Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie
31-201 Kraków ul. Bratysławska 5
print as PDF
Ogłoszenie nr 71626 / 30.11.2020
Dołącz do nas jako:

aplikant

Do spraw: - stanowisko przygotowujące do pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego w Wydziale Inspekcji Kraków
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktycznych realizowanych w ramach kursu specjalistycznego, których celem jest przyswojenie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego;
 • uczestnictwo w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w terenie, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej;
 • złożenie egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym
 • prawo jazdy co najmniej kategorii B;
 • prowadzenie interwencji (komunikatywność, zarządzanie stresem), samodzielność, myślenie analityczne, gotowość do uczenia się - rozwój zawodowy, rzetelność i terminowość.
 • nienaganna opinia;
 • posiadanie wymaganego stanu zdrowia;
 • ukończone 25 lat w terminie umożliwiającym zatrudnienie aplikanta na stanowisku inspektorskim, po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, o którym mowa wyżej;
 • znajomość ustaw: ustawa o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa Prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa o drogach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • prawo jazdy kategorii A i C
 • znajomość komunikatywna języka obcego na poziomie B1: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego;
 • uprawnienia diagnosty w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca biurowa oraz praca w terenie Praca biurowa - praca przy komputerze powyżej 4 h, obsługa urządzeń biurowych. Praca w terenie - prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, prowadzenie kontroli w terenie. Podczas kursu specjalistycznego zajęcia odbywać się będą w ośrodku Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu. Kurs składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktyki. W ramach kursu organizowane są zajęcia wymagające dużego wysiłku fizycznego. Aplikant w trakcie zajęć praktyki bierze udział w czynnościach wykonywanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Aplikant jako uczestnik kursu specjalistycznego dla służby kontroli transportu drogowego, zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu kursu oraz regulaminu ośrodka, w którym organizowany jest kurs.

Dodatkowe informacje

Oferty przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dostarczone faksem, dostarczone po terminie lub niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne" - za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Wzory oświadczeń znajdują się na stronie: http://www.krakow.witd.gov.pl/documents/OSWIADCZENIEosobowe.pdf Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres elektroniczny: sekretariat@krakow.witd.gov.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 12 416 51 20. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody: - weryfikacja formalna nadesłanych ofert, - weryfikacja wiedzy, - test wiedzy i/lub rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego i/lub case study. Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie skierowana na badania lekarskie oraz psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora Inspekcji Transportu Drogowego. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną zniszczone.

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-02-08
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień diagnosty w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. A lub C,
calendar icon

Aplikuj

do 10 grudnia 2020

na adres:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Krakowie
ul. Bratysławska 5
31-201 Kraków
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym "aplikant Wydział Inspekcji Kraków"
 • Dokumenty należy złożyć do: 10.12.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Administrator

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. Mogą kontaktować się Państwo z Administratorem osobiście bądź listownie:
  ul. Bratysławska 5, 31-201 Kraków; pisząc na adres e-mail: sekretariat@krakow.witd.gov.pl
  lub dzwoniąc pod numer telefonu: 12 416 51 20.

  Inspektor Ochrony Danych

  We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować
  z wyznaczonym inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: biuro@personal-data.pl

  Cel i podstawy przetwarzania

  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru - postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu,
  na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Podstawy prawne przetwarzania:

  - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,

  - Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

  - Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO);

  Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcami Państwa danych będą:

  -           podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

  -           podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla WITD.

  Okres przechowywania danych

  Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres wskazany
  w przepisach prawa.

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Mają Państwo prawo do:

  1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4) prawo do usunięcia danych osobowych (w przypadkach wskazanych w przepisach);

  5) prawo do wycofania zgody (w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych,
  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO);

  6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów jest niezbędne,
  aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

   

Wytworzył/odpowiada: Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie

Udostępnił: Beata Wiśniewska

Komórka organizacyjna: samodzielne stanowisko ds. kadr

Wprowadzono: 30.11.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×