Biuro - zdjęcie 22 - skoroszyty
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
31-542 Kraków ul. Mogilska 25
print as PDF
Ogłoszenie nr 90544 / 06.01.2022
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor

Do spraw: personalnych - zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Organizacyjnym
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi procesy rekrutacyjne w Urzędzie – nabory do służby cywilnej, w tym przygotowuje ogłoszenia, sporządza opisy stanowisk pracy oraz umowy o pracę.
 • Koordynuje proces wdrażania nowych pracowników.
 • Koordynuje sprawy związane z rozwojem zawodowym pracowników, w tym: a) organizuje służbę przygotowawczą dla nowo zatrudnionych pracowników, b) nadzoruje sporządzani pierwszej oceny oraz ocen okresowych pracowników, c) wdraża i monitoruje indywidualne programy rozwoju zawodowego.
 • Inicjuje i współpracuje przy tworzeniu i aktualizowaniu procedur wewnętrznych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie.
 • Wdraża i monitoruje systemy motywacyjne w Urzędzie.
 • Czuwa nad terminowością szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych.
 • Prowadzi i rozlicza ewidencję czasu pracy zatrudnionych.
 • Wprowadza i aktualizuje dane pracowników w programie kadrowym.
 • Prowadzi sprawozdawczość w zakresie spraw kadrowych.
 • Prowadzi sprawy związane ze stażami absolwenckimi oraz praktykami studenckimi, współpracuje z urzędami pracy oraz uczelniami wyższymi.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Staż pracy co najmniej 2 lata w w dziale personalnym w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi LUB co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w dziale personalnym w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi LUB co najmniej 2 lata stażu pracy na stanowisku związanym z zarządzaniem kilkuosobowym zespołem LUB co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z zarządzaniem kilkuosobowym zespołem
 • znajomość ustawy kodeks pracy,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi oraz Zarządzenia Szefa Służby Cywilnej w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • rzetelność i terminowość,
 • organizacja pracy własnej,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętność współpracy,
 • skuteczna komunikacja,
 • systematyczność, dokładność,
 • biegła obsługa komputera oraz pakietu MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi lub wyższe na innym kierunku oraz podyplomowe z zakresu ZZL
 • Doświadczenie zawodowe w administracji państwowej,
 • Znajomość/umiejętność obsługi programu Symfonia ERP Kadry i Płace.
Co oferujemy

Oferujemy:

 • możliwość pracy wg indywidualnego harmonogramu czasu pracy,
 • pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i Jego dzieci),
 • preferencyjne warunki dodatkowego ubezpieczenia na życie oraz prywatnej opieki medycznej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • dobrą lokalizację,
 • parking dla rowerów.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Jeżeli masz szczególne potrzeby dotyczące naboru bądź formy przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego czekamy na informację od Ciebie tel. 12 61 98 140, 12 61 98 152, 509 900 780

Warunki pracy
 • praca administracyjno-biurowa,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • okresowe spiętrzenie zadań oraz konieczność wykonywania zadań w krótkich terminach,
 • kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu.

Podstawowym narzędziem pracy jest komputer. Na stanowisku nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy znajduje się na IX piętrze w budynku wielokondygnacyjnym. Budynek posiada windę.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony tj. 12 miesięcy. 

Oferujemy:

- stabilną pracę w jednostce administracji państwowej,

- otwarte i przyjazne środowisko pracy,

- regularne i terminowo wypłacane wynagrodzenie,

- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

- 'trzynaste' wynagrodzenie,

- możliwość rozwoju.

Wszystkie oświadczenia kandydata/kandydatki powinny być własnoręcznie podpisane. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie w zakładce Praca,

http://bip.krakow.rdos.gov.pl/praca-2

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do dalszych etapów zostaną o tym poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Prosimy kandydatów/kandydatki o podanie numeru telefonu i adresu mailowego. RDOŚ zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami/kandydatkami. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert oraz niespełniające wymogów formalnych, zostaną komisyjnie zniszczone.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

I etap - weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
II etap - pisemny test wiedzy w przypadku dużej liczby kandydatów (powyżej 10 osób) spełniających wymagania formalne,
III etap - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy otrzymali najwyższy wynik z testu pisemnego, a w przypadku braku testu pisemnego, ze wszystkimi kandydatami, którzy spełniają warunki formalne.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego znajomość obsługi programu Sage Symfonia ERP Kadry i Płace
calendar icon

Aplikuj

do 16 stycznia 2022

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 90544"
na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

Składając aplikację mailowo pamiętaj, by wymagane w ogłoszeniu oświadczenia były własnoręcznie przez Ciebie podpisane i przesłane w formie skanu. Decyduje data: wpływu dokumentów aplikacyjnych na skrzynkę email urzędu


Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
nr 12 619 81 52 lub wysyłając sms z prośbą o kontakt zwrotny na nr tel. 509 900 780
 • Dokumenty należy złożyć do: 16.01.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, 31-542 Kraków, ul. Mogilska 25; tel. 12/619 81 20.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Wszelkie informacje na temat ochrony danych osobowych można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie pod adresem e-mail: iod.krakow@rdos.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie art. 6 pkt 1 lit.a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w celu procesu naboru realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu naboru. W przypadku nie podania danych osobowych lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwe przeprowadzenie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie procesu naboru.
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Udostępnił: Monika Kruczek

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjny

Wprowadzono: 06.01.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×