Biuro - zdjęcie 2
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
31-542 Kraków ul. Mogilska 25
print as PDF
Ogłoszenie nr 104219 / 11.08.2022
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Finansów i Budżetu
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi ewidencję księgową w zakresie wydatków bieżących
 • Prowadzi ewidencję syntetyczną i analityczną wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej, budżetu zadaniowego, kategorii zadań,
 • Sporządza sprawozdawczości w powyższym zakresie
 • Przeprowadza inwentaryzację aktywów i pasywów w formie i terminach przewidzianych w ustawie o rachunkowości,
 • Weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów finansowo-księgowych, prawidłowe dekretowanie dowodów księgowych zgodnie z obowiązujących Zakładowym Planem Kont, kwalifikowanie ich do wypłaty,
 • Przygotowuje dokumentację finansowo-księgową do zapłaty w formie gotówkowej i bezgotówkowej.
 • Rozlicza projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w służbach finansowo-księgowych
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, sprawozdawczości budżetowej;
 • umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole
 • rzetelność i terminowość
 • umiejętność obsługi komputera MS Excel, MS Word, poczta elektroniczna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe preferowany kierunek: finanse i rachunkowość
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok
 • Znajomość przepisów w zakresie ustawy o rachunkowości oraz zasad dotyczących prowadzenia ewidencji księgowej, klasyfikacji budżetowej wynikających z : 1) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ; 2) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny Finansów publicznych 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 2) ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Praktyczna znajomość zasad sporządzania sprawozdań budżetowych i w zakresie operacji finansowych: 1) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej; 2) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych;
 • Praktyczne umiejętności księgowania operacji gospodarczych, sporządzania dokumentów księgowych.
Co oferujemy

Oferujemy:

-        stabilną pracę w jednostce administracji państwowej,

-        otwarte i przyjazne środowisko pracy,

-        zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa,

-        regularne i terminowo wypłacane wynagrodzenie,

-        dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

-        „trzynaste” wynagrodzenie,

-        możliwość rozwoju,

-        możliwość pracy wg indywidualnego harmonogramu czasu pracy,

-        pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i Jego dzieci),

-        preferencyjne warunki dodatkowego ubezpieczenia na życie oraz prywatnej opieki medycznej,

-        dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

 

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy).
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Jeżeli masz szczególne potrzeby dotyczące naboru bądź formy przeprowdzenia procesu rekrutacyjnego czekamy na informację od Ciebie tel. 12 61 98 140, 12 61 98 152, 509 900 780

Warunki pracy

·    praca administracyjno-biurowa,

·    praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

Podstawowym narzędziem pracy jest komputer. Na stanowisku nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy znajduje się na IX piętrze w budynku wielokondygnacyjnym. Budynek posiada windę.

Dodatkowe informacje

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony 12 miesięcy.

Oferujemy:

-        stabilną pracę w jednostce administracji państwowej,

-        otwarte i przyjazne środowisko pracy,

-        zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

-        regularne i terminowo wypłacane wynagrodzenie,

-        dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

-        „trzynaste” wynagrodzenie,

-        możliwość rozwoju,

-        możliwość pracy wg indywidualnego harmonogramu czasu pracy,

-        pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i Jego dzieci),

-        preferencyjne warunki dodatkowego ubezpieczenia na życie oraz prywatnej opieki medycznej,

-        dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,

-        dobrą lokalizację,

-        parking dla rowerów.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

-        I etap - weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,

-        II etap - pisemny test wiedzy w przypadku dużej liczby kandydatów (powyżej 10) spełniających wymagania formalne,

-        III etap - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy otrzymali najwyższy wynik z testu pisemnego, a w przypadku braku testu pisemnego, ze wszystkimi kandydatami, którzy spełniają warunki formalne.

Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia powinny być dołączone w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną wymagane będzie dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu). Jeśli dokumenty zostaną złożone elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną wymagane będzie dostarczenie ich oryginałów (do wglądu). Oświadczenia powinny być podpisane odręcznie z datą ich sporządzenia. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów. Wszystkie oświadczenia kandydata/kandydatki powinny być własnoręcznie podpisane. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie w zakładce Praca, http://bip.krakow.rdos.gov.pl/praca-2 jak również zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru.

Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do dalszych etapów zostaną o tym poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną. Prosimy kandydatów/kandydatki o podanie numeru telefonu i adresu mailowego. RDOŚ zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami/kandydatkami. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert oraz niespełniające wymogów formalnych, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 619 81 52 lub 12 619 81 40
lub wysyłając sms z prośbą o kontakt zwrotny na nr tel.  509 900 780

lub wysyłając e-mail na adres: sekretariat@krakow.rdos.gov.pl

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających niezbędny staż pracy/doświadczenie zawodowe
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 21 sierpnia 2022

w formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 104219"
na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków
Sekretariat pok.912, piętro IX
 • Dokumenty należy złożyć do: 21.08.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, 31-542 Kraków, ul. Mogilska 25; tel. 12/619 81 20.
  Kontakt do inspektora ochrony danych: Wszelkie informacje na temat ochrony danych osobowych można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie pod adresem e-mail: iod.krakow@rdos.gov.pl
  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie art. 6 pkt 1 lit.a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w celu procesu naboru realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu naboru. W przypadku nie podania danych osobowych lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwe przeprowadzenie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie procesu naboru.
  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
  Uprawnienia:
  1)        prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2)        prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3)        prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4)        prawo do usunięcia danych osobowych;

  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

   

  Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14

  lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

   

Wytworzył/odpowiada: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Udostępnił: Aneta Banek

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjny

Wprowadzono: 11.08.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×