Zboże - zdjęcie kłosów żyta
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie
31-752 Kraków ul. Ujastek 7
print as PDF
Ogłoszenie nr 80708 / 05.07.2021
Dołącz do nas jako:

inspektor

Wydziału Kontroli
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Przeprowadzanie kontroli prawidłowości dokonywanych transakcji finansowych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej z wyłączeniem refundacji eksportowych oraz działań objętych Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 • Obsługa Zintegrowanego Systemu Informatycznego;
 • Prowadzenie ewidencji podmiotów gospodarczych, rejestrów kontrahentów i rzeczoznawców oraz opracowywanie informacji o wynikach kontroli w celu sporządzania sprawozdawczości dla jednostek nadrzędnych;
 • Sporządzanie zaświadczeń, projektów pism, decyzji administarcyjnych związanych z prowadzonym przez organ postępowaniem administracyjnym;
 • Przeprowadzanie kontroli na polecenie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora;
 • Archiwizacja dokumentów Wydziału Kontroli w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w WIJHARS.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • Znajomość ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 • Dyspozycyjność dotycząca częstych wyjazdów służbowych;
 • Prawo jazdy kategorii B;
 • Umiejętność obsługi komputera;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • Samodzielność;
 • Komunikatywność
Co oferujemy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu - składaj dokument potwierdzający niepełnosprawność.
Warunki pracy
 • Praca biurowa w siedzibie Inspektoratu, a także poza siedzibą, wyjazdy służbowe, kontakt z klientem zewnętrznym. Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku piętrowym - budynek niedostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2800,00 zł brutto. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem "oferta pracy" - nr ogłoszenia, osobiście lub za pośrednictwem poczty. Przy przyjmowaniu dokumentów wysłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. W ofercie należy podać adres poczty elektronicznej i nr telefonu. Oferty nie spełniające wymogów formalnych i przysłane po 14 lipca 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną telefonicznie powiadomieni o dacie i terminie jego przeprowadzenia. Oferty odrzucane nie będą odsyłane kandydatom i zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje w kwestii naboru można uzyskać pod numerem telefonu 12 448 10 55. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • pisemna zgoda na przetwarzanie szcególnych danych osobowych (posiadanie niepełnosprawności)
calendar icon

Aplikuj

do 14 lipca 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 80708"
na adres:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Ujastek 7
31-752 Kraków
 • Dokumenty należy złożyć do: 14.07.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

  Administrator danych osobowych:

  Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 31-752 Kraków, ul. Ujastek 7,

  tel.: (12) 448 11 00; email: wi_krakow@ijhars.gov.pl.

  Inspektor ochrony danych:

  Kontakt do inspektora ochrony danych: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iodo@wijharskrakow.pl lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora Ochrony Danych”.

  Cel i podstawy przetwarzania:

  Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; art. 31 i 33 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej poprzez wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe na które przepisy prawa nie dają podstaw do ich przetwarzania będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie szczególnych danych osobowych) konieczna będzie Państwa wyraźna zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit a rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

  Odbiorcy danych osobowych:

  Imiona i nazwiska kandydatów spełniających wymagania formalne oraz wynik naboru stanowią informację publiczną. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania są publikowane na stronie BIP WIJHAR-S stronie BIP KPRM.

  Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Wojewoda Małopolski w związku z korzystaniem przez WIJHAR-S z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD MUW).

  Okres przechowywania danych:

  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji (z uwzględnieniem 3 miesięcy – możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

  Prawa osób, których dane dotyczą:

  Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu: prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.

  Prawo cofnięcia zgody:

  W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody (lub wyraźnej zgody) posiadają Państwo prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, email: kancelaria@uodo.gov.pl.

  Informacje o wymogu podania danych:

  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy i art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Wytworzył/odpowiada: Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie

Udostępnił: Anna Gut-Szybowska

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Wprowadzono: 05.07.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×