Łódź - panorama
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
90-436 Łódź al. Kościuszki 83
print as PDF
Ogłoszenie nr 70878 / 06.11.2020
Dołącz do nas jako:

samodzielny referent

Do spraw: ds. przeprowadzenia kontroli podatkowych i prowadzenia postępowań podatkowych w Dziale Kontroli Podatkowej oraz Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług w Urzędzie Skarbowym Łódź-Śródmieście.
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Dokonuje wstępnej analizy informacji o podatnikach w zakresie niezbędnym do podjęcia czynności sprawdzających oraz kontroli podatkowych. Przeprowadza kontrole podatkowe, czynności sprawdzające oraz sporządza protokoły. Dokonuje analizy materiału zebranego podczas kontroli podatkowej i czynności sprawdzających. Odpowiada na wniesione przez podatników zastrzeżenia i sporządza wyjaśnienia do protokołów z kontroli. Przygotowuje i opracowuje dokumentację pokontrolną.
 • Prowadzi postępowania podatkowe, w tym w sprawach: określania wysokości przychodu/dochodu, wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości zaliczek na podatek, wysokości nadpłaty, wysokości straty poniesionej przez podatnika, wysokości odsetek za zwłokę, wpłat z zysku, wysokości zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych. Prowadzi postępowania w tym w sprawach ustalania zobowiązań podatkowych oraz z zakresu nieujawnionych źródeł przychodu oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu jak też w sprawach orzekania o odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników, za zobowiązania podatkowe jak też w zakresie kar porządkowych i ustalania kosztów postępowania.
 • Sporządza: wnioski o dokonanie zabezpieczenia zobowiązań podatkowych, nadania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności, postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku, informacji do komórki karno-skarbowej w celu wszczęcia dochodzenia w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe lub dotyczące odstąpienia od wszczęcia dochodzenia.
 • Prowadzi wymagane ewidencje i rejestry oraz ewidencjonuje dokumenty źródłowe w systemach informatycznych zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami.
 • Prowadzi czynności sprawdzające w przypadkach uzasadnionych potrzebami Urzędu.
 • Sporządza informacje, analizy i sprawozdania, a także opracowuje korespondencję w zakresie działania komórki organizacyjnej oraz udostępnia informacje uprawnionym organom, instytucjom i osobom w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa.
 • Współpracuje przy realizacji zadań z pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu. Współpracuje z urzędem celno-skarbowym i innymi organami celem ujawniania nieprawidłowości podatkowych oraz współdziała z innymi podmiotami.
 • Kieruje wnioski do Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających o przeprowadzenie czynności sprawdzających lub kontroli.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe w administracji lub powyżej 6 miesięcy w obszarze prawa podatkowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego i ordynacji podatkowej
 • Grzeczność i uprzejmość,
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą i informacjami,
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe preferowane wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze kontroli podatkowej
 • Umiejętność obsługi aplikacji i systemów informatycznych Ministerstwa Finansów
Co oferujemy
 • Stabilne zatrudnienie,
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
 • Wypłaty z funduszu nagród – uzależnione od wyników pracy,
 • Nagrody jubileuszowe,
 • Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych, dopłata do biletów na imprezy kulturalne, niskooprocentowane pożyczki),
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze,
 • Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego
 • praca w siedzibie Urzędu oraz praca w terenie
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy
 • praca przeważnie siedząca
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym
 • urząd zlokalizowany w kompleksie kilku budynków: budynek A – dwupiętrowy, budynek B – jednopiętrowy, budynki A1 i C – parterowe,
 • stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w budynku A,
 • żaden z budynków nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych, niż parterowa kondygnacji budynków,
 • na parterze budynku A znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
   
Dodatkowe informacje

WYMAGANE OŚWIADCZENIA I KWESTIONARIUSZ OSOBOWY MUSZĄ BYĆ OPATRZONE TWOIM WŁASNORĘCZNYM PODPISEM.

Nie rozpatrzymy ofert niespełniających wymagań formalnych lub otrzymanych po terminie, a także ofert składanych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych przez Ciebie dokumentów. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego, o jego miejscu i terminie powiadomimy Cię telefonicznie lub mailowo.

Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze zniszczymy po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje maksymalnie 5 najlepszych kandydatek/kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru – po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.

Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi oraz wzory oświadczeń są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.lodzkie.kas.gov.pl/pl/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

Dodatkowe informacje możesz uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-206.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Weryfikacja formalna ofert oraz rozmowa kwalifikacyjna są etapami obligatoryjnymi.
W zależności od liczby kandydatów zastosujemy dodatkowe metody selekcji – analizę merytoryczną ofert, test wiedzy i kompetencji, sprawdzian praktyczny.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: http://www.lodzkie.kas.gov.pl/pl/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 16 listopada 2020

na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
al. Kościuszki 83
90-436 Łódź
Kancelaria, pokój nr 1
z dopiskiem: ogłoszenie nr 70878

Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 16.11.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  1. Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z siedzibą przy al. Kościuszki 83, 90-436 Łódź (nr tel. 42 25 47 000, adres e-mail: ias.lodz@mf.gov.pl)

  2. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.lodz@mf.gov.pl

  3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

  4. Informacje o odbiorcach danych: Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

  5. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

  6. Uprawnienia:

  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,

  c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  d) prawo do usunięcia danych osobowych: żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontraktowy administratora danych, podany powyżej,

  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  7. Podstawa prawna przetwarzania danych:

  a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

  b)  art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 10 RODO,

  c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  8. Informacja o wymogu podania danych:

  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażanie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym zakresie.

  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie pisemna zgoda na ich przetwarzania, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  9. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

   

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Udostępnił: Klaudia Wątorska

Komórka organizacyjna: Wydział Personalny

Wprowadzono: 06.11.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×