Biuro - zdjęcie 2
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
31-542 Kraków ul. Mogilska 25
print as PDF
Ogłoszenie nr 72554 / 22.12.2020
Dołącz do nas jako:

inspektor

Do spraw: obsługi kancelaryjnej Wydział Organizacyjny
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Przyjmuje i rejestruje dokumentację podlegającą przechowywaniu w składzie chronologicznym, w tym dokumentacji zwracanej przez pracowników w celu zapew-nienia jej chronologicznego układu w obrębie danego typu składu.
 • Obsługuje dokumentację zgromadzoną w składzie chronologicznym i składzie informatycznych nośników danych, w tym wypożyczanie i wyrejestrowywanie z właściwych składów w celu prawidłowej realizacji zadań
 • Organizuje w uzgodnieniu z archiwistą i koordynatorem czynności kancelaryjnych przekazania dokumentacji zgromadzonej w składzie chronologicznym i składzie infor-matycznych nośników danych do archiwum zakładowego w celu zapewnienia jej pra-widłowej archiwizacji.
 • Udziela informace i wyjaśnienia w zakresie obsługi składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych w celu zapewnienia prawidłowości procedur związanych z elektronicznym zarządzaniem dokumentacją, w tym przeprowadzenia prawidłowej archiwizacji zgromadzonej dokumentacji.
 • Wspiera realizację zadań kancelarii ogólnej w zakresie rejestracji i rozdzielania korespondencji wpływającej oraz wysyłaniu korespondencji wychodzącej w systemie EZD w celu zapewnienia sprawnego obiegu dokumentów.
 • Pomaga w organizacji i obsłudze spotkań dyrekcji z gośćmi z zewnętrznych instytucji oraz spotkań wewnętrznych z pracownikami komórek organizacyjnych urzędu.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Staż pracy w administracji publicznej w tym co najmniej 6 miesięcy pracy z systemem elektronicznego zarządzania dokumentami LUB doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w administracji publicznej w tym co najmniej 6 miesięcy pracy z systemem elektronicznego zarządzania dokumentami
 • biegła umiejętność obsługi komputera i programów MS Office (Word, Excel) oraz poruszania się po Internecie i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej i elektronicznej poczty Urzędu,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy,
 • rzetelność i terminowość,
 • umiejętność współpracy,
 • skuteczna komunikacja,
 • systematyczność, dokładność,
 • znajomość zasad dotyczących wykonywania czynności kancelaryjnych,
 • znajomość podstawowych założeń ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe
 • znajomość systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych.
Co oferujemy

Oferujemy:

 • możliwość pracy wg indywidualnego harmonogramu czasu pracy,
 • pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i Jego dzieci),
 • preferencyjne warunki dodatkowego ubezpieczenia na życie oraz prywatnej opieki medycznej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • dobrą lokalizację,
 • parking dla rowerów.
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

·         praca administracyjno-biurowa,

·         praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

·         kontakt z klientem zewnętrznym, niewykluczone sytuacje stresowe i konfliktowe,

·         okresowe spiętrzenie zadań oraz konieczność wykonywania zadań w krótkich terminach,

·         możliwy rotacyjny system pracy zdalnej,

Podstawowym narzędziem pracy jest komputer. Na stanowisku nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy znajduje się na IX piętrze w budynku wielokondygnacyjnym. Budynek posiada windę.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oferujemy umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy), a po jej zakończeniu oraz po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 35 ust. 2 (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej) zawarcie umowy na czas nieokreślony.

Oferujemy:

- stabilną pracę w jednostce administracji państwowej,

- otwarte i przyjazne środowisko pracy,

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (na zastępstwo),

- regularne i terminowo wypłacane wynagrodzenie,

- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

- 'trzynaste' wynagrodzenie,

- możliwość rozwoju.

Wszystkie oświadczenia kandydata/kandydatki powinny być własnoręcznie podpisane. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie w zakładce Praca,

http://bip.krakow.rdos.gov.pl/praca-2

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do dalszych etapów zostaną o tym poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Prosimy kandydatów/kandydatki o podanie numeru telefonu i adresu mailowego. RDOŚ zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami/kandydatkami. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert oraz niespełniające wymogów formalnych, zostaną komisyjnie zniszczone.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

I etap - weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
II etap - pisemny test wiedzy w przypadku dużej liczby ofert (powyżej 10 osób) spełniających wymagania formalne,
III etap - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy otrzymali najwyższy wynik z testu pisemnego, a w przypadku braku testu pisemnego, ze wszystkimi kandydatami, którzy spełniają warunki formalne.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy/doświadczenie za-wodowe (np. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów, np. umów o pracę jak rów-nież kopie dokumentów potwierdzających pracę w EZD, zakresy czynności, zakresy obo-wiązków).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
calendar icon

Aplikuj

do 5 stycznia 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 72554"
na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków
Sekretariat pok. 912, piętro IX
lub przesłać na ww. adres z dopiskiem na kopercie - ogłoszenie nr 72554
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i panujący reżim sanitarny rekomenduje się składanie dokumentów aplikacyjnych drogą pocztową lub elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 619 81 40
lub 12 619 81 52
 • Dokumenty należy złożyć do: 05.01.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego:
  • Kontakt do inspektora ochrony danych:
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych:
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Udostępnił: Monika Kruczek

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjny

Wprowadzono: 22.12.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×