Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim
66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Jagiellończyka 4
print as PDF
Ogłoszenie nr 76903 / 13.04.2021
Dołącz do nas jako:

inspektor farmaceutyczny

Do spraw: nadzoru nad aptekami, punktami aptecznymi, działami farmacji szpitalnej i punktami obrotu pozaaptecznego Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim
#administracja publiczna #działalność inspekcyjna #farmacja #produkty lecznicze i biobójcze/wyroby medyczne #zdrowie
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • kontroluje warunki przechowywania oraz obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w aptekach ogólnodostępnych, szpitalnych, działach farmacji szpitalnej, punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego,
 • kontroluje podmioty wprowadzające do obrotu środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory kategorii 1,
 • przeprowadza lustracje lokali przewidzianych na aptekę, punktów aptecznych, placówek obrotu pozaaptecznego, w celu wydania opinii o jego przydatności i zgodności z obowiązującymi przepisami lub zaświadczenia dla placówek obrotu pozaaptecznego o spełnieniu wymogów lokalowych,
 • pobiera do badań leki recepturowe, a także zabezpiecza i pobiera do badań produkty lecznicze oraz przeprowadza postępowania wyjaśniającego w przypadku podejrzenia, że ww. produkt nie odpowiada ustalonym dla nich wymaganiom w celu przekazania ich do badań i wstrzymania w obrocie na terytorium województwa lubuskiego,
 • kontroluje reklamę działalności aptek i punktów aptecznych, właściwe oznakowania i reklamę produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 • zabezpiecza środki odurzające, substancje psychotropowe oraz prekursory kategorii 1, które uległy przeterminowaniu w celu umożliwienia przekazania ich do utylizacji.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
 • Staż pracy i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego zgodnie z kierunkiem wykształcenia farmaceutycznego
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, prawa farmaceutycznego,
 • wiedza fachowa z dziedziny farmacji,
 • prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
 • spełnianie warunków, o których, o którym mowa w art. 114a ust. 1 ustawy Prawo Farmaceutyczne,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office,
 • komunikatywność, dyspozycyjność.
Co oferujemy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • praca biurowa,
 • praca w terenie związana z przeprowadzaniem kontroli,
 • stres związany z obsługą klienta,
 • zagrożenie korupcją,
 • w siedzibie urzędu - praca przy komputerze (lokal inspektoratu położony na 1 piętrze z dostępem do windy),
 • wyjazdy w teren, praca poza siedzibą urzędu związana z kontrolą nadzorowanych jednostek (aptek, punktów aptecznych, działów farmacji szpitalnej i punktów obrotu pozaaptecznego.
Dodatkowe informacje

Kandydaci zakwalifikowani, spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie będą o tym informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrzone (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu).

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna. Ponadto w celu zapewnienia rzetelnej oceny kwalifikacji i kompetencji kandydatów w procesie naboru zastosowany zostanie test wiedzy – ocena wiedzy z zakresu wymagań niezbędnych związanych ze stanowiskiem pracy (zakres wskazany w zakładce ”Kogo poszukujemy”).

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 694 461 996.

Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WIF oraz będą dostępne w siedzibie Inspektoratu.

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-05-10
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • CV i list motywacyjny, podpisane i opatrzone aktualną datą,
 • kopie dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
 • oświadczenie, o spełnianiu warunków, o którym mowa w art. 114a ust. 2 ustawy Prawo Farmaceutyczne,
 • adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
calendar icon

Aplikuj

do 26 kwietnia 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
ul. Jagiellończyka 4, 66-400 Gorzów Wlkp., Skrytka pocztowa 772
z dopiskiem "oferta pracy - nie otwierać”

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
694 461 997
 • Dokumenty należy złożyć do: 26.04.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  Administrator danych osobowych i kontakt do niego: Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 4.

  Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@farmacja-gorzow.pl.

  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Informacje o odbiorcach danych: jedynym podmiotem przetwarzającym powyższe dane jest Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 4.

  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny  ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

  Uprawnienia:

  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim

Udostępnił: Renata Czetowicz

Komórka organizacyjna: WIF Gorzów Wlkp

Wprowadzono: 13.04.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×