Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
65-306 Zielona Góra ul. Botaniczna 14
print as PDF
Ogłoszenie nr 104697 / 20.08.2022
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: kadr Dział ds. organizacyjno-pracowniczych Zespół ds administracyjnych
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Wojewódzki Inspektorat Weterynarii quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzenie spraw z zakresu pracowniczych, w szczególności dokonywania czynności związanych nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy pracowników Inspektoratu
 • Prowadzenie spraw z zakresu pracowniczych, w szczególności dokonywania czynności związanych nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy wobec Powiatowych Lekarzy Weterynarii i ich Zastępców
 • Prowadzenie spraw z zakresu organizacji: zarządzeń i decyzji Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, porozumień zawartych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz upoważnień i pełnomocnictw, a także przygotowywanie projektu regulaminu organizacyjnego, statutu i projektów zmian
 • Realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem naboru na wolne stanowiska w Inspektoracie oraz przygotowywanie dokumentów nowo zatrudnionych pracowników w celu zgłoszenia do ubezpieczeń w ZUS oraz członków ich rodzin
 • Prowadzenie akt osobowych oraz spraw związanych z odbywaniem służby przygotowawczej
 • Przygotowywanie planu urlopów pracowników Inspektoratu, analiza i nadzór nad realizacją zatwierdzonego planu, ewidencja urlopów pracowników Inspektoratu oraz Powiatowych Lekarzy Weterynarii i ich Zastępców, ewidencja obecności i absencji pracowników w tym ewidencjonowanie zwolnień lekarskich oraz miesięczne rozliczanie czasu pracy pracowników Inspektoratu
 • Organizacja szkoleń dla pracowników oraz wykonywanie zadań z zakresu doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji przez pracowników oraz przygotowywanie dokumentacji szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Prowadzenie spraw związanych z kierowaniem pracowników na badania lekarskie: wstępne, okresowe i kontrolne oraz współdziałanie z ośrodkami prowadzącymi profilaktyczną opiekę zdrowotną
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze kadr w administracji publicznej
 • Prawo jazdy kat B
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej, organizacji administracji rządowej oraz Kodeksu Pracy i systemu ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość programu Windows Office oraz Excel
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Wyjazdy służbowe.

Praca z biurowymi urządzeniami wielofunkcyjnymi.

Budynek wielopoziomowy nie jest przystosowany do osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz osób mających problemy z poruszaniem się po schodach, brak windy.

Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
calendar icon

Aplikuj

do 30 sierpnia 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 104697"
na adres:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Botaniczna14
65-306 Zielona Góra
 • Dokumenty należy złożyć do: 30.08.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze ul. Botaniczna 14, 65-306 Zielona Góra, e-mail: zielonagora.wiw@wet.zgora.pl, tel (68) 4537300 fax (068) 4537301
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Pani Anna Korczyc, e-mail: iod@wet.zgora.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze

Udostępnił: Sylwia Galin

Komórka organizacyjna: Dział ds. organizacyjno-pracowniczych

Wprowadzono: 20.08.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×