Gorzów Wielkopolski - panorama
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Jagiellończyka 8
print as PDF
Ogłoszenie nr 106340 / 15.09.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor wojewódzki

Do spraw: gospodarki przestrzennej w Wydziale Infrastruktury, Oddział Gospodarki Przestrzennej
#administracja publiczna
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Bada legalności uchwał planistycznych w ramach nadzoru nad działalnością organów samorządu terytorialnego (uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia i uchwalenia: planu województwa, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów rewitalizacji, uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń
 • Wydaje decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na terenach zamkniętych
 • Przygotowuje rozstrzygnięcia nadzorcze i skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w stosunku do uchwał planistycznych, reprezentuje Wojewodę Lubuskiego przed WSA
 • Opiniuje i uzgadnia projekty uchwał planistycznych i projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ich zgodności z zadaniami rządowymi
 • Wydaje decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji uregulowanych przepisami ustaw szczególnych (lokalizacja inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, lokalizacja linii kolejowych, lokalizacja regionalnej sieci szerokopasmowej, lokalizacja strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej)
 • Sprawdza terminowości wydawania przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, nakłada kary pieniężne w przypadku wydania decyzji z przekroczeniem ustawowego terminu,
 • Sporządza, w przypadku niewywiązania się przez gminę z ustawowego obowiązku, zarządzenia zastępcze dotyczące studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, przygotowuje odpowiedzi na skargi na zarządzenia zastępcze
 • Sporządza wskazania w stosunku do uchwał planistycznych w przypadku nieistotnego naruszenia prawa
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe architektura, gospodarka przestrzenna, budownictwo, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, geodezja * lub wyższe bez profilu i studia podyplomowe w zakresie architektury, urbanistyki, gospodarki przestrzennej
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze architektury, gospodarki przestrzennej, budownictwa, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, geodezji
 • Znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie: Word, Excel, Power Point
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z przepisami wykonawczymi
 • Znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
 • Znajomość ustawy Prawo geologiczne i górnicze
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane
 • Odpowiedzialność, rzetelność, skrupulatność, systematyczność
 • Umiejętność argumentowania
 • Odporność na stres
 • Asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Uprawnienie do sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji lokalizacyjnych wydawanych na podstawie tzw. specustaw
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dodatek za wieloletnia pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Nagrody jubileuszowe
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "trzynastka")
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • Praca w pomieszczeniu klimatyzowanym zlokalizowanym na XIV piętrze w budynku XV kondygnacyjnym
 • Zainstalowana winda
 • Zagrożenie korupcją
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
 • Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • Test wiedzy (w zależności od ilości ofert spełniających wymagania formalne)
 • Rozmowa kwalifikacyjna
 • Test praktyczny z obsługi komputera
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
calendar icon

Aplikuj

do 29 września 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 106340"
na adres:
Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
957851624
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 29.09.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  • Administrator danych i kontakt do niego: Wojewoda Lubuski z siedzibą w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@lubuskie.uw.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
  • Informacje o odbiorcach danych: jedynym podmiotem przetwarzającym powyższe dane jest Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia: 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 4. prawo do usunięcia danych osobowych;- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
  • Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Udostępnił: Sylwia Sikora

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacji i Kadr

Wprowadzono: 15.09.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×