Lublin - panorama
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie
20-601 Lublin ul. Tomasza Zana 38C
print as PDF
Ogłoszenie nr 84742 / 22.09.2021
Dołącz do nas jako:

inspektor

Do spraw: kontroli Delegatura w Białej Podlaskiej
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Delegatura w Białej Podlaskiej quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Udział w prowadzonych kontrolach związanych z realizacją zadań WIIH na terenie działania Delegatury
 • Współpraca przy opracowywaniu materiałów pokontrolnych z postępowania kontrolnego
 • Udział w dokonywaniu oceny zgodności stanu faktycznego ustalonego w trakcie kontroli z przepisami prawa
 • Realizowanie zadań związanych z opracowaniami statystycznymi i sprawozdawczością
 • Zdobywanie, pogłębianie i utrwalanie umiejętności praktycznych w celu prawidłowego wykonywania zadań
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość ogólnych przepisów prawa dotyczących służby cywilnej
 • Znajomość ustawy dotyczącej działalności Inspekcji Handlowej
 • Znajomość ogólnych przepisów prawa dotyczących postępowania administracyjnego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Umiejętność analizy i interpretacji przepisów prawnych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
Co oferujemy
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Możliwość korzystania z pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej

Stabilność zatrudnienia

Stałe godziny pracy od poniedziałku do piątku

Dodatkowe wynagrodzenie roczne ''trzynastka''

Dodatek stażowy  za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumenowanego stażu pracy

Nagrody jubileuszowe

 

 

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością mozesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu - złoż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
Warunki pracy
 • Praca terenowo-biurowa wymagająca wyjazdów służbowych na obszarze powiatów: bialskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego i miasta Biała Podlaska
 • Praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
 • Praca w systemie 8-godzinnym
 • Wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego
 • Miejsce pracy w budynku Urzędu Wojewódzkiego na 3 piętrze z podjazdem dla osób na wózkach inwalidzkich, budynek posiada windę

 

 

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Oferty nie spełniajace wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
 • Składane dokumenty (list motywacyjny, CV) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 • Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy.
 • Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem.
 • Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 4 października 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie
ul. Tomasza Zana 38C (p. 511)
20-601 Lublin
(zamknięta koperta z dopiskiem: ’’Nabór do Delegatury WIIH w Białej Podlaskiej’’)

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
81 528 07 47 w 31
 • Dokumenty należy złożyć do: 04.10.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w WIIH Lublin

  W Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Lublinie oraz w Delegaturach Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu stosuje się przepisy w szczególności: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119 z 04.05.2016 – dalej RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

  Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej jako organu administracji publicznej. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1706), Inspekcja Handlowa, jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy do zadań Inspekcji należy m.in. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych.

   

  Ogólna klauzula informacyjna

  dotycząca przetwarzania danych osobowych

  w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Lublinie

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

  1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Lublinie (20-601) przy ul. Tomasza Zana 38C, zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

  2)      administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iodo@ihlublin.pl lub telefonicznie: 815280750; adres do korespondencji: 20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana 38C;

  3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie, w szczególności ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 1706 - art. 1 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1 pkt 6);

  4)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, pracownicy Administratora, ewentualnie inne organy państwowe, w tym organy administracji rządowej i samorządowej, organy kontroli, organy ścigania, sądy powszechne i administracyjne, podmioty świadczące usługi informatyczne wobec Administratora;

  5)      zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

  6)      Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

  7)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami  archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie

Udostępnił: Aneta Czarska

Komórka organizacyjna: Kadry

Wprowadzono: 22.09.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×