Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie
30-134 Kraków ul. Kołowa 3
print as PDF
Ogłoszenie nr 121396 / 25.05.2023
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: ochrony roślin i nawozów w Dziale Ochrony Roślin i Nawozów

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin i przygotowywanie zaświadczeń i decyzji administracyjnych w tym zakresie
 • prowadzenie rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony
 • prowadzenie wykazu decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących środków ochrony roślin
 • nadzór nad kontrolami w zakresie obrotu i stosowania środków ochrony roślin
 • prowadzenie spraw związanych z badaniem skuteczności działania środków ochrony roślin
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących wycofania z obrotu środków ochrony roślin i wysokości opłat sankcyjnych
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących zakazu wykonywania działalności w zakresie obrotu środków ochrony roślin
 • współudział w komisjach z udziałem przedstawicieli administracji samorządowej oraz służb zespolonych w trakcie rozpatrywania reklamacji związanych z magazynowaniem i stosowaniem środków ochrony roślin
 • nadzór nad systemem integrowanej produkcji roślin
 • udział w kontroli wewnętrznej jednostek organizacyjnych WIORiN
 • udział w opracowywaniu okresowych sprawozdań do Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin, Wojewódzkiego Inspektora, administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego
 • kontrola ogłoszeń internetowych dotyczących sprzedaży środków ochrony roślin
 • prowadzenie spraw związanych z pobieraniem prób na pozostałości środków ochrony roślin – sporządzenie harmonogramu pobierania prób i nadzór nad ich pobieraniem
 • prowadzenie szkoleń dla jednostek organizacyjnych WIORiN
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 4 lata w obszarze związanym z rolnictwem,
 • znajomość ustawy o środkach ochrony roślin
 • znajomość ustawy o nawozach i nawożeniu
 • znajomość ustawy o nasiennictwie
 • znajomość ustawy o ochronie roślin przed agrofagami
 • znajomość Ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • umiejętność obsługi programów komputerowych: MS Word i Excel
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat w obszarze związanym z rolnictwem,
 • rzetelność i terminowość
 • rozwiązywanie problemów
 • otwatość na zmiany
 • profesjonalne podejście do klienta
 • radzenie sobie z presją
 • umiejętność współpracy
Co oferujemy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku na trzecim piętrze. W budynku jest winda, podjazdy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Jest miejsce parkingowe dla osób ze specjalnymi potrzebami. Praca biurowa i terenowa,  przeprowadzanie  kontroli   przedsiębiorców i rolników, prowadzenie samochodu służbowego, występuje  kontakt z nawozami i ze środkami ochrony roślin,  praca w terenie wiąże się z wysiłkiem fizycznym (pobieranie prób materiału roślinnego), obsługa urządzeń biurowych ( komputer, kserokopiarka).

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Pracę możesz rozpocząć od: 2023-07-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu czynnego prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 8 czerwca 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 121396"
na adres:
30-134 Kraków
ul. Kołowa 3
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(12) 623-28-24
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 08.06.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych interesantów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 13 ust. 1 i 2, uprzejmie informujemy co następuje: 1) Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Krakowie przy ul. Kołowej 3,e-mail: wi-krakow@piorin.gov.pl zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych. 2) Dane osobowe pozyskiwane i przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie. 3) Odbiorcami danych osobowych będą co do zasady pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie realizujący powierzone zadania. Dane mogą być przekazywane innym organom państwowym, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym jeśli tak stanowią przepisy prawa. 4) Zgodnie z RODO każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 5) Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.). Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w WIORiN w Krakowie udziela Inspektor Ochrony Danych Kontakt: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków Tel. 12 62-32-800, e-mail: iodo-krakow@piorin.gov.pl

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie

Udostępnił: Anna Poznańska

Komórka organizacyjna: samodzielne stanowisko pracy ds. kadr

Wprowadzono: 25.05.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×