Biuro - zdjęcie 5 - długopis
Komenda Powiatowa Policji w Puławach
24-100 Puławy Ul. Wojska Polskiego 6
print as PDF
Ogłoszenie nr 93512 / 24.02.2022
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor

Do spraw: statystyki przestępczości w Zespole Statystyki Przestępczości Wydziału Kryminalnego
#administracja publiczna
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PUŁAWACH quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Wprowadza dane statystyczne dot. prowadzonych przez komórki dochodzeniowo-śledcze KPP Puławy postępowań przygotowawczych do bazy KSIP celem dalszego przetwarzania i udostępniania.
 • Modyfikuje dane statystyczne dot. osób, podmiotów w bazie KSIP w związku z prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi przez komórki dochodzeniowo-śledcze KPP Puławy celem sprawniejszego przetwarzania danych.
 • Prowadzi weryfikację danych w bazie KSIP dot. prowadzonych postępowań przygotowawczych przez komórki dochodzeniowo-śledcze KPP Puławy celem dalszej poprawnej analizy.
 • Sporządza analizy danych z KSIP dot. prowadzonych postępowań przygotowawczych przez komórki dochodzeniowo-śledcze KPP Puławy celem zobrazowania efektów pracy wykrywczej.
 • Prowadzi archiwizację dokumentów wytworzonych w Wydziale Kryminalnych z zakresu brakowania ciągłego celem przekazania do Składnicy Akt KPP Puławy i/lub brakowania ciągłego.
 • Wprowadza dane do systemów informatycznych wspomagających pracę Wydziału celem wykorzystywania w procesie wykrywczym.
 • Sprawdza osoby w systemie PSI na potrzeby spraw prowadzonych przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego celem ich sprawdzenia w zainteresowaniu operacyjnym Wydziału.
 • Sporządza tablice poglądowe do postępowań przygotowawczych oraz jednostek podległych KPP Puławy celem ich dalszego wykorzystania w sprawach.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe w administracji
 • Samodzielność
 • Sumienność
 • Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury oznaczonych klauzulą "POUFNE"
 • Obsługa komputerowych programów biurowych i systemów policyjnych
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Oferowane warunki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze wynikające z mnożnika kwoty bazowej 1,4814 oraz dodatek z tytułu wysługi (prawo do niego nabywa się po udokumentowaniu pięciu lat pracy i wynosi on 5% wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym rokiem wzrasta o 1% do momentu, aż osiągnie wysokość 20%).

 

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy komputerze. Realizacja zadań wymaga częstych kontaktów z pracownikami innych komórek organizacyjnych KPP w Puławach zajmujących się realizacją powiązanych zadań. Czynności wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, obsługą komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługą urządzeń biurowych (telefon, drukarka, niszczarka papierów), prowadzeniem rozmów telefonicznych z interesantami. Praca przy oświetleniu naturalnym oraz sztucznym. Na stanowisku starszego inspektora zadania realizowane są samodzielnie, często pod presją czasu. Występują częste kontakty z klientami wewnętrznymi.
Pomieszczenie biurowe usytuowane jest na drugim piętrze budynku niedostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - bariery architektoniczne (schody, wąskie ciągi komunikacyjne, specjalistyczna łazienka tylko na parterze budynku, brak windy).

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie osobistej prezentacji. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem do dalszych etapów rekrutacji. Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach, opublikowanym w BIP KPP w Puławach (zakładka „Wolne stanowiska w SC”).

UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ (korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE (W BIP KPP w Puławach dostępny jest WZÓR OŚWIADCZENIA kandydata ubiegającego się o stanowisko).

Komenda Powiatowa Policji w Puławach ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach:
https://nabory.kprm.gov.pl/,
http://bip.pulawy.kpp.policja.gov.pl/

 

 

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-04-01
Przewidywany czas zastępstwa do: 2022-09-30
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej dopuszczającej do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE"
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dotyczącego przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Kopie dokumentów potwierdzających umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych i systemów policyjnych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
calendar icon

Aplikuj

do 1 marca 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 93512"
na adres:
Komenda Powiatowa Policji w Puławach
ul. Wojska Polskiego 6
24-100 Puławy
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47 8123 232
 • Dokumenty należy złożyć do: 01.03.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji w Puławach z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 6, tel. 478123312.

  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach – e-mail: iod.pulawy@lu.policja.gov.pl.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, na podstawie Kodeksu pracy i ustawy o służbie cywilnej lub ustawy o pracownikach urzędów państwowych, natomiast udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie) zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z procesem rekrutacji.

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, po upływie terminu składania ofert na wybrane stanowisko, a następnie zostaną niszczone jeżeli nie zostanie Pani/Pan zatrudniona/y.

  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem.

  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji.

  9. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody jest w tym przypadku dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  10. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  11. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

  INNE INFORMACJE:

  Zatrudnienie osoby na zastępstwo wyłonionej w drodze naboru będzie realizowane w ciągu 6 miesięcy od publikacji ogłoszenia i może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych KPP w Puławach postępowania sprawdzającego i wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez uprawniony podmiot.

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Puławach

Udostępnił: Joanna Stec-Trzpil

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 24.02.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×