Lublin - panorama
Archiwum Państwowe w Lublinie
20-950 Lublin Jezuicka 13
print as PDF
Ogłoszenie nr 92938 / 16.02.2022
Dołącz do nas jako:

kustosz

w Oddziale III nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym
#administracja publiczna #archiwa/archiwistyka
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Przygotowuje do uzgodnienia i do zaopiniowania przedkładane przez jednostki organizacyjne normatywy kancelaryjne i archiwalne: instrukcje kancelaryjne, jednolite rzeczowe wykazy akt, instrukcje archiwalne (tj. o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego) oraz zmiany i uzupełnienia do powyższych normatywów, w celu uzgodnienia i wprowadzenia właściwych przepisów regulujących pracę kancelaryjną, prowadzenie archiwum zakładowego i tryb postępowania z materiałami archiwalnymi. Przygotowuje decyzje w sprawie ustalania państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych jako jednostek organizacyjnych, w których powstają materiały archiwalne.
 • Przygotowuje wybrane opinie i ekspertyzy w zakresie postepowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną. Przeprowadza kontrole postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną jak i prawidłowego ich przygotowania do przekazania, sporządza protokoły kontroli i opracowuje wystąpienia pokontrolne dla kontrolowanych podmiotów archiwalnych w celu zapewnienia prawidłowego realizowania przez nie normatywów kancelaryjno-archiwalnych oraz uporządkowania, przechowywania i zabezpieczenia zasobu archiwalnego, sprawdza stan realizacji zaleceń pokontrolnych.
 • Uczestniczy w procesie przejmowania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego, ocenia poprawność uporządkowania, zewidencjonowania i technicznego zabezpieczenia przekazywanych materiałów oraz poprawność rysów historycznych dołączonych, w celu zapewnienia zgodnego z obowiązującymi przepisami prawnymi przejmowania materiałów archiwalnych na wieczyste przechowywanie do Archiwum Państwowego. Współpracuje z Oddziałem I w zakresie ich przejmowania.
 • Wykonuje ekspertyzy archiwalne dokumentacji podległej ekspertyzie, dokumentacji wyłączonej z wniosków na brakowanie, materiałów archiwalnych przeznaczonych do przekazania do zasobu Archiwum Państwowego, w celu prawidłowego ustalenia wartości archiwalnej dokumentacji poddawanej ekspertyzie lub poprawności przygotowania materiałów archiwalnych do przejęcia.
 • Rozpatruje wnioski na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, przekłada je w razie potrzeby Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji, w celu wydania zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania określony w jednolitych rzeczowych wykazach akt (lub kwalifikacjach) upłynął, jednocześnie czuwa nad ochroną przed zniszczeniem materiałów archiwalnych (kat. A).
 • Przygotowuje i opiniuje projekty umów powierzenia, użyczenia i porozumień pozostawienia materiałów archiwalnych po jednostkach organizacyjnych, które trwale zaprzestały swojej działalności. Aktualizuje bazy danych funkcjonujące w Oddziale. Śledzi zmiany i na bieżąco zapoznaje się z nowymi przepisami z zakresu spraw archiwalnych, śledzi szczegółowe przepisy resortowe.
 • Przeprowadza szkolenia, instruktaże, konsultacje i doradza w zakresie państwowego zasobu archiwalnego.
 • Uczestniczy w pracach Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji. Uczestniczy w pracach związanych z przygotowaniem projektów normatywów metodycznych, zgłasza projekty i inicjuje prace badawcze w zakresie archiwistyki i dziedzin pokrewnych. Prowadzi prace naukowe i popularyzatorskie, tj. bierze udział w zebraniach naukowych organizowanych w Archiwum, udział w pracach naukowych inicjowanych i prowadzonych w Archiwum, popularyzuje działalności i zasobu Archiwum. Uczestniczy w pracach Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji, prowadzi badania indywidualne organizowane w Archiwum lub w ramach międzyarchiwalnych zespołów naukowych.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe archiwistyka, historia, prawo lub administracja, nauki polityczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 9 lat w pracy w nadzorze archiwalnym
 • znajomość procesów aktotwórczych i archiwotwórczych
 • wiedza specjalistyczna z zakresu działalności archiwalnej
 • znajomość systemów kancelaryjnych stosowanych w jednostkach organizacyjnych przepisów prawnych, spraw ustrojowych administracji rządowej, samorządowej
 • zdolność opiniowania i konsultacji
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • biegła obsługa pakietu MS Office i urządzeń biurowych
 • znajomość obsługi systemu EZD
 • znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjnego na pozimie min. B1
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • wskazane przeszkolenie dotyczące różnych rodzajów dokumentacji współczesnej: technicznej, geodezyjnej i kartograficznej, audiowizualnej, elektronicznej
 • umiejętność opracowywania zespołów archiwalnych, znajomość zasad uporządkowania materiałów archiwalnych, bardzo dobra znajomość materiałów archiwalnych i zasad wartościowania dokumentacji
 • doświadczenie pracy w administracji publicznej oraz doświadczenie zawodowe związane z archiwistyką
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- reprezentacja urzędu,
- wyjazdy służbowe,
- praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,
- możliwy kontakt z czynnikiem alergennym,
- praca z komputerem,
- praca z biurowymi urządzeniami wielofunkcyjnymi,
- budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami w budynku,

- praca wymagania wchodzenia na drabinę na wysokość do 3m ponad poziomem posadzki,

- dźwig osobowy i towarowy.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Proces naboru będzie się składał z II etapów:
etap I - analiza złożonych dokumentów pod kątem spełniania wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu,
etap II - rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzeniu podlegać będzie wiedza i doświadczenie wskazane w ogłoszeniu.
W przypadku dużej ilości kandydatów Archiwum dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego testu wiedzy.
Kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, a także o wynikach naboru

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-03-07
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie min. B1
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
calendar icon

Aplikuj

do 28 lutego 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 92938"
na adres:
Archiwum Państwowe w Lublinie, ul. Jezuicka 13, 20-950 Lublin
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
81 528 61 48
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 28.02.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Archiwum Państwowe w Lublinie, kancelaria@lublin.ap.gov.pl
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Archiwum Państwowe w Lublinie, kancelaria@lublin.ap.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Archiwum Państwowe w Lublinie

Udostępnił: Marek Dąbrowski

Komórka organizacyjna: Dział Administracji i Kadr

Wprowadzono: 16.02.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×