Panorama - górski pejzaż
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
31-542 Kraków ul. Mogilska 25
print as PDF
Ogłoszenie nr 102023 / 06.07.2022
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor

Do spraw: Asystent Koordynatora projektu POIS.02.04.00-00-0180/16 pn. „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce ” w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • realizuje zadania zlecone przez koordynatora projektu POIS.02.04.00-00-0180/16 pn. „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce ”współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w szczególności w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji Projektu, w tym m.in.: współpraca z koordynatorem Projektu i innymi osobami wykonującymi zadania w Projekcie oraz współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie w przygotowaniu dokumentacji prowadzonej w ramach Projektu,
 • bierze udział w pracach zleconych w Projekcie oraz w wydatkowaniu środków finansowych w Projekcie zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym Projektu,
 • prowadzi korespondencję i dokumentację w Projekcie, w tym udział w przygotowywaniu sprawozdań, zestawień dokumentów rozliczeniowo-księgowych oraz raportów okresowych,
 • bierze udział w organizacji i prowadzeniu spotkań z interesariuszami Projektu w siedzibie RDOŚ w Krakowie oraz podczas spotkań w terenie przy lokalizacjach objętych działaniami projektowymi
 • realizuje działania promocyjne i informacyjne w Projekcie, w tym przygotowywanie informacji do publikacji na stronie internetowej RDOŚ,
 • współpracuje z organami administracji publicznej, jednostkami organizacyjnymi, podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi w zakresie realizacji projektu
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Staż pracy co najmniej 6 miesięcy lub doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy na stanowisku związanym z pracą biurową LUB staż pracy co najmniej 6 miesięcy lub doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy związane z realizacją projektów finansowanych ze źródeł unijnych lub krajowych,
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody
 • znajomość wytycznych w zakresie sprawozdawczości, w zakresie kontroli realizacji i zgodności wydatkowania środków finansowych oraz wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
 • znajomość wytycznych w zakresie sprawozdawczości, w zakresie kontroli realizacji i zgodności wydatkowania środków finansowych oraz wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
 • umiejętność obsługi programów MS Office (Word, Excel, Power Point),
 • umiejętność organizacji pracy oraz pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność i inicjatywa, rzetelność i terminowość,
 • skuteczna komunikacja,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw obywatelskich,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie związane z realizacją projektów finansowanych ze źródeł unijnych lub krajowych,
 • doświadczenie związane z ochroną przyrody, w szczególności ochroną obszarów Natura 2000,
 • doświadczenie w prowadzeniu działań promocyjnych w tym opracowaniu materiałów,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • samodzielność i inicjatywa
 • umiejętność organizacji pracy
Co oferujemy

Oferujemy:

- stabilną pracę w jednostce administracji państwowej,

- otwarte i przyjazne środowisko pracy,

- regularne i terminowo wypłacane wynagrodzenie,

- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

- „trzynaste” wynagrodzenie,

- możliwość rozwoju,

- możliwość pracy wg indywidualnego harmonogramu czasu pracy,

- pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i Jego dzieci),

- preferencyjne warunki dodatkowego ubezpieczenia na życie oraz prywatnej opieki medycznej,

- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy).
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- okresowe spiętrzenie zadań oraz konieczność wykonywania zadań w krótkich terminach,
- kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu.

Podstawowym narzędziem pracy jest komputer. Na stanowisku nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy znajduje się na X piętrze w budynku wielokondygnacyjnym. Budynek posiada windę.

 

Dodatkowe informacje

Oferujemy zatrudnienie wyłącznie na podstawie umowy o pracę na czas określony  realizacji projektu, którego  termin zakończenia przypada na dzień 30 września 2023 roku. Planowany termin zatrudnienia od 01.08.2022r.

Informacja o metodach naboru:

-   I etap - weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,

- II etap - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy otrzymali najwyższy wynik z testu pisemnego, a w przypadku braku testu pisemnego, ze wszystkimi kandydatami, którzy spełniają warunki formalne.

Wszystkie oświadczenia kandydata/kandydatki powinny być własnoręcznie podpisane. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie w zakładce Praca, jak również zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru.

Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do dalszych etapów zostaną o tym poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną. Prosimy kandydatów/kandydatki o podanie nr telefonu oraz adresu e-mail gdyż informacja  o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert oraz niespełniające wymogów formalnych, zostaną komisyjnie zniszczone. 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Papierowej:

Miejsce składania dokumentów:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

ul. Mogilska 25

31-542 Kraków

Sekretariat pok.912, piętro IX

lub przesłać na ww. adres z dopiskiem na kopercie: ogłoszenie nr 102023

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Mailowej:

rekrutacja@krakow.rdos.gov.pl   wpisując w Temacie wiadomości: ogłoszenie nr 102023

Składając aplikację mailowo proszę pamiętać, by wymagane w ogłoszeniu oświadczenia były własnoręcznie podpisane i przesłane w formie skanu. Decyduje data: wpływu dokumentów aplikacyjnych na skrzynkę email urzędu.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje, w tym kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 18 lipca 2022

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 102023"
na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Kraków ul. Mogilska 25
31-542 Kraków
Sekretariat pok. 912, piętro IX


Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
12 619 81 52 lub 12 619 81 27 lub wysyłając sms z prośbą o kontakt zwrotny na nr tel. 509 900 780
 • Dokumenty należy złożyć do: 18.07.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


  - Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, 31-542 Kraków, ul. Mogilska 25; tel. 12/619 81 20.
  - Kontakt do inspektora ochrony danych: Wszelkie informacje na temat ochrony danych osobowych można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie pod adresem e-mail: iod.krakow@rdos.gov.pl
  - Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  - Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie art. 6 pkt 1 lit.a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w celu procesu naboru realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu naboru. W przypadku nie podania danych osobowych lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwe przeprowadzenie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie procesu naboru.
  - Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
  - Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4.  prawo do usunięcia danych osobowych;                                                     - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;                                     5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).           -  Podstawa prawna przetwarzania danych:
      1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;                                                                            2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie                 cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;                                    3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.                             - Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  - Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.                 Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

  W przypadku wpłynięcia więcej niż pięciu ofert w pierwszej kolejności rozpatrywane będą oferty kandydatów spełniających wymagania dodatkowe w zakresie doświadczenia zawodowego.

   

Wytworzył/odpowiada: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Udostępnił: Aneta Banek

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjny

Wprowadzono: 06.07.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×