Kraków - panorama
Komenda Powiatowa Policji w Krakowie
31-263 Kraków ul. Łokietka 205
print as PDF
Ogłoszenie nr 126723 / 07.09.2023
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: szkoleń w Zespole Kadr i Szkolenia Wydziału Wspomagającego
#rozwój zawodowy #szkolenia #zasoby ludzkie (sprawy kadrowe)

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • nadzoruje i realizuje całokształt zagadnień związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym policjantów w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie
 • w porozumieniu z kierownikami jednostek i komórek organizacyjnych KPP w Krakowie sporządza roczne plany szkoleń w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego, celem zatwierdzenia przez Komendanta jednostki
 • realizuje zadania związane z opracowaniem rocznych planów szkolenia fizycznego funkcjonariuszy KPP w Krakowie
 • organizuje i zapewnia udział funkcjonariuszy KPP w Krakowie w zajęciach z wyszkolenia strzeleckiego na strzelnicy KWP w Krakowie, zgodnie z miesięcznym harmonogramem
 • wprowadza i aktualizuje dane w systemie elektronicznym SWOP ( System Wspomagania Obsługi Policji) w celu zapewnienia aktualnej informatycznej bazy danych kadrowych
 • prowadzi dokumentację z wyszkolenia strzeleckiego dla wszystkich policjantów z zakresu strzelań programowych i sprawdzianów strzeleckich ( listy obecności, arkusze szkolenia strzeleckiego)
 • kieruje policjantów na szkolenia i doskonalenia zawodowe zgodnie z planem szkoleń i w oparciu o przydzielone przez szkoły Policji miejsca i koordynuje udział w tych szkoleniach
 • sporządza zbiorcze sprawozdania z przeprowadzonych szkoleń, sprawdzianów w ramach doskonalenia zawodowego, szkolenia fizycznego oraz strzeleckiego
 • aktualizuje książkę kadrową funkcjonariuszy oraz archiwizuje zgromadzone materiały i akta osobowe funkcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • dokonuje rozpoznania potrzeb szkoleniowych w komórkach organizacyjnych i podległych komisariatach
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok i 6 miesięcy w administracji państwowej lub pracy biurowej
 • znajomość przepisów Ustawy o Policji i przepisów resortowych w zakresie szkoleń zawodowych i doskonalenia zawodowego w Policji
 • umiejętność analizowania i interpretowania przepisów, obsługi komputera, szybkiego działania, dokładność i staranność, współpracy, prognozowania,
 • dobra organizacja pracy i planowanie pracy
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów- nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe administracyjne lub w zakresie szkoleń
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata powiązane z doskonaleniem zawodowym
 • doświadczenie zawodowe w zakresie doskonalenia zawodowego i organizacji szkoleń
 • znajomość Systemu Wspomagania Obsługi Policji (SWOP)
 • umiejętność interpretowania przepisów i stosowania prawa w praktyce
Co oferujemy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
 • ''trzynaste" wynagrodzenie,
 •   dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dofinansowanie do kosztów udziału w impezach kulturalnych),
 • mozliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie,
 • możliwość korzystania z Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • miłą atmosferę w pracy,
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Realizacja spraw związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem szkoleń a także kierowania na doskonalenia zawodowe dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Krakowie w oparciu o Ustawę o Policji oraz rozporządzeń MSWiA określających sposób i tryb postępowania. Częste zmiany w przepisach oraz ich niejednoznaczność wymagają od pracownika umiejętności interpretacji oraz częstej aktualizacji posiadanej wiedzy. Zadania wymagają bardzo dobrej znajomości ustawy o Policji, jak również znajomości szczegółowych przepisów MSWiA.Na stanowisku mogą występować systuacje bezprecedensowe, wymagające gruntownej analizy przepisów i wyboru jednej z wielu procedur. Często występują sytuacje wymagające dużej odporności psychicznej w związku z częstymi kontaktami z policjantami oraz pracownikami KPP w Krakowie. Niedogodności związane z pracą to stres spwodowany terminowością zadań. Praca administracyjno-biurowa, w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy w wymuszonej pozycji ciała. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym, związane z poruszaniem się po budynku KPP w Krakowie.  Stanowisko pracy znajduje się na 1 piętrze budynku, nie w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu ( brak windy) są odpowiednio dostosowane toalety i ciągi komunikacyjne. Praca z wykorzystaniem komputera i sprzętu biurowego. Cyklicznie organizuje zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego na strzelnicy KWP w Krakowie zgodnie z miesięcznym harmonogramem, co wymaga dojazdu i poruszania się po budynku i strzelnicy KWP w Krakowie. Pracownik jest narażony na hałas w związku z przebywaniem na strzelnicy

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Aplikacje mogą być składane tylko w formie pisemnej. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko, komórke organizacyjną oraz nr ogłoszenia . Aplikacje nie spełniające wymagań, jak również złożone po terminie  nie bedą rozpatrywane.

Nie rozpatrujemy ofert wysłanych drogą elektroniczną ( przez e-maila).

Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej o ich terminie lub telefonicznie (prosimy o podanie aktualnych adresów e -mail i nr telefonu).

Oferty odrzucone nie będą odsyłane kandydatom.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.

Pracę możesz rozpocząć od: 2023-10-15
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" wydane przez Policję, ABW lub SKW lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r poz. 742)
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów- nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 18 września 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 126723"
na adres:
Komenda Powiatowa Policji w Krakowie
31-263 Kraków
Ul. Łokietka 205
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
+48478357609
 • Dokumenty należy złożyć do: 18.09.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Krakowie 31-263 Kraków ul. Łokietka 205
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kpp@kpp-krakow.policja.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Krakowie

Udostępnił: Edyta Łukaszka-Gumula

Komórka organizacyjna: Zespół ds. Prezydialnych Wydziału Wspomagającego

Wprowadzono: 07.09.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×