Biuro - zdjęcie 5 - długopis
Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie
98-400 Wieruszów kuźnicka 28a
print as PDF
Ogłoszenie nr 109192 / 26.10.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor

Do spraw: Informatyki Zespół ds. Infromatyki

Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.
quote-up Inspektor Zespołu ds. Informatyki Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • zapewnienie sprawności technicznej urządzeń i systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej, urządzeń zasilających w celu prawidłowego funkcjonowania łączności w jednostce i między jednostkami
 • dbałość o jakościowy i ilościowy stan sprzętu, prowadzenie ewidencji sprzętu i materiałów łączności, dokumentacji technicznej i urządzeń będących w eksploatacji
 • obsługa policyjnych i poza policyjnych systemów informatycznych i łączności
 • zapewnienie sprawności technicznej systemów teleinformatycznych
 • konfiguracja, instalacja oprogramowania sprzętu komputerowego, drukarek komputerowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych
 • przenoszenie, przetwarzanie danych z dokumentów źródłowych do systemów informatycznych
 • zapewnienie prawidłowej ekspolatacji systemów i sieci teleinformatycznych
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie informatyczne
 • umiejętność prac instalarsko-montażowych o prostych rozwiązaniach technicznych
 • dobra znajomość zagadnień dot. sieci LAN
 • dobra znajomość administrowania systemu WINDOWS, UNIX
 • znajomość systemu CMS
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe informatyczne
 • doświadczenie w dziedzinie elektrotechniki i elektroniki
 • poświadczenie bezpieczeństwa
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa,

- praca jednozmianowa,

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

- praca w budynku dwukondygacyjnym,

- wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- budynek bez wind wenątrz budynku,

- oświetlenie natrualne i sztuczne,

- brak odpowiednio przystosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

planowane rozpoczęcie pracy- w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia (zatrudnienie nowego pracownika w KPP w Wieruszowie może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych w KPP w Wieruszowie postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot).

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

możliwe techniki i metody nabory w przypadku dużej ilości ofert: test wiedzy

Pracę możesz rozpocząć od: 2023-01-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Życiorys
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych
 • oświadczeniu o zapoznaniu się z treścią w jaki sposób Komendant Powiatowy Policji w Wieruszowie pzetwarza dane osobowe (zamieszczone na stronie BIP)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Poświadczenie bezpieczeństwa
calendar icon

Aplikuj

do 30 listopada 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 109192"
na adres:
Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie
98-400 Wieruszów, ul. Kuźnicka 28a
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47-8456-201
 • Dokumenty należy złożyć do: 30.11.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Powiatowy Policji w Wieruszowie przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

  1.    Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji w Wieruszowie z siedzibą przy ul. Kuźnickiej 28a w Wieruszowie, kod 98-400

  2.    Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest Łukasz Szczerbakowicz – tel. 42 665 20 62, e-mail:  iod@ld.policja.gov.pl

  3.    Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są:

  a.    w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewnieni bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b, j RODO).
  b.    w celu realizacji działań w interesie publicznym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
  c.  w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych umów, zabezpieczenia bezpieczeństwa mienia organizacji oraz bezpieczeństwa zasobów pozostających w jego dyspozycji. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO)
  d.    w celach związanych z realizacją Pana/Pani wniosków czy porozumień, ale  niewynikających z obowiązku prawnego Administratora, jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych. (podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
  e.    w celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli  jest Pan/Pani stroną takiej umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji w Wieruszowie bądź jego przedstawicielem prawnym. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b  RODO).      

  W przypadkach kiedy podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pana/Pani żądania bądź zawarcie umowy.
  4.    W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:

  a.    dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Komendant Powiatowy Policji w Wieruszowie;
  b.    sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  c.    usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach, w których Komendant Powiatowy Policji w Wieruszowie przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  d.    ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO - jeżeli  kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;
  e.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Komendant Powiatowy Policji w Wieruszowie posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

  5.    Niezależnie od wymienionych praw, w przypadku, kiedy dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Komendanta Powiatowego Policji w Wieruszowie,
  (czyli w sytuacji, kiedy przetwarza dane bez zgody osoby, nie wykonuje obowiązku prawnego, nie realizuje warunków zawartej umowy, ale podejmuje działania w celu zabezpieczenia interesów organizacji) -  przysługuje Panu/Pani prawo wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

  6.    W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7.    W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Wieruszowie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.    

  8.    Komendant Powiatowy Policji w Wieruszowie przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do uzyskania takich informacji na podstawie obowiązującego prawa.

  9.    Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania  określa  Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 10 Komendanta głównego Policji z dnia 15 maja 2020 roku.

  10.     Dane nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

Udostępnił: Weronika Moska

Komórka organizacyjna: Zespół Wspomagający

Wprowadzono: 26.10.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×