Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
20-447 Lublin ul. Diamentowa 6
print as PDF
Ogłoszenie nr 84712 / 22.09.2021
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor

Do spraw: bhp i p.poż. Samodzielne stanowisko
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzanych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń a także udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą
 • Ustalanie wraz ze Społecznym Inspektorem Pracy okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
 • Prowadzenie ewidencji okresowych badań lekarskich pracowników, przygotowywanie skierowań na badania wstępne, okresowe i kontrolne
 • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bhp i p.poż
 • Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizowanie i przeprowadzanie szkoleń wstępnych dla nowo zatrudnianych pracowników z zakresu bhp i p.poż
 • Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, użytkowaniem i konserwacją sprzętu gaśniczego
 • Współdziałanie ze społecznym inspektorem pracy oraz z zakładową organizacją związkową przy: a) podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, b) podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Staż pracy co najmniej 3 lata w służbie bhp
 • lub wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technika pożarnictwa
 • Znajomość ustaw i przepisów wykonawczych z zakresu bhp i p.poż
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Stabilność zatrudnienia
 • Stałe godziny pracy od poniedziałku do piątku
 • Dodatek stażowy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne "trzynastka"
 • Regularnie wypłacane wynagrodzenia
 • Możliwość rozwoju zawodowego
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych
 • Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym
 • Na stanowisku występują wyjazdy służbowe, z uwagi na charakter zadań może wystąpić konieczność pracy poza godzinami pracy w związku z udziałem w kontrolach oraz oględzinami miejsc zdarzeń/wypadków
 • Prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B
 • Praca siedząca w pozycji wymuszonej przed monitorem ekranowym
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Praca z dokumentami
Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Oferty niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane
 • Składane dokumenty (list motywacyjny, CV) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata
 • Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy
 • Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
calendar icon

Aplikuj

do 4 października 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 84712"
na adres:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
ul. Diamentowa 6
20-447 Lublin

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(81) 744-03-26 wew. 37
 • Dokumenty należy złożyć do: 04.10.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, ul. Diamentowa 6, 20-447 Lublin, tel. 81 744-03-26, e-mail: wi-lublin@piorin.gov.pl
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: odo-lublin@piorin.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: gromadzone w trakcie rekrutacji dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Udostępnił: Izabela Wieniarska

Komórka organizacyjna: samodzielne stanowisko ds. kadr

Wprowadzono: 22.09.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×