Biuro - zdjęcie 2
Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu
98-200 Sieradz ul. Sikorskiego 2
print as PDF
Ogłoszenie nr 108999 / 22.10.2022
Dołącz do nas jako:

starszy informatyk

Zespół do spraw Łączności i Informatyki
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • utrzymuje w stałej sprawności technicznej i konserwuje wykorzystywany sprzęt komputerowy
 • wykonuje zadania administratora systemów PSTDN, SNP, ODN
 • administruje zasobami sprzętowo - programowymi jednostki
 • wykonuje czynności związane z obsługą Poczty Specjalnej
 • obsługuje i konserwuje Mobilne Terminale Noszone i Przewoźne
 • obsługuje i konserwuje sieci: CWI, WWI, PSTD
 • organizuje, przeprowadza oraz dokumentuje szkolenia z zakresu aplikacji policyjnych oraz obsługi systemów komputerowych, a także z systemów KSI
 • prowadzi obsługę techniczną, konserwację i naprawy Wielofunkcyjnego Stanowiska do Rejestracji Danych Identyfikacyjnych Osób
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe informatyczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata praca w komórkach informatycznych, łącznościowych itp.
 • znajomość obsługi i naprawy sprzętu informatycznego i łącznościowego
 • znajomość przepisów prawnych i wiedzy z zakresu służby cywilnej oraz ochrony danych osobowych
 • nieposzlakowana opinia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • pożądane cechy osobowości: komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, umiejętność dobrej organizacji pracy własnej, dyspozycyjność, rzetelność, sumienność
Co oferujemy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS
 • Pożyczki z PKZ
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy
 • umowa o pracę na czas określony - z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku w korpusie służby cywilnej z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony,
 • praca jednozmianowa w podstawowym systemie czasu pracy,
 • praca w budynku KPP w Sieradzu - stanowisko zlokalizowane jest w pomieszczeniu na drugim piętrze, bez windy,
 • pomieszczenia sanitarno - higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej - starszy informatyk Zespołu ds. Łączności i Informatyki"

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
calendar icon

Aplikuj

do 2 listopada 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 108999"
na adres:
Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu
ul. Sikorskiego 2
98-200 Sieradz
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47 845 17 09
 • Dokumenty należy złożyć do: 02.11.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu ul. Sikorskiego 2 98-200 Sieradz
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iod@ld.policja.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

Udostępnił: Anna Zawieja

Komórka organizacyjna: Zespół ds. Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 22.10.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×