Gorzów Wielkopolski - panorama
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Jagiellończyka 8
print as PDF
Ogłoszenie nr 113128 / 02.01.2023
Dołącz do nas jako:

inspektor wojewódzki

Do spraw: nadzoru i kontroli domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy w Wydziale Polityki Społecznej, Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
#administracja publiczna
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Kontroluje jakość usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami w domach pomocy społecznej
 • Kontroluje jakość usług realizowanych w środowiskowych domach samopomocy
 • Kontroluje placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku (w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej), w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw tych osób, a także zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami
 • Kontroluje realizację zadań samorządu gminnego i powiatowego, w zakresie działalności domów dziennego pobytu, usług opiekuńczych i bytowych realizowanych przez gminy w formie rodzinnych domów pomocy
 • Prowadzi postępowania administracyjne związane z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej
 • Stwierdza zgodność programów naprawczych, realizowanych w domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, domach dziennego pobytu z obowiązującym standardem usług i ocena stopnia ich realizacji
 • Egzekwuje wnioski i zalecenia pokontrolne i informuje organy prowadzące o wynikach przeprowadzonych kontroli
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunkach lub w zakresie: prawo, administracja, ekonomia, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, socjologia, psychologia, polityka społeczna, politologia, politologia i nauki społeczne, zarządzanie lub marketing
 • Staż pracy co najmniej 3 lata w pomocy społecznej na stanowisku, na którym realizowane były zadania z zakresu pomocy społecznej
 • Znajomość przepisów z obszaru pomocy społecznej, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”, kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność pracy w zespole, w stresie, efektywna komunikacja, empatia, asertywność
 • Znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie: • edytora tekstów MS Word, • arkusza kalkulacyjnego MS Excel, • tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony zdrowia psychicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Nagrody jubileuszowe
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "trzynastka")
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy
 • Nietypowe godziny pracy
 • Praca w terenie
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Zagrożenie korupcją
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
 • Obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • Praca w pomieszczeniu klimatyzowanym, zlokalizowanym na XIII piętrze w budynku XV kondygnacyjnym
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • test wiedzy (w zależności od ilości złożonych ofert spełniających wymagania niezbędne)
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • test praktyczny z obsługi komputera
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
calendar icon

Aplikuj

do 13 stycznia 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 113128"
na adres:
Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
957851624
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 13.01.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  • Administrator danych i kontakt do niego: Wojewoda Lubuski z siedzibą w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@lubuskie.uw.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
  • Informacje o odbiorcach danych: jedynym podmiotem przetwarzającym powyższe dane jest Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez
   czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
  • Uprawnienia: 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 4. prawo do usunięcia danych osobowych;- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych,
   podany powyżej; 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych: 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w
   procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
  • Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Udostępnił: Sylwia Sikora

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacji i Kadr

Wprowadzono: 02.01.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×