Łódź - panorama
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
90-113 Łódź Romualda Traugutta 25
print as PDF
Ogłoszenie nr 71650 / 27.11.2020
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor

W Wydziale Inspekcji i Kontroli
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • prowadzenie kontroli robót i obiektów budowlanych oraz inspekcji terenowych i oględzin
 • sporządzanie protokołów, ocen oraz wystąpień pokontrolnych
 • analiza dokumentacji projektowej
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przygotowywanie projektów decyzji i postanowień
 • prowadzenie samochodu służbowego
 • kompletowanie i porządkowanie akt sprawy, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • przyjmowanie interesantów celem udostępnienia akt oraz udzielenia stosownych wyjaśnień
 • udział w naradach i szkoleniach
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie techniczne
 • Doświadczenie zawodowe w budownictwie
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjno-kolejowej lub mostowej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo budowlane i przepisów z nią związanych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe budowlane
 • Doświadczenie zawodowe w organach administracji publicznej
 • komunikatywność
 • zdyscyplinowanie
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • dobra odporność na stres
Co oferujemy

Stabilne zatrudnienie,

Dodatek za wysługe lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zaleznosci od udokumentowanego stażu pracy,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),

Wypłaty z funduszu nagrów - uzaleznione od wyników pracy,

Nagrody jubileuszowe.

Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

- Praca w siedzibie Inspektoratu, przy komputerze i z wykorzystaniem urządzeń biurowych, udział w naradach i szkoleniach oraz oględzinach, - praca na placu budowy, w obiektach budowlanych oraz w trudnych warunkach terenowych, - analiza zgromadzonej dokumentacji, która może zawierać bardzo drobne czcionki lub być pisana mało czytelnym pismem odręcznym, - prowadzenie rozmów telefonicznych i osobistych ze stronami prowadzonych postępowań, - udział w naradach i szkoleniach.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).

Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo. Oferty po ukończonym naborze można odebrać w terminie 3 miesięcy, po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie uprawnień budowlanych
calendar icon

Aplikuj

do 10 grudnia 2020

na adres:
dokumenty należy składać listownie/osobiście na adres:
90-113 ŁÓDŹ, UL TRAUGUTTA 25 lub pocztą elektroniczną na adres: kadry.winb@lodz.uw.gov.pl
 • Dokumenty należy złożyć do: 10.12.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

  1.       Administrator Danych

  Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Łodzi przy ul. Gen. Romualda Traugutta 25, (90-001 Łódź), tel. 0-42 637 47 33, fax 0-42 639 98 79, e-mail winb@lodz.uw.gov.pl

  2.       Inspektor Ochrony Danych

  W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@synergiaconsulting.pl pod numerem telefonu 500 610 605 lub pisemnie na adres siedziby Administratora

  3.       Cele i podstawy przetwarzania

  Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu:

  1)       wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c  RODO), jakimi są w tym przypadku obowiązki określone w:

  a)       ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

  b)       ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

  c)       ustawie z dnia 15 listopada 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

  d)       ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

  e)       ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

  f)        ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

  2)       wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e RODO)

  3)       wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

  Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo przy każdej załatwianej sprawie.

  4.       Odbiorcy danych

  Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmy informatyczne, prawnicze,  firmy zajmujące się ochroną danych osobowych, oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym

  5.       Okres przechowywania danych

  Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora - Rzeczowy Wykaz Akt lub bezpośrednio z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

  6.       Prawa osób, których dane dotyczą

  Posiada Pani/Pan prawo do;

  1)       prawo dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, przy czym prawo dostępu do danych przysługuje Pani/Panu w zakresie, w jakim nie ma wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której Pani/Pana dane pozyskano;

  2)       prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;

  3)       prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, przy czym  wystąpienie z żądaniem, ograniczenia przetwarzania nie wpływa na:

  a)       prowadzenie rejestrów i ewidencji w związku z otrzymywaniem od organów administracji architektoniczno-budowlanej:

  ·         kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym

  ·         kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem

  ·         kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów  prawa budowlanego

  b)       czynności związanych z kontrolą przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego

  c)       prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych

  d)       prowadzenia ewidencji zawiadomień o kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego;

  4)       prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO z zastrzeżeniem:

  ·         ust. 3 lit b RODO tj konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator

  ·         ust. 3 lit d RODO gdyż dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym

  ·         ust. 3 lit e RODO gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  5)       prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  6)       prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO;

  7)       cofnięcia udzielonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

  8)       prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  7.       Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne, w przypadkach w których przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z ciążącego na Administratorze obowiązku ustawowego, w pozostałych sprawach jest dobrowolne. Konsekwencje odmowy podania danych wynikają z przepisów prawa na podstawie, których działa Administrator lub w przypadku dobrowolności ich podania mogą uniemożliwić lub utrudnić załatwienie sprawy.

  8.       Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Udostępnił: Zbigniew Owczarczyk

Komórka organizacyjna: WINB Łódź

Wprowadzono: 27.11.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×