Kraków - panorama
Komenda Powiatowa Policji w Krakowie
31-263 Kraków ul. Łokietka 205
print as PDF
Ogłoszenie nr 114427 / 24.01.2023
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: kadrowych w Zespole Kadr i Szkolenia
#administracja publiczna #zasoby ludzkie (sprawy kadrowe)
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi sprawy osobowe funkcjonariuszy Policji poprzez sporządzanie dokumentacji kadrowej związanej z przyjęciem, przebiegiem i zwolnieniem ze służby w Policji
 • Zakłada i systematycznie prowadzi teczki akt osobowych funkcjonariuszy Policji oraz sprawuje nadzór nad sporządzaniem kart opisu ich stanowisk pracy
 • Opracowuje i sporządza decyzje dotyczące zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia funkcjonariuszy oraz nabycia prawa do nagrody jubileuszowej
 • Opracowuje wnioski i raporty policjantów dotyczących przeniesień do innych jednostek lub komórek organizacyjnych Policji
 • Wprowadza i aktualizuje dane w systemie elektronicznym SWOP ( System Wspomagania Obsługi Policji) w celu zapewnienia aktualnej informatycznej bazy danych kadrowych oraz prowadzi podsystem SWOP - medycyna pracy
 • Ustala uprawnienia urlopowe dla funkcjonariuszy KPP w Krakowie
 • Współpracuje z KWP w Krakowie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej policjantów oraz z Zespołem Psychologów KWP w Krakowie celem ustalania terminów badań psychologicznych dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • Wystawia skierowania dla funkcjonariuszy Policji na badania kontrolne, okresowe oraz badania specjalistyczne osób kierujących pojazdami uprzywilejowanymi w Policji i prowadzi w tym zakresie ewidencje
 • Opracowuje zestawienia, dokumentacje i sprawozdania na potrzeby Wydziału Finansów i Wydziału Kadr KWP w Krakowie, dotyczących zwolnień lekarskich funkcjonariuszy jednostki
 • Sporządza na piśmie odpowiedzi dotyczących udzielenia bądź nie udzielenia zgody na podjęcie przez funkcjonariusza dodatkowego zajęcia zarobkowego poza słuzbą
 • Przygotowuje dokumentację kadrową dotyczącą funkcjonariuszy KPP w Krakowie celem archiwizacji w składnicy akt KPP w Krakowie oraz teczki akt osobowych policjantów zwolnionych ze służby w Policji celem archiwizacji w KWP Krakówi
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok i 6 miesięcy w administracji państwowej lub pracy biurowej
 • znajomość przepisów Ustawy o Policji i przepisów wykonawczych regulujących stosunek służbowy policjanta
 • umiejętność analizowania i interpretowania przepisów, obsługi komputera, dobrej organizacji pracy, rozwiązywania problemów, pracy w zespole, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe administracyjne lub w zakresie kadr
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w obszarze kadr
Co oferujemy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
 • Trzynaste wynagrodzenie
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Realizacja spraw związanych z obsługą kadrową funkcjonariuszy Policji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie w oparciu o Ustawę o Policji oraz rozporządzeń MSWiA określających sposób i tryb postępowania. Częste zmiany w przepisach oraz ich niejednoznaczność wymagają od pracownika umiejętności interpretacji oraz częstej aktualizacji posiadanej wiedzy. Zadania wymagają bardzo dobrej znajomości ustawy o Policji, jak również znajomości szczegółowych przepisów MSWiA.Na stanowisku mogą występować systuacje bezprecedensowe, wymagające gruntownej analizy przepisów i wyboru jednej z wielu procedur. Często występują sytuacje wymagające dużej odporności psychicznej w związku z częstymi kontaktami z policjantami oraz pracownikami KPP w Krakowie. Niedogodności związane z pracą to stres spwodowany terminowością zadań. Praca administracyjno-biurowa, w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy w wymuszonej pozycji ciała. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym, związane z poruszaniem się po budynku KPP w Krakowie. Stanowisko pracy znajduje się na 1 piętrze budynku, nie w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu ( brak windy) są odpowiednio dostosowane toalety i ciągi komunikacyjne. Praca z wykorzystaniem komputera i sprzętu biurowego. 

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Aplikacje mogą być składane tylko w formie pisemnej. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko, komórke organizacyjną oraz nr ogłoszenia 114427. Aplikacje nie spełniające wymagań, jak również złożone po terminie  nie bedą rozpatrywane.

Nie rozpatrujemy ofert wysłanych drogą elektroniczną ( przez e-maila).

Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej o ich terminie lub telefonicznie (prosimy o podanie aktualnych adresów e -mail i nr telefonu).

Oferty odrzucone nie będą odsyłane kandydatom.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.

Pracę możesz rozpocząć od: 2023-03-01
Przewidywany czas zastępstwa do: 2023-12-31
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" wydane przez Policję, ABW lub SKW lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r poz. 742)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 30 stycznia 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 114427"
na adres:
Komenda Powiatowa Policji w Krakowie
31-263 Kraków
Ul. Łokietka 205
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
+48478357609
 • Dokumenty należy złożyć do: 30.01.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Krakowie 31-263 Kraków ul. Łokietka 205
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kpp@kpp-krakow.policja.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Krakowie

Udostępnił: Edyta Łukaszka-Gumula

Komórka organizacyjna: Zespół ds. Prezydialnych Wydziału Wspomagającego

Wprowadzono: 24.01.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×