Biuro - zdjęcie 2
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
31-571 Kraków Ul. Mogilska 109
print as PDF
Ogłoszenie nr 70677 / 31.10.2020
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor

Do spraw: koordynowania gospodarki odpadami w Wydziale Inwestycji i Remontów
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • realizuje bieżące zadania związane z gospodarką odpadami dla obiektów garnizonu małopolskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym przygotowuje projekty umów na wywóz nieczystości oraz deklaracji w zakresie gospodarki odpadami,
 • prowadzi ewidencję umów dotyczących gospodarki odpadami, monitoruje realizację przedmiotu umowy, zleca realizację dodatkowych utylizacji ( wywozów) odpadów, dba o właściwą i terminową realizację zleconych czynności,
 • koordynuje czynności związane z prawidłową realizacją umów w zakresie utrzymania czystości w obiektach Policji woj. małopolskiego przez przedmioty zewnętrzne,
 • prowadzi bieżącą ewidencję wydatków budżetowych związanych z administracją i eksploatacją obiektów KWP w Krakowie,
 • dokonuje rozliczeń finansowych w zakresie gospodarki odpadami,
 • zleca wywóz złomu i odpadów z terenu jednostek Policji w ramach prowadzonych inwestycji i remontów (poza zawartymi umowami),
 • uczestniczy w komisjach przetargowych, przygotowuje opis przedmiotu zamówienia, opracowuje wnioski, realizuje inne niezbędne czynności związane z udzieleniem zamówień publicznych,
 • rejestruje dane w Bazie Danych Odpadowych (BDO) w zakresie upoważnienia udzielanego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,
 • prowadzi książki obiektów budowlanych dla nieruchomości KWP w Krakowie oraz monitoruje prowadzenie tej dokumentacji przez poszczególne KMP/KPP woj. małopolskiego.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych,
 • obsługa komputera z biegłą znajomością oprogramowania MS Office lub podobny.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: średnie techniczne
 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w zlecaniu zamówień lub usług, przygotowaniu opisów przedmiotów zamówienia, prowadzeniu ewidencji zakładowych związanych z dostawami lub usługami
 • obsługa programów do ewidencji magazynowej, umiejętności w zakresie rozliczania czasu pracy i jego ewidencji.
Co oferujemy
 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 3251,14 zł brutto (tj. mnożnik około 1,6), 
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20 % wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy, 
 • ,,trzynaste" wynagrodzenie, 
 • bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dofinansowanie do kosztów udziału w imprezach kulturalnych), 
 • dopłatę do kart sportowych, parking dla rowerów, możliwość udziału w wycieczkach krajoznawczych, 
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie, 
 • możliwość korzystania z Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej, 
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, 
 • miłą atmosferę pracy. 
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała oraz praca w terenie. Pracownik wykonuje głównie czynności administracyjno-biurowe związane z realizacją zadań obejmujących gospodarkę odpadami dla obiektów garnizonu małopolskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m.in. przygotowanie i nadzór nad realizacją umów dot. gospodarki odpadami, rejestracja danych w bazie BDO, prowadzenie bieżących ewidencji wydatków budżetowych, uczestniczenie w komisjach w zakresie przetargów publicznych związanych z udzieleniem zamówień publicznych, w celu realizacji dostaw i usług zgodnie z ustawą PZP. 

Pomieszczenia biurowe Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie, mieszczące się na VI i VII piętrze budynku - nie w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu (ciężkie drzwi wahadłowe na terenach komunikacyjnych, wąskie drzwi do pomieszczeń biurowych o ograniczonej powierzchni, brak odpowiednich sanitariatów), a pomieszczenia warsztatowo-gospodarcze - w parterowych budynkach na terenie KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109. Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon. Dodatkowo obsługa innych urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax, niszczarka papieru, skaner. 

Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia.
 • Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w zakładce „Praca w Policji” (link poniżej). 

http://policja.pl/download/386/62/wzoryoswiadczendotnaborudokorpususluzbycywilnej.doc   

 • O terminowości wpływu oferty do KWP w Krakowie decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
 • Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane.
 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
 • Prosimy o podawanie aktualnych adresów poczty elektronicznej (e-mail).
 • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
 • Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów w KWP w Krakowie.
 • Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. 
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, referencje, zakresy obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej (rodzaj i długość)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
calendar icon

Aplikuj

do 5 listopada 2020

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 70677"
na adres:
Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków (Biuro Przepustek)
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47-83-54-068
 • Dokumenty należy złożyć do: 05.11.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego:
  • Kontakt do inspektora ochrony danych:
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych:
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie

Jednostka organizacyjna: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Udostępnił: Aneta Krzywoń

Komórka organizacyjna: Sekcja ds. Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w krakowie

Wprowadzono: 31.10.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×