Biuro - zdjęcie 2
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
90-113 Łódź ul. Traugutta 25
print as PDF
Ogłoszenie nr 106744 / 22.09.2022
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor

Do spraw: opinii i uzgodnień przyrodniczych w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Uzgadnianie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzgadnianie warunków zabudowy dla przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie ochrony przyrody na obszarach objętych ochroną.
 • Uzgadnianie zezwoleń na usuwanie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli.
 • Uzgadnianie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województwa, w części dotyczącej rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i ich otulin, obszarów chronionego krajobrazu oraz obszarów Natura 2000.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem postanowień w sprawie obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura, innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony.
 • Uzgadnianie warunków realizacji dla przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośredni związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony.
 • Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem zgłoszeń, wydawaniem decyzji w sprawie sprzeciwu oraz decyzji ustalających warunki prowadzenia działań wymagających zgłoszenia na obszarach form ochrony przyrody, w obrębach ochronnych i w obrębie cieków naturalnych.
 • Uzgadnianie projektów uchwał rady gminy ustanawiających oraz znoszących pomnik przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz projekty uchwał sejmiku województwa w sprawie obszarów chronionego krajobrazu i parków krajobrazowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie bądź wyższe
 • Staż pracy co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów z zakresu następujących ustaw:
 • ustawy o ochronie przyrody i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
 • ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
 • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustaw związanych z procesem inwestycyjnym: prawo budowlane, prawo wodne, prawo ochrony środowiska,
 • znajomość przepisów krajowych i unijnych z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska, ekologii i pokrewnych,
 • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy o służbie cywilnej;
 • umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, siedlisk przyrodniczych oraz znajomość form ochrony przyrody;
 • ogólna wiedza przyrodnicza;
 • umiejętność redagowania dokumentów urzędowych (m.in. decyzji, postanowień, zarządzeń) i stosowania prawa w praktyce;
 • umiejętność odnajdywania informacji pomocniczych przy realizowaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera i pakietów biurowych m.in. MS Office;
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista;
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: średnie bądź wyższe w zakresie biologii, ochrony środowiska, leśnictwa, rolnictwa, architektury krajobrazu, budownictwa, geografii, gospodarki przestrzennej, ekologii i pokrewnych oraz administracji
 • Staż pracy w administracji publicznej w zakresie ochrony przyrody
 • przeszkolenie z zakresu ochrony przyrody, ocen oddziaływania na środowisko i kodeksu postępowaniu administracyjnego;
 • znajomość uwarunkowań środowiskowych na terenie województwa łódzkiego;
 • umiejętność posługiwania się informacją przestrzenną i oprogramowaniem typu GIS;
 • znajomość jednego z obowiązujących w UE języków obcych;
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
 • umiejętności interpersonalne m.in. umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • prawo jazdy kat. B
Co oferujemy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Oferta dodatkowego ubezpieczenia/pakietu medycznego
 • Zapomoga w sytuacji zdarzeń losowych
 • Dofinansowanie do świąt przyznawane dzieciom pracowników.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów;
 • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
 • oświetlenie naturalne i sztuczne;
 • wykonywanie zadań pod presją czasu;
 • częste kontakty z klientem zewnętrznym;
 • praca na XI bądź XII piętrze;
 • przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich;
 • windy z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych;
 • niedostosowane toalety dla osób niepełnosprawnych;
 • w budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy;
 • wyjazdy terenowe.
Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Oświadczenie prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na serwisie internetowym https://www.gov.pl/web/rdos-lodz/wzory-oswiadczen w zakładce O RDOŚ-> Praca -> Wzory oświadczeń.
 • List motywacyjny powinien być podpisany.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie testu wiedzy i/lub rozmowie kwalifikacyjnej.
 • Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
 • Oferty odrzucone mogą być odebrane w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenie informacji o wyniku naboru, w pok. 1209 (XII piętro) siedziby RDOŚ w Łodzi po umówieniu się telefonicznym.
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 3 600,63 zł + dodatek stażowy.
 • Pozostałe oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Mile widziane oferty osób niepełnosprawnych. 
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (42) 665-03-70.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi informuję, iż nabór przeprowadzany jest, w zależności od liczby kandydatów spełniających wymogi, w następujących formach:
1) w przypadku mniejszej niż 15 liczbie kandydatów - rozmowy kwalifikacyjne oraz testy umiejętności praktycznych(np. znajomość obsługi komputera, umiejętność redagowania pism urzędowych znajomość języka obcego).
2) W przypadku większej lub równej 15 liczbie kandydatów:
a) testu wiedzy,
b) rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu umiejętności praktycznych (np. znajomość obsługi komputera, umiejętność redagowania pism urzędowych, znajomość języka obcego).

Test wiedzy jest testem wielokrotnego wyboru – czas trwania 60 minut – składającym się z 30 pytań z zakresu znajomości zagadnień i aktów prawnych wymienionych w ogłoszeniu na stanowisko pracy
- maksymalna liczba punktów do uzyskania – 30 pkt.
W teście wiedzy mogą wystąpić pytania otwarte.
Warunkiem udziału w rozmowie kwalifikacyjnej w przypadku pkt 2) jest uzyskanie w teście wiedzy wyniku, który zaklasyfikuje kandydata w piątce kandydatów, którzy udzielili najwięcej prawidłowych odpowiedzi. Dopuszcza się
możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną większą liczbę kandydatów
w przypadku uzyskania przez nich równej liczby punktów.
Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rozmowę z kandydatami na podstawie wcześniej przygotowanego zestawu pytań. Wszyscy kandydaci odpowiadają na jednakowe pytania, ustalone przez członków Komisji.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • (świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu/odbyciu stażu)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu/odbyciu stażu lub praktyk, referencje, w przypadku umów cywilnoprawnych zaświadczenia o wykonaniu umowy - protokoły odbioru)
 • Kopia dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu ochrony przyrody, ocen oddziaływania na środowisko i kodeksu postępowania administracyjnego.
calendar icon

Aplikuj

do 3 października 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 106744"
na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Traugutta 25
90-113 Łódź
sekretariat: XII piętro pokój nr 1214

Oświadczenie prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na serwisie internetowym https://www.gov.pl/web/rdos-lodz/wzory-oswiadczen w zakładce O RDOŚ-> Praca -> Wzory oświadczeń
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
42 665 03 70
 • Dokumenty należy złożyć do: 03.10.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, e-mail: sekretariat@lodz.rdos.gov.pl
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: adres e-mail: iod@lodz.rdos.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie lista osób spełniających wymagania formalne w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902). Wynik naboru zostanie upubliczniony w powszechnie przyjęty sposób (BIP urzędu, BIP KPRM, tablica ogłoszeń urzędu).
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi

Udostępnił: Anna Kotlińska

Komórka organizacyjna: Zespół Organizacyjno-Administracyjny, Kadr i Zamówień Publicznych

Wprowadzono: 22.09.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×