Biuro - zdjęcie 2
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
65-454 Zielona Góra ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
print as PDF
Ogłoszenie nr 125494 / 11.08.2023
Dołącz do nas jako:

starszy referent

Do spraw: podatku akcyzowego w Referacie Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier w Urzędzie Skarbowym w Gorzowie Wielkopolskim
#administracja publiczna #skarbowość
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up APLIKUJ ON-LINE! quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Dokonuje czynności sprawdzających w celu sprawdzenia prawidłowości i terminowości deklarowanych zobowiązań podatkowych
 • Wprowadza do systemu informatycznego dane szczegółowe z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów w celu dokładnego odwzorowania danych w nich zawartych z uwzględnieniem analizy rachunkowej i merytorycznej
 • Przygotowuje sprawozdania i informacje z zakresu realizowanych zadań w celu dostarczenia danych innym organom i stanowiskom pracy
 • Sporządza zawiadomienia o naruszeniu przepisów podatkowych w celu przekazania na stanowisko ds. karnych skarbowych
 • Przygotowuje projekty pism z zakresu prowadzonych spraw w celu zapewnienia wymiany informacji
 • Wydaje potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów Ordynacji podatkowej oraz przepisów prawa, w szczególności ustawy o podatku akcyzowym
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”)
 • Nagrody jubileuszowe
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie
 • Otwartą i przyjazną atmosferę w pracy
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy
 • Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych
 • Zagrożenie korupcją
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
 • Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • ZACHĘCAMY DO APLIKOWANIA ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU eRecruiter. FORMULARZ ZAWIERA WSZYSTKIE NIEZBĘDNE W NABORZE OŚWIADCZENIA. OSOBA WYBRANA DO ZATRUDNIENIA ZOSTANIE POPROSZONA O DOSTARCZENIE PODPISANYCH DOKUMENTÓW PRZED ZATRUDNIENIEM.
 • List motywacyjny oraz oświadczenia czytelnie i własnoręcznie podpisz oraz opatrz datą mieszczącą się w okresie obowiązywania ogłoszenia (dotyczy to również ofert składanych elektronicznie, wówczas dołącz do aplikacji w formie zeskanowanych dokumentów).
 • Aplikując elektronicznie masz możliwość umieszczenia tylko jednego pliku w zakresie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz jednego w zakresie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe. Jeśli chcesz załączyć kilka dokumentów zeskanuj je jako całość i dołącz jako jeden plik.
 • Wymaganą długość doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi okres świadczenia pracy. Do dokumentów takich należą m.in. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk. Umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.
 • W związku z możliwością przeprowadzenia wybranych etapów rekrutacji w sposób zdalny prosimy o podanie w składanych ofertach adresu e-mail.
 • Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
 • Nabór odbędzie się w siedzibie Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim
 • Wzory oświadczeń, które można wykorzystać zamieszczone na stronie BIP Izby: https://www.lubuskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-zielonej-gorze/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna ofert
 • test wiedzy merytorycznej (przeprowadzany on-line poprzez platformę webankieta.pl)
 • rozmowa kwalifikacyjna

Etapami obligatoryjnymi są weryfikacja formalna ofert oraz rozmowa kwalifikacyjna.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO oraz wykraczających poza zakres art. 22(1) § 1 kp
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
calendar icon

Aplikuj

do 21 sierpnia 2023

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 125494"
na adres:
Izba Administracji Skarbowej
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
65-454 Zielona Góra

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
660 557 006 lub 660 557 178
 • Dokumenty należy złożyć do: 21.08.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Przetwarzanie danych osobowych:
  Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze:

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  1)   Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Sikorskiego 2, 65-454 (nr tel. 68 4560700, adres e-mail: ias.zielonagora@mf.gov.pl).

  2)   Kontakt do inspektora ochrony danych: nr telefonu: 512141979, adres e-mail: IOD.ZielonaGora@mf.gov.pl

  3)   Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, realizacja stosunku pracy oraz archiwizacja dokumentów.

  4)   Informacje o odbiorcach danych: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze ul. Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra.

  5)   Okres przetwarzania danych:

  a.    w przypadku naboru: czas niezbędny do jego przeprowadzenia (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru innego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji;

  b.    w przypadku zawarcia umowy o pracę: okres zatrudnienia a następnie czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

  6)   Uprawnienia:

  a.    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  b.    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  c.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  d.    prawo do usunięcia danych osobowych

  ·      żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

  e.    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  7)   Podstawa prawna przetwarzania danych:

  a.    art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  b.    art. 22(1) Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  c.    art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  8)   Informacje o wymogu podania danych:

  a.    Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej m.in. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej, jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  b.    Podanie innych danych wykraczających poza zakres wynikający z art. 22(1) § 1 kp oraz art. 9 ust. 1 RODO jest dobrowolne i będzie przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  9)   Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Udostępnił: Anna Mitura-Chołuj

Komórka organizacyjna: Wydział Personalny

Wprowadzono: 11.08.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×