Biuro - zdjęcie 5 - długopis
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie
22-100 Chełm ul. Trubakowska 2
print as PDF
Ogłoszenie nr 75777 / 13.03.2021
Dołącz do nas jako:

inspektor

w Sekcji Rachuby i Płac Pionu Głównego Księgowego
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Naliczanie dodatkowych należności dla funkcjonariuszy tzw. świadczeń na podstawie wniosków złożonych przez uprawnionych (tj. dopłat do wypoczynku, zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przejazdu na koszt MSWiA, zwrotów kosztów przejazdów z tytułu przeniesień służbowych), w celu określenia wysokości należności do wypłaty
 • Wprowadzanie naliczonych dodatkowych należności do programu FT-Płace, w celu sporządzenia listy uposażeń funkcjonariuszy
 • Terminowe dokonywanie wypłat należności ujętych na listach uposażeń funkcjonariuszy, w celu właściwej realizacji wypłaty świadczeń
 • Sporządzanie doraźnych i okresowych analiz z zakresu dodatkowych należności dla funkcjonariuszy, w celu zapewnienia informacji niezbędnych do realizacji obowiązków sprawozdawczych PGK do wyższych przełożonych
 • Planowanie i zapotrzebowanie środków finansowych na wypłaty dodatkowych należności, w celu zapewnienia odpowiedniej wysokości środków finansowych
 • Wystawianie zaświadczeń o uzyskanych dochodach dla funkcjonariuszy i pracowników NOSG i kontaktowanie się z bankami i instytucjami finansowymi w zakresie wykonywanych zadań, w celu potwierdzeń wystawionych zaświadczeń o uzyskanych dochodach
 • Prowadzenie ewidencji (rejestru) zaświadczeń o uzyskanych dochodach dla funkcjonariuszy i pracowników NOSG, w celu zapewnienia właściwego dokumentowania wydawanych zaświadczeń
 • Dokonywanie uzgodnień z Sekcją Księgowości i Rozliczeń do 5-go dnia następnego miesiąca w zakresie ponoszonych wydatków, w celu zapewnienia zgodności ewidencji z faktycznie realizowanymi wypłatami
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 0,5 roku w administracji lub w pracy biurowej
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (rozdział 13)
 • Znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej
 • Znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny
 • Dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe w zakresie nauk ekonomicznych/prawa/administracji
Co oferujemy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa powyżej 4 godz. przy obsłudze komputera,  praca samodzielna, wymagająca dokładności i skrupulatności.

Praca w podstawowym systemie czasu pracy, od poniedziałku do piątku w godzinach: 07.30 – 15.30. Narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, faks. Na stanowisku pracy występuje: reprezentowanie urzędu na zewnątrz w związku z kontaktami z bankami i instytucjami finansowymi, praca pod presją czasu. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.


INNE INFORMACJE
 

Dokumenty należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w Kancelarii Jawnej Komendy Oddziału pod ww. adresem, w godz. 7.30 - 10.00 i 12.30 - 15.00 w dni robocze.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: wg. mnożnika 1,4 kwoty bazowej  

Planowana data zatrudnienia: 19.04.2021r.
 
Weryfikacja spełniania wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Wzór oświadczeń dostępny jest pod adresem http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl w zakładce „Praca->Pracownicy cywilni->Oświadczenie dla kandydatów do pracy na wolne stanowisko w korpusie służby cywilnej”.

Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Złożonych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: nr telefonu / adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie/mailowo o wyniku weryfikacji formalnej aplikacji oraz o terminie kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (82) 568-53-39.

 

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, test wiedzy (fakultatywnie), rozmowa kwalifikacyjna.

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-04-19
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych – jeżeli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO
calendar icon

Aplikuj

do 23 marca 2021

na adres:
Nadbużański Oddział Straży Granicznej
ul. Trubakowska 2
22-100 Chełm

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(82) 568-53-39
 • Dokumenty należy złożyć do: 23.03.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UW.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, iż:

  1)       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, reprezentujący Nadbużański Oddział SG z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Trubakowska 2.

  2)       Inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, adres e-mailowy: iod.woi.nosg@strazgraniczna.pl, tel. 82/ 568-51-20.  

  3)       Pana/i dane nie będą przekazywane innym odbiorcom w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowej.

  4)       Pana/i dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, w zakresie określonym
  w przepisach prawa na podstawie (art. 6 ust. 1 pkt. b), natomiast inne dane, w tym szczególne kategorie danych o których mowa w art. 9 ust. 1, będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 pkt a), która może być w dowolnym czasie odwołana.

  5)       Pana/i dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zakończenia procedury naboru.

  6)       Przysługuje Panu/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania i usunięcia, z tym że wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez NOSG. Ponadto przysługuje Panu/i prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

  7)       Przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

  8)       W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

  9)       Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  10)   Podanie przez Pana/ią danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne aby uczestniczyć w procesie naboru. Podanie innych danych jest dobrowolne.

  11)    Aby skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw wymienionych w pkt. 6 należy złożyć pisemne żądanie na adres Komendanta NOSG. Jeżeli żądania nie zostaną spełnione, Komendant NOSG poinformuje Panią/Pana o odmowie realizacji żądania w terminie 14 dni od jej wpływu.

Wytworzył/odpowiada: Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie

Udostępnił: Elżbieta Sidorowska

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 13.03.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×