Biuro - zdjęcie 2
Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie
66-200 Świebodzin Ul. Zielona 2
print as PDF
Ogłoszenie nr 92997 / 16.02.2022
Dołącz do nas jako:

starszy referent

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Rejestrowanie dokumentacji jawnej wpływającej i wypływającej z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego
 • Przekazywanie dokumentów przełożonym celem dekretacji.
 • Przekazywanie dokumentacji funkcjonariuszom Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego wyznaczonym do realizacji stosownych pism i telegramów
 • Kopertowanie i ekspediowanie przesyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej przez kancelarię jawną
 • Odbiór i przekazywanie przesyłek niejawnych za potwierdzeniem z Poczty Specjalnej
 • Dokonywanie sprawdzeń w bazach policyjnych KSIP
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe W pracy w administracji lub pracy biurowej
 • znajomość przepisów z zakresu metod i form pracy kancelaryjno - biurowej
 • umiejętność korzystania z pakietu biurowego Microsoft Office oraz urządzeń biurowych
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność stosowania obowiązującego prawa w praktyce
 • terminowość, dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność oraz odpowiedzilaność
 • wysoka kultura osobista
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe W pracy w administracji lub pracy biurowej
 • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • chęć doskonalenia posiadanych umiejętności
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
Co oferujemy
 • Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Praca przeciętnie 8 godzin na dobę, praca biurowa przy monitorze ekranu powyżej 4 godzin na dobę. Praca w budynku Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie przy ulicy Zielonej 2 66-200 Świebodzin. W pomieszczeniu biurowym usytuowanym na drugim piętrze budynku trzykondygnacyjnego z oświetleniem naturalnym i sztucznym. Obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę Stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia służące do realizacji zadań: to jest komputer drukarka telefon ksero niszczarka do dokumentów.

Dodatkowe informacje
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Wynagrodzenie zasadnicze : 3010,15 złotych brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy( od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Oferty niespełniające wymogów formalnych,niepodpisane,niekompletne z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska,przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert składanych osobiście decyduje data wpływu do Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie.

Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis! W ofercie należy podać nr ogłoszenia.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć,wiek,niepełnosprawność ,rasę,narodowość,przekonania polityczne,prxynależność związkową,pochodzenie etnczne,wyznanie,orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego.Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.Oferty odrzucone mogą być odebrane do dnia 11 marca 2022 r. a oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych

ocena złożonych dokumentów

test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy

rozmowa kwalifikacyjna

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-04-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą " poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 28 lutego 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 92997"
na adres:
Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie ulica zielona 2 66-200 Świebodzin
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
477935270
 • Dokumenty należy złożyć do: 28.02.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Państwa danych osobowych w ramach procesu rekrutacji jest Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie, ul. zielona 2, 66-200 Świebodzin, jako pracodawca za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Komendant Powiatowy Policji w Świebodzinie
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Kontakt do inspektora ochrony danych:Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.swiebodzin_go.policja.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe są podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie

Udostępnił: Aurelia Czapracka-Wilczek

Komórka organizacyjna: Zespół ds. Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 16.02.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×