Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
65-063 Zielona Góra ul. Kopernika 1
print as PDF
Ogłoszenie nr 119534 / 20.04.2023
Dołącz do nas jako:

inspektor ochrony zabytków

w Wydziale Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • opracowuje projekty postanowień, decyzji, opinii, zaświadczeń i innych zgodnie z przepisami o ochronie zabytków;
 • zajmuje się sprawami dotyczącymi ochrony zabytków m.in. prowadzi i aktualizuje podstawową dokumentację zabytków w archiwum zakładowym, rejestr zabytków, wojewódzką ewidencję zabytków oraz analizuje programy opieki nad zabytkami i inne opracowania;
 • prowadzi sprawy dotyczące wpisów do rejestru zabytków w celu objęcia zabytku ochroną i w tym zakresie prowadzi postępowania administracyjne, gromadzi niezbędną dokumentację, przygotowuje projekty decyzji o wpisie oraz dokonuje ujawnienia wpisów do rejestru zabytków w księgach wieczystych;
 • udziela informacji o statusie ochrony prawnej wskazanego obiektu na wniosek właścicieli zabytków i innych osób;
 • przygotowuje dokumentację i opracowuje odpowiedzi na zapytania w ramach dostępu do informacji publicznej;
 • przygotowuje i aktualizuje wykazy zabytków.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe historia sztuki, ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo, zabytkoznawstwo, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, budownictwo, architektura, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, historia (specjalizacja: archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i informacją, dokumentacja dziedzictwa kulturowego) lub pokrewne związane z ochroną zabytków
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • kreatywność;
 • prawo jazdy kat. B.
Co oferujemy
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Budynek nie spełnia minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu art. 2 pkt. 3 wyżej cytowanej ustawy. W związku z
powyższym, iż nie jest możliwe spełnienie wszystkich ustawowych wymagań minimalnych, zapewnia się dostęp alternatywny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa,
 • praca w terenie,
 • stres związany z obsługą petentów,
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • budynek nie jest dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami, posiada bariery architektoniczne (klatka schodowa, brak windy, schody). Ciągi komunikacyjne nie są przystosowane do szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe informacje

Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oświadczenia należy podpisać odręcznie i wstawić datę ich sporządzenia.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone zostaną zniszczone po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można odebrać je w urzędzie.
Dodatkowe informacje dostępne są pod nr tel.: 68 324-73-90.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

analiza ofert, test, rozmowa kwalifikacyjna

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • prawo jazdy kat. B
calendar icon

Aplikuj

do 5 maja 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 119534"
na adres:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra
 • Dokumenty należy złożyć do: 05.05.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@lwkz.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Udostępnił: Anna Gajewska

Komórka organizacyjna: Wydział Budżetu Finansów i Administracji

Wprowadzono: 20.04.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×