Biuro - zdjęcie 2
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
20-144 Lublin ul. Bazylianówka 46
print as PDF
Ogłoszenie nr 87675 / 17.11.2021
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: ochrony przyrody i obszarów Natura 2000 Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Wdrażanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w celu zapewnienia ochrony i funkcjonowania sieci Natura 2000 oraz zachowania we właściwym stanie ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków flory i fauny oraz ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000.
 • Opracowywanie sprawozdań z realizacji ochrony obszarów Natura 2000, zawierających w szczególności informacje na temat stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, a także wyniki monitorowania i nadzoru działań ochronnych, w celu wywiązywania się ze zobowiązań międzynarodowych.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie wydawania zezwoleń na czynności podlegające zakazom w stosunku do zwierząt, roślin i grzybów gatunków objętych ochroną, w tym kontrole spełniania warunków określonych w wydawanych zezwoleniach, w celu właściwego zarządzania populacjami gatunków chronionych na terenie województwa lubelskiego.
 • Prowadzenie pozostałych spraw z zakresu ochrony gatunkowej, w tym związanych z naruszeniem zakazów w stosunku do gatunków chronionych i podejmowaniem działań związanych z ochroną i zachowaniem zwierząt, roślin i grzybów gatunków chronionych oraz opiniowanie, na potrzeby Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wniosków w sprawie wydawania zezwoleń na czynności podlegające zakazom w stosunku do zwierząt, roślin i grzybów gatunków objętych ochroną, w celu właściwego zarządzania populacjami gatunków chronionych na terenie województwa lubelskiego.
 • Przygotowywanie dla projektów współfinansowanych z budżetu UE deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 na temat braku negatywnego wpływu przedsięwzięć i zamierzeń na obszary Natura 2000, w celu uzupełnienia dokumentacji niezbędnej dla beneficjentów aplikujących o środki z budżetu UE.
 • Wydawanie opinii na temat wpływu różnorodnych zamierzeń na obszary Natura 2000, w celu zapewnienia ochrony i funkcjonowania sieci Natura 2000.
 • Współpraca z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w zakresie weryfikacji i aktualizacji standardowych formularzy danych dla obszarów Natura 2000 oraz tworzenia baz danych w celu właściwego zarządzania i koordynowania siecią Natura 2000.
 • Przygotowywanie i realizacja projektów finansowanych z budżetu RDOŚ w Lublinie, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także ze środków Unii Europejskiej w celu zapewnienia ochrony i funkcjonowania sieci Natura 2000.
 • Prowadzenie procedur dotyczących oględzin i szacowania szkód oraz wyliczania odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta gatunków chronionych określonych ustawą o ochronie przyrody, w celu rekompensowania strat wynikających z bytowania zwierząt podlegających ochronie prawnej, poniesionych przez poszkodowanych.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w administracji publicznej lub w obszarze ochrony środowiska
 • wiedza na temat lokalizacji i charakterystyki poszczególnych obszarów Natura 2000 z terenu województwa lubelskiego,
 • znajomość gatunków objętych ochroną,
 • znajomość siedlisk przyrodniczych i gatunków podlegających ochronie na mocy Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej, dla których utworzono obszary Natura 2000,
 • wiedza dotycząca biologii i ekologii gatunków chronionych oraz gatunków „naturowych” i uwarunkowań przyrodniczych siedlisk „naturowych”,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia,
 • umiejętność komunikowania się i pracy w zespole,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych pakietu MS Office,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe profilowane z zakresu nauk przyrodniczych (m.in. biologii, ochrony środowiska),
 • Doświadczenie zawodowe w pracy związanej z realizacją szeroko rozumianej ochrony przyrody
 • Prawo jazdy kat. B
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa w siedzibie Urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy mieści się na II piętrze. Urząd mieści się w budynku, który posiada windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak w Urzędzie oznaczeń dla osób niewidomych oraz specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Etapy naboru na to stanowisko będą następujące: 1) weryfikacja ofert pod względem spełnienia wymagań formalnych, 2) weryfikacja ofert pod względem spełnienia wymagań dodatkowych, 3) test wiedzy w przypadku powyżej 12 osób spełniających również wymagania dodatkowe, 4) rozmowa kwalifikacyjna (studium przypadku) z elementami wywiadu kompetencyjnego. CV, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w sekretariacie RDOŚ w Lublinie (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty kandydatów niewyłonionych możliwe są do odebrania w ciągu 2 tygodni od dnia opublikowania wyniku naboru. Oferty kandydatów wyłonionych, a niezatrudnionych możliwe są do odebrania w terminie 3 miesięcy od objęcia stanowiska przez wybranego kandydata. Niewykorzystane oferty i nieodebrane w terminie zostaną zniszczone komisyjnie. Prosimy o podanie telefonu kontaktowego oraz adresu e - mail. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 81 71 06 504.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie potwierdzające posiadanie prawo jazdy kategorii B.
calendar icon

Aplikuj

do 24 listopada 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 87675"
na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
ul. Bazylianówka 46,
20-144 Lublin
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
81 71 06 504
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 24.11.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska , ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin, 81 71 06 500
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.lublin@rdos.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie art. 6 pkt 1 lit.a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w celu procesu naboru realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu naboru. W przypadku nie podania danych osobowych lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwe przeprowadzenie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie procesu naboru.
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

Udostępnił: Katarzyna Jezierska

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Wprowadzono: 17.11.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×