Kraków - panorama
Komenda Miejska Policji w Krakowie
31-137 Kraków ul. Siemiradzkiego 24
print as PDF
Ogłoszenie nr 90836 / 13.01.2022
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor

Do spraw: ewidencji kadrowej w Wydziale Kadr

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzenie ewidencji czasu służby i pracy (w tym ewidencji urlopów) kierowników jednostek i komórek organizacyjnych KMP w Krakowie oraz ich zastępców, a także policjantów i pracowników Policji: Wydziału Kadr, Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy, Jednoosobowego Stanowiska ds. Prawnych i Zespołu Prasowo-Informacyjnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie;
 • Wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemach informatycznych Policji, w tym w Systemie Wspomagania Obsługi Policji (SWOP) w celu zapewnienia aktualności i integralności danych kadrowych;
 • Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych przy użyciu programu komputerowego PŁATNIK-ZUS w zakresie wysyłania elektronicznych dokumentów ubezpieczeniowych (zgłaszanie do ubezpieczeń i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) policjantów i pracowników Policji KMP w Krakowie;
 • Sporządzanie informacji zbiorczych, analiz oraz dokumentów sprawozdawczych dotyczących absencji policjantów i pracowników Policji KMP w Krakowie;
 • Koordynowanie zagadnień związanych z obiegiem elektronicznych zwolnień lekarskich oraz ewidencją czasu pracy policjantów i pracowników Policji KMP w Krakowie;
 • Opracowywanie korespondencji do instytucji zewnętrznych, jednostek wymiaru sprawiedliwości (sądy, prokuratura) oraz jednostek i komórek organizacyjnych Policji, w zakresie informacji dotyczących funkcjonariuszy i pracowników Policji celem terminowego udzielania odpowiedzi;
 • Realizowanie czynności związanych z przygotowaniem uroczystości, w zakresie sporządzania niezbędnej dokumentacji okolicznościowej i kadrowej;
 • Archiwizowanie zgromadzonych materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu ich przekazania do składnicy akt Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w administracji lub w pracy biurowej, w tym minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z kadrami
 • Znajomość przepisów: - ustawy o Policji i przepisów wykonawczych, - ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, - Kodeksu pracy z zakresu czasu pracy i urlopów pracowniczych;
 • Umiejętność analizowania i interpretowania przepisów;
 • Umiejętność obsługi komputera;
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i analitycznego myślenia;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Samodzielność, komunikatywność;
 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli Poufne albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w administracji publicznej
 • Znajomość obsługi programu komputerowego PŁATNIK-ZUS
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Realizacja zadań związanych z działalnością ewidencyjną w zakresie obsługi kadrowej. Praca administracyjno-biurowa.

- obsługa urządzeń biurowych: komputer, drukarka, kserokopiarka, telefon.

- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

- wymuszona pozycja ciała,

- praca przy sztucznym , naturalnym oświetleniu,

- praca w pomieszczeniu usytuowanym na II piętrze w części budynku nieprzystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Proponowane wynagrodzenie: 3.251,74 zł. brutto plus dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego). Prosimy o skorzystanie ze wzoru oświadczeń umieszczonych pod linkiem http://bip.krakow.kmp.policja.gov.pl/download/399/31152/wzoryoswiadczendotnaborudokorpususluzbycywilnej-1.docx

Aplikacje mogą być składane tylko w formie pisemnej. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko, komórkę organizacyjną oraz nr ogłoszenia. 

Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o ich terminie (prosimy o podanie aktualnych nr telefonów i adresów e-mail).

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Oferty odrzucone nie będą odsyłane kandydatom. 

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu obsługi programu komputerowego PŁATNIK-ZUS
calendar icon

Aplikuj

do 26 stycznia 2022

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 90836"
na adres:
Komenda Miejska Policji w Krakowie
ul. Siemiradzkiego 24
31-137 Kraków
Dziennik Podawczy, parter pok. nr 11
od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47 83 52 514
 • Dokumenty należy złożyć do: 26.01.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Miejski Policji w Krakowie - adres: ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych - adres e-mail: iod.kmp@krakow.policja.gov.pl; adres korespondencyjny: ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków z dopiskiem na kopercie "IOD"
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Komendant Miejski Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Miejska Policji w Krakowie

Udostępnił: Dariusz Szulc

Komórka organizacyjna: KMP Kraków

Wprowadzono: 13.01.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×