Biuro - zdjęcie 2
Komenda Powiatowa Policji w Łukowie
21-400 Łuków Ul. Międzyrzecka 9
print as PDF
Ogłoszenie nr 104117 / 10.08.2022
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: transportu w Zespole Wspomagającym KPP w Łukowie
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • rozlicza na zakończenie każdego miesiąca wykorzystanie środków transportu i zużycia paliwa na podstawie "Książek pracy środka transportowego"
 • prowadzi ewidencję bilansową będącą w użyciu środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w ujęciu ilościowym w księgach inwentarzowych Go-9
 • sprawdza ewidencję żarówek oraz płynów eksploatacyjnych a w przypadku potrzeb składa zapotrzebowanie do Wydziału Transportu KWP w Lublinie
 • sporządza miesięczne sprawozdania ze zużycia paliw, olei i innych płynów przez środki transportu Komendy
 • planuje i zleca obsługę techniczną środków transportu
 • wystawia zlecenia na naprawy
 • weryfikuje i autoryzuję zlecenia serwisowe
 • prowadzi ewidencję terminów ważności badań technicznych pojazdów służbowych oraz nadzoruje terminowe wykonywanie badań
 • ufarmia faktury za naprawę, badania techniczne, wymianę opon i przesyła do Wydziału Transportu KWP w Lublinie
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe administracja
 • Doświadczenie zawodowe 2 lata w administracji lub 1 rok w danym obszarze
 • umiejętność i organizacja pracy własnej
 • dyspozycyjność
 • obsługa urządzeń biurowych
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • znajomość przepisów prawa administracyjnego
 • umiejętność weryfikacji stanu technicznego pojazdów
Co oferujemy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Bariery architektoniczne - brak windy w budynku.

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy
 • Praca w godzinach 7:30- 15:30 wykonywana w siedzibie urzędu, na II piętrze,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
 • praca biurowa w pozycji siedzącej, związana z pracą z dokumentami, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, obsługą urządzeń biurowych, tj. (komputer, skaner, drukarka, faks, telefon)
 • poruszanie się po budynku oraz na zewnątrz budynku w celu realizacji zadań związanych z obsługą transportową.

 

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru będzie realizowane w sierpniu 2022 roku i może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych KPP w Łukowie postępowania sprawdzającego i wydania poświadczenia lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez uprawniony podmiot.
 • Oferowane warunki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3010,15 zł (wynikające z mnożnika 1,4814 kwoty bazowej) oraz dodatek z tytułu wysługi (prawo do niego nabywa się po udokumentowaniu 5 lat i wynosi 5% wynagrodzenia zasadniczego, z każdym rokiem wzrasta o 1% do momentu aż osiągnie 20%.
 • Do składania ofert zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

test wiedzy oraz rozmowa kwalifikacyjna

Przewidywany czas zastępstwa do: 2022-10-31
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 17 sierpnia 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 104117"
na adres:
Komenda Powiatowa Policji w Łukowie
21-400 Łuków
ul. Międzyrzecka 9
Zespół Prezydialny

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47 8147 250
 • Dokumenty należy złożyć do: 17.08.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Łukowie, 21-400 Łuków ul. Międzyrzecka 9, tel. 47 8147 216
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Aneta Sobolewska tel. 47 8147 269
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Pana/pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, na podstawie Kodeksu pracy, natomiast udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Pana/Panią dokumentach, związanych z procesem rekrutacji.
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Łukowie

Udostępnił: Katarzyna Machniak

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 10.08.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×