Lublin - panorama
Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
20-883 Lublin ul. T. Szeligowskiego 24
print as PDF
Ogłoszenie nr 106775 / 22.09.2022
Dołącz do nas jako:

referent

w Referacie Spraw Wierzycielskich w Drugim Urzędzie Skarbowym w Lublinie
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Aplikuj online! quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
 • Prowadzi postępowania w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.
 • Realizuje zadania wierzyciela – wystawia i doręcza upomnienia, wystawia i przekazuje do organów egzekucyjnych tytuły wykonawcze, wnioski egzekucyjne.
 • Prowadzi czynności związane z wygaśnięciem zobowiązania z powodu przedawnienia.
 • Wykonuje czynności sprawdzające mające na celu kontrolę realizacji obowiązków podatkowych podatników i płatników.
 • Prowadzi czynności związane z zabezpieczeniem zobowiązań podatkowych w formie zastawu skarbowego, hipoteki przymusowej oraz czynności związane z postepowaniami upadłościowymi, naprawczym, likwidacyjnym i restrukturyzacyjnym.
 • Przygotowuje projekty postanowień, decyzji i odwołań w celu skutecznego realizowania polityki finansowej.
 • • Orzeka w sprawach zobowiązań podatkowych podatników, płatników, następców prawnych i osób trzecich, w celu ustalenia /określenia/ należności podatkowych w prawidłowej wysokości.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość ustawy Ordynacja podatkowa: Dział I. Przepisy ogólne Dział III. Zobowiązania podatkowe. Dział IV. Postępowanie podatkowe.
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • biegła obsługa komputera
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego. Praca wymaga sprawności obu rąk i wymuszonej pozycji ciała. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Charakter pracy wymaga wnikliwości, dokładności, dobrej organizacji pracy, terminowości i obowiązkowości.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:

Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Siedziba Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie znajduje się na ul. T. Szeligowskiego 24  w Lublinie i jest budynkiem wielokondygnacyjnym wyposażonym w windę. Wejście główne przystosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Windy wyposażone są w przyciski sterujące windą umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a lub urządzenia informującej o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. W budynku funkcjonują toalety (jedna na każde piętro) przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu znajdują się odpowiednio oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • ZACHĘCAMY DO APLIKOWANIA PRZEZ FORMULARZ ELEKTRONICZNY (przycisk - APLIKUJ ELETRONICZNIE). WÓWCZAS WYMAGANE ÓŚWIADCZENIA ZAWARTE SĄ W FORMULARZU ZGŁOSZENIA, A PODPISANE DOKUMENTY OSOBA WYBRANA DO ZATRUDNIENIA  DOSTARCZY PRZED ZATRUDNIENIEM. 
 • W przypadku skaładania oferty pocztą tradycyjną: CV i List motywacyjny, oświadczenia  podpisz własnoręcznie. W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.
  Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Lublinie pod adresem www.lubelskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wzory oświadczeń.
 • Kandydat wskazany do zatrudnienia podlega ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
  działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Weryfikacja formalna ofert.

Test wiedzy.

Rozmowa kwalifikacyjna.

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-10-17
Przewidywany czas zastępstwa do: 2023-04-30
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenia kandydata urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r. dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 30 września 2022

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 106775"
na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
ul. T. Szeligowskiego 24
20-883 Lublin

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
81 452 24-25 - sprawy merytoryczne, 81 452 25 02 – sprawy formalne
 • Dokumenty należy złożyć do: 30.09.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

   

  1)      Administrator

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie z siedzibą przy ul. T. Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin 

  2)      Inspektor ochrony danych

  kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): IOD.lublin@mf.gov.pl

  ul. T. Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin

  3)      Cel i podstawy przetwarzania

  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  ·         Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).”;

  ·         Art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2020 poz. 265 t.j.)

  ·         Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zwz. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  ·         Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

  ·         Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  4)      Odbiorcy danych osobowych

  Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich  otrzymania przepisami prawa.

  5)      Powierzenie przetwarzania danych

  Dyrektor IAS w Lublinie zawarł umowę o powierzenie przetwarzania danych z:

  ·         Testportal Sp. z o.o. w celu korzystania z narzędzi do testowania kandydatów

  ·         eRecruiter Solutions sp. z o.o.  w celu elektronicznego aplikowania przez kandydatów oraz przeprowadzania rekrutacji online (dane kandydatów zawarte w aplikacji).

  6) Okres przechowywania danych

  dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia zatrudnienia osoby wyłonionej w naborze.  

  7 )Prawa osób, których dane dotyczą

  Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; usunięcia danych osobowych;

  -  wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych;

  8) Informacja o wymogu podania danych  podanie danych

  Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie.

   

   

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Udostępnił: Patrycja Kowalczyk

Komórka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Wprowadzono: 22.09.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×