Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łukowie
21-400 Łuków ul. Warszawska 16
print as PDF
Ogłoszenie nr 101154 / 22.06.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor weterynaryjny

Do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
#weterynaria
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Przeprowadza kontrole bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta
 • Wykonuje zadania w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym afrykańskiego pomoru świń oraz wysoce zjadliwej grypy ptaków, choroby Aujeszkyego na terenie powiatu łukowskiego
 • Prowadzi badania monitoringowe u zwierząt
 • Przeprowadza kontrole w gospodarstwach indywidualnych w zakresie dobrostanu zwierząt
 • Pobiera i wysyła próbki do badań laboratoryjnych
 • Prowadzi dochodzenia epizootyczne i sporządza stosowną dokumentację
 • Prowadzi postępowania administracyjne i egzekucyjne
 • Obsługuje programy: Vetlink, Celab, Traces, VetForms, SiRZ, ZIPOD
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • znajomość obsługi komputera
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca biurowa (praca przy monitorze) oraz częste wyjazdy służbowe związane z przeprowadzaniem kontroli (uprawnienia do kierowania samochodem osobowym), wyjazdy szkoleniowe, kontakt z rolnikami i właścicielami podmiotów gospodarczych, pobieranie prób.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek dwukondygnacyjny, bez windy.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

1. Analiza dokumentów.

2. Rozmowa kwalifikacyjna.

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-07-06
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 2 lipca 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 101154"
na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łukowie
ul. Warszawska 16
21-400 Łuków
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(025) 798 26 13
 • Dokumenty należy złożyć do: 02.07.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”), niniejszym informujemy, że: Administrator Administratorem Pana/Pani danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łukowie, ul. Warszawska 16, 21-400 Łuków. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iodo.piwlukow@wiw.lublin.pl Cel i podstawy przetwarzania Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (tj. art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celu zrealizowania obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), natomiast inne dane (w tym dane do kontaktu) na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łukowie będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane osobowe szczególnej kategorii) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Odbiorcy danych osobowych Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty realizujące usługi IT na rzecz Administratora, podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Administratora, a także czytelnicy Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
  Załącznik nr 4 - Wzory stosowanych klauzul informacyjnych
  Dokument zawiera informacje poufne – tajemnica Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łukowie – przeznaczone jedynie dla osób uprawnionych.
  Okres przechowywania danych Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż rok od jej wyrażenia. Prawa osób, których dane dotyczą Mają Państwo prawo do: 1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 4) prawo do usunięcia danych osobowych; 5) przenoszenia danych (w zakresie danych przekazanych Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii w Łukowie na podstawie udzielonej zgody); 6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacja o wymogu podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łukowie

Udostępnił: Aneta Bijata

Komórka organizacyjna: PIW Łuków

Wprowadzono: 22.06.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×