Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Krakowskie Przedmieście 73
print as PDF
Ogłoszenie nr 98656 / 13.05.2022
Dołącz do nas jako:

księgowy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrkowa Tryb.
#finanse
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement

Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • organizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w celu zapewnienia: - właściwego przebiegu operacji gospodarczych; · opracowywanie planów finansowych, · sporządzanie harmonogramu wydatków budżetowych. · sporządzanie prognoz wydatków budżetowych i zapotrzebowania na środki budżetowe . · prowadzenie i koordynowanie księgowości oraz sporządzania sprawozdawczości finansowej i budżetowej w celu zapewnienia: - terminowego przekazywania rzetelnych informacji dot. wykonania wydatków i dochodów; - prawidłowego i terminowego dokonywania rozliczeń finansowych (m.in. podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Funduszu Pracy); - udzielanie wyjaśnień komórkom kontroli wewnętrznej i organom kontroli zewnętrznej; · realizowanie zadań z zakresu rachunkowości w celu prawidłowego ewidencjonowania i rozliczenia wydatkowanych środków budżetowych, · realizowanie naliczeń wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, · wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w systemie bankowości elektronicznej, w celu realizacji zobowiązań wynikających z planu budżetu lub planu finansowego. · akceptowanie pod względem finansowym i podpisywanie wspólnie z kierownikiem jednostki umów zawieranych przez Inspektorat, · prowadzenie gospodarki kasowej w celu zapewnienia przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych, · sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych. - prowadzenie spraw kadrowych.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie • Wykształcenie: średnie - spełnia jeden z poniższych warunków: • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • Staż pracy • Doświadczenie zawodowe : min. 3 lata w księgowości • Znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, o ubezpieczeniach społecznych, prawa pracy oraz prawo zamówień publicznych • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych, ustaw i rozporządzeń • Umiejętność analitycznego myślenia i łatwość pisemnego formułowania wniosków • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych oraz finansowo-księgowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

 Praca biurowo-administracyjna w pomieszczeniach na parterze budynku, brak dostosowania budynku i toalet dla osób niepełnosprawnych ( 2 stopnie, brak windy).

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Dodatkowe kontaktowe: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrkowa Tryb. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krakowskie Przedmieście 73, tel. (44) 7421234, e-mail: pinb.m.piotrkow@poczta.onet.pl.

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-05-23
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
calendar icon

Aplikuj

do 20 maja 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 98656"
na adres:
Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrkowa Tryb. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krakowskie Przedmieście 73
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
447421234
 • Dokumenty należy złożyć do: 20.05.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Piotrkowa Tryb. Nr tel. 44 7421234 adres e-mail: pinb.m.piotrkow@poczta.onet.pl
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Tomasz Więckowski - Inspektor Ochrony Danych Numer telefonu (+48) 693-337-954 adres e-mail: iod2@synergiaconsulting.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Piotrkowa Tryb.
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Udostępnił: Waldemar Gumienny

Komórka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wprowadzono: 13.05.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×