Transport - zdjęcie autostrady
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
60-763 Poznań ul. Siemiradzkiego 5a
print as PDF
Ogłoszenie nr 82688 / 10.08.2021
Dołącz do nas jako:

kierownik zespołu

Do spraw: zarządzania tunelem Centrum Zarządzania Tunelem Skomielna Biała w Rejonie Nowy Targ Oddziału GDDKiA w Krakowie
#administracja publiczna #transport drogowy
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Kieruje, nadzoruje, koordynuje i monitoruje prace Zespołu związane z budową, wyposażeniem i odbiorem Centrum Zarzadzania Tunelem (CZT) realizowanego w ramach programu rządowego PBDK.
 • Współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali GDDKiA, biurami projektowymi, wykonawcami, samorządami i innymi jednostkami administracyjnymi, w zakresie realizacji zadań związanych z budową Centrum Zarządzania Tunelu realizowanego w ramach programów rządowych – PBDK.
 • Monitoruje pracę wbudowywanych urządzeń i systemów zarządzających, analizuje ich pracę, analizuje zgłoszenia Operatorów CZT i służb utrzymania dróg w celu identyfikacji problemów wpływających na wydajność i niezawodność Systemów Zarządzania Ruchem Drogowym, a także podejmuje właściwe działania w zakresie ich funkcjonowania.
 • Bierze udział w odbiorach technicznych i przeglądach budowanego tunelu w końcowej fazie jego budowy w zakresie jego wyposażenia. Określa potrzeby w zakresie usług związanych z właściwym funkcjonowaniem urządzeń wbudowanych w tunelu i na drogach dojazdowych w ramach realizowanych programów rządowych.
 • Uczestniczy na etapie budowy Centrum Zarządzania Tunelem w tworzeniu Dokumentacji Bezpieczeństwa Tunelu określającej działanie służb w przypadku powstania zagrożeń (zdarzeń drogowych).
 • Uczestniczy na etapie budowy Centrum Zarządzania Tunelem w wyposażeniu tunelu w Systemy Zarządzania Ruchem zapewniające na etapie eksploatacji tunelu zarządzanie obsługą zdarzeń.
 • Komunikuje się z użytkownikami dróg, interesariuszami, partnerami i współpracownikami przy użyciu szerokiej gamy rozwiązań technologicznych, w tym komunikacji radiowej, telefonicznej i pisemnej w celu zapewnienia profesjonalnej obsługi interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych w sprawach związanych z budową Centrum Zarządzania Tunelem , w zakresie wyposażenia tunelu realizowanego w ramach inwestycji z programów rządowych.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe techniczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w obszarze zarządzania ruchem lub zarządzania drogami, w tym drogowymi obiektami inżynierskimi lub budowy dróg lub inne związane z ruchem drogowym i działaniem na rzecz bezpieczeństwa ruchu
 • wiedza z zakresu inżynierii ruchu drogowego i zagadnień bezpieczeństwa ruchu
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, ustawy prawo budowlane
 • wiedza z zakresu rejestrowania, zapisywania i przekazywania informacji przy użyciu odpowiedniej technologii
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności programów Excel i Word,
 • prawo jazdy Kat. B
 • kompetencje: zarządzanie ludźmi, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe w zakresie budownictwa drogowego, inżynierii ruchu drogowego, transportu, automatyki lub informatyki
 • Studia podyplomowe z zakresu obsługi tuneli
 • Kursy z zakresu inżynierii ruchu drogowego i zagadnień bezpieczeństwa ruchu
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość sieci dróg na terenie działania Oddziału/Rejonu oraz sieci drogowej położonej na terenach przyległych (obszar innych jednostek administracyjnych, także położonych poza granicą RP, niezbędnych do wyznaczania objazdów)
 • umiejętność obsługi lub zarządzania systemami teleinformatycznymi, a w szczególności obsługi operatorskiej systemów zarządzania ruchem lub zarzadzania tunelem
Co oferujemy
 • stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 • skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
 • dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i podczas prowadzenia samochodu służbowego,

- praca administracyjno – biurowa przy użyciu urządzeń, takich jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,

- praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ,

- horyzont czasowy planowania – powyżej 1 miesiąca do 1 kwartału

- kontakty zewnętrzne kilka razy dziennie z przedstawicielami firm utrzymaniowych i pracownikami służb liniowych GDDKiA

- kontakty zewnętrzne kilka razy w tygodniu z interesantami zewnętrznymi ( użytkownicy dróg)

- kilka razy w miesiącu z pracownikami GDDKiA pełniącymi w innych Oddziałach podobne funkcje; z zarządcami innych dróg, PSP, Ratownictwem Medycznym, Policją i innymi służbami,

-praca w terenie,

- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,

- permanentna obsługa klientów zewnętrznych ( spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) ,

- inne : stres związany z obsługa klientów zewnętrznych oraz konieczność podejmowania trafnych decyzji pod presją czasu wynikającą z charakteru napotykanych sytuacji awaryjnych.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

- praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju w tym polegających na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie, 

- praca w podstawowym systemie czasu pracy; możliwość zastosowania w ramach podstawowego systemu czasu pracy ruchomego rozkładu w zakresie rozpoczynania i kończenia pracy w określonym przez pracodawcę przedziale czasu,

- podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,

- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, jednakże nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Dodatkowe informacje

Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres krakow.rekrutacja@gddkia.gov.pl podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

1.      etap I – analiza merytoryczna dokumentów aplikacyjnych

2.      etap II – możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy

3.      etap III – rozmowy kwalifikacyjne

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie posiadaniu prawa jazdy Kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych z zakresu obsługi tuneli,
 • kopie dokumentów w zakresie przeszkolenia z zakresu inżynierii ruchu drogowego i zagadnień bezpieczeństwa ruchu,
 • kopie dokumentów z zakresu znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
calendar icon

Aplikuj

do 20 sierpnia 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków
(z dopiskiem na kopercie oraz liście motywacyjnym: „Kierownik Zespołu – Z-13”)

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(12) 417-21-44 lub (12) 417-21-55
 • Dokumenty należy złożyć do: 20.08.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „RODO” informuję, że:

  1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl, zwany dalej „Administratorem danych”;

  2)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;

  3)   podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne;

  4)   administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym;

  5)   zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;

  6)   podanie danych osobowych jest wymagane w zakresie w jakim przewidują to przywołane w pkt 3 przepisy prawa; niepodanie tych danych będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata z przyczyn formalnych;

  7)   posiada Pani/Pan prawo do: • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • wycofania zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

  8)   Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

  9)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz.217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska);

  10) z Inspektorem Ochrony Danych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad można kontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@gddkia.gov.pl

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Udostępnił: Katarzyna Skodowska-Galas

Komórka organizacyjna: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi/Biuro Organizacyjno-Administracyjne

Wprowadzono: 10.08.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×