Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomsku
97-500 Radomsko Ul. Leszka Czarnego 22
print as PDF
Ogłoszenie nr 117656 / 16.03.2023
Dołącz do nas jako:

młodszy inspektor nadzoru budowlanego

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Radomsku
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zakończenia budów
 • Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Prowadzenie wymaganych rejestrów, zapewnienie właściwego obiegu dokumentów
 • Wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy prawo budowlane, zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe budowlane lub inżynieria środowiska
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność i umiejętność rozmów z petentami
 • Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność organizacji pracy
 • Wysoka kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 • Uprawnienia budowlane
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
Co oferujemy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca w urzędzie - Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Radomsku, praca poza siedzibą urzędu – powiat radomszczański, wyjazdy służbowe. Stanowisko pracy usytuowane na IV piętrze, budynek posiada windę. Narzędzia pracy – komputer, samochód na wyposażeniu inspektoratu, urządzenia pomiarowe. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Praca w warunkach stresu.

Dodatkowe informacje

Oferty otrzymane po upływie terminu i nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. CV, list motywacyjny i oświadczenia wymagane w niniejszym ogłoszeniu winny zawierać datę oraz czytelny, własnoręczny podpis kandydata. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. W przypadku braku takiego powiadomienia należy uznać, iż oferta została odrzucona (bez indywidualnego powiadomienia o tym fakcie).

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia decyzji potwierdzającej nadanie uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy kat. B
calendar icon

Aplikuj

do 29 marca 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 117656"
na adres:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Leszka Czarnego 22 pok. 403
97-500 Radomsko
Telefon 44 685 89 70

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy- młodszy inspektor nadzoru budowlanego”.

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.03.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomsku,ul. Leszka Czarnego 22, 97 500 Radomsko.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektorem ochrony danych osobowych w PINB Radomsko jest Pan Jacek Krzyżaniak i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail:iod@synergiaconsulting.pl.
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak: 1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomsku

Udostępnił: Mariola Nalewajka

Komórka organizacyjna: PINB Radomsko

Wprowadzono: 16.03.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×