Biuro - zdjęcie 2
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi
91-735 Łódź ul. Źródłowa 52
print as PDF
Ogłoszenie nr 70594 / 02.11.2020
Dołącz do nas jako:

referent

Do spraw: prowadzenia działalności bieżącej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łodzi w Sekcji Administrowania Rezerwami
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • opracowywanie rozkazu dziennego Wojskowego Komendanta Uzupełnień i sporządzanie wyciągów z rozkazów
 • prowadzenie ewidencji poleceń wyjazdów służbowych żołnierzy zawodowych i pracowników
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy i nadgodzin pracowników
 • sporządzanie wykazu opublikowanych aktów prawnych i przedstawianie ich do dekretacji Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień
 • prowadzenie ewidencji i dystrybucji druków ścisłego zarachowania
 • terminowe opracowywanie dokumentacji analitycznej, sprawozdawczej i rozliczeniowej w zakresie swojej odpowiedzialności
 • udzielanie informacji i pomocy interesantom oraz przygotowywanie odpowiedzi na pisma, wpływające do WKU
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe w pracy administracyjnej lub w wojsku
 • znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem MS OFFICE:Word i Exel
 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych ,,Poufne" lub złożenie oświadczenia o poddaniu się procedurze sprawdzającej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • samodzielność
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju na drugi piętrze. W budynku brak jest windy. Narzędzia i materiały pracy: komputer, drukarka. Budynek i pomieszczenia sanitrno-higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Postępowanie rekrutacyjne będzie składac się z trzech etapów: I - weryfikacja dokumentów pod względem formalnym, II - sprawdzian wiedzy i umiejętności, III - rozmowa kwalifikacyjna z komisją. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów zostaną telefonicznie poinformowani o dalszej procedurze.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopię poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych ,,Poufne" lub złożenie oświadczenia o poddaniu się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawość - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 12 listopada 2020

na adres:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi
ul Źródłowa 52, 91 - 735 Łódź
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
tel 261-444-352
 • Dokumenty należy złożyć do: 12.11.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego:
  • Kontakt do inspektora ochrony danych:
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych:
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Wojskowy Komendant Uzupełnień

Jednostka organizacyjna: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi

Udostępnił: Beata Grzegorczyk

Komórka organizacyjna: Komenda

Wprowadzono: 02.11.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×