terenie, praca w trudnych warunkach środowiskowych, częste wyjazdy służbowe (prowadzenie samochodu służbowego), udział w przeprowadzaniu kontroli. Praca zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Wymaga dużej odporności psychicznej, dobrej komunikatywności, aktywności oraz odporności na stres (zagrożenie wynikające z naciskiem grup przestępczych oraz korupcją). Możliwa praca w systemie zmianowym przez 7 dni w tygodniu, w nietypowych godzinach pracy, w tym praca w nocy.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Do dokumentów aplikacyjnych dołącz swoją zgodę o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko......, nr oferty......, zgodnie z art.6 ust.1lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Egzamin pisemny sprawdzający wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania zadań na ww. stanowisku oraz rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

Pracę możesz rozpocząć od: 2023-11-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na poziomie A2 lub certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu obsługi bezzałogowego statku powietrznego
calendar icon

Aplikuj

do 25 września 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 127159"
na adres:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Pl. Szczepański 5
31-011 Kraków
Dziennik Podawczy - Kancelaria
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(12) 422 48 95
 • Dokumenty należy złożyć do: 25.09.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Danych Osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie jest Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, 31-011 Kraków, pl.Szczepański 5, tel. (12) 422 48 95, e-mail: wiosinfo@krakow.wios.gov.pl
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. (12) 422 48 95, e-mail: wiosinfo@krakow.wios.gov.pl, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie 31-011 Kraków, pl. Szczepański 5
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe kandydatów (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), którzy wygrają nabór zostaną umieszczone na stronie BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz będą umieszczone w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Udostępnił: Wanda Wołek

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Wprowadzono: 15.09.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×