Biuro - zdjęcie 2
Komenda Powiatowa Policji w Świdniku
21-045 Świdnik Al. Lotników Polskich 1
print as PDF
Ogłoszenie nr 107680 / 05.10.2022
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor

Do spraw: obsługi baz danych policyjnych Wydział Ruchu Drogowego
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • wprowadza dane do systemu SEWIK (rejestracja wypadków i kolizji)
 • sporządza okresowe analizy stanu bezpieczeństwa na drogach na podstawie danych z systemu SEWIK
 • rejestruje karty Mrd 5/1
 • rejestruje i modyfikuje dane dot. zabezpieczonych pojazdów w systemie "Parking"
 • wprowadza i aktualizuje statystyki KPP w Świdniku w zakresie ruchu drogowego
 • udziela odpowiedzi na zapytania podmiotów zewnętrznych w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • prowadzi okresową kontrolę zgodności danych w bazie SEWIK
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok pracy w administracji publicznej, na stanowisku z obsługą komputera
 • znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej, kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • odpowiedzialność, terminowość, sumienność
 • umiejętność pracy samodzielnej
 • znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy - MS Word, MS Excel, Internet)
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: średnie profilowane na kierunku informatyka
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata pracy na stanowisku informatyka
 • znajomość przepisów ustawy o Policji, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu w sprawach o wykroczenia
 • staż lub doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach Policji
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Dodatek z tyt. wysługi lat (prawo do niego nabywa sie po udokumentowaniu 5 lat pracy i wynosi on 5% wynagrodzenia zasadniczego; z każdym rokiem wzrasta on o 1% do momentu, aż osiagnie 20%)

Prawo do nagrody jubileuszowej

Prawo do dodatkowego świadczenia rocznego ("13-tka")

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym lub sztucznym, praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, praca w siedzibie urzędu, prowadzenie rozmów telefonicznych, udzielanie informacji petentom.

Budynek KPP w Świdniku posiada pochylnę do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego usytuowaną na zewnątrz budynku, drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz szerokość korytarzy dostosowana jest do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, budynek wyposażony jest w dźwig osobowy zapewniający dostęp osobom niepełnosprawnym do wszystkich użytkowych kondygnacji budynku, jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych przez zapewnienie przestrzeni manewrowej, zastosowanie w tym pomieszczeniu i na trasie dojazdu do niego drzwi bez progów, zainstalowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

NIe odsyłamy złożonych dokumentów. Istnieje możliwość odbioru złożonych alikacji po upływie 3 m-cy od dnia publikacji wyników naboru (maksymalnie do pół roku od dnia publikacji wyników naboru). Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Świdniku, opublikowanym w BIP KPP w Świdniku (zakładka "Wolne stanowiska w SC"). KPP w Świdniku nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w innych środkach przekazu.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 10 października 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Komenda Powiatowa Policji w Świdniku, Aleja Lotników Polskich 1, 20-040 Świdnik z dopiskiem na kopercie "Oferta pracy na stanowisko: starszy inspektor Wydziału Ruchu Drogowego"
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47 81 21 220 w godzinach od 13 do 15
 • Dokumenty należy złożyć do: 10.10.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Świdniku tel. 47 81 21 216
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych w KPP w Świdniku: e-mail: iod.swidnik@lu.policja.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do pracy w KPP w Świdniku oraz w zakresie wynikającym z przebiegu stosunku pracy, a także po jej ustaniu.
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Świdniku

Udostępnił: Ewa Skwarczyńska

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 05.10.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×