Łódź - panorama
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
90-425 Łódź PIOTRKOWSKA 99
print as PDF
Ogłoszenie nr 69843 / 09.10.2020
Dołącz do nas jako:

inspektor ochrony zabytków

Do spraw: ochrony zabytków nieruchomych Wydział Planowania Przestrzennego
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy,
 • Formowanie wniosków do studiów i planów zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Współdziała ze służbami i organami zagospodarowania przestrzennego, architektury, ochrony środowiska, nadzoru budowlanego
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi WUOZ w Łodzi z w celu oceny walorów historycznych i artystycznych, stanu zachowania oraz opinii w zakresie ochrony zabytków wpisanych do ewidencji lub rejestru zabytków nieruchomych i zabytków archeologicznych
 • Prowadzi i przygotowuje korespondencję i sprawozdawczości w zakresie spraw objętych zakresem czynności
 • Współpracuje z Urzędami Miast i Gmin w zakresie Gminnych programów opieki nad zabytkami.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe planowanie przestrzenne.
 • Doświadczenie zawodowe W projektowaniu w zakresie planowania przestrzennego, doświadczenie w dziedzinie ochrony zabytków.
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony zabytków, kodeksu postępowania administracyjnego
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • sumienność, rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, jak również związana z wyjazdami w teren, działania pod presją czasu, kontakt z klientem zewnętrznym, możliwość występowania sytuacji spornych, praca przy monitorze ekranowym, stanowisko pracy znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym bez windy.

Dodatkowe informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje maksymalnie 5 najlepszych kandydatek/kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy. Oświadczenia, list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze. 3.200 zł. brutto+ dodatek stażowy. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących w naborach do pracy w służbie cywilnej, druki oświadczenia dostępny na stronie KPRM.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w ww. zakresie.
 • Oświadczenie o posiadaniu Prawa Jazdy kat."B"
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 31 października 2020

na adres:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
90-425 Łódź,Piotrkowska 99
z dopiskiem " Oferta pracy nr ................"
Prosimy również o wpisanie do Listu motywacyjnego numeru oferty.
 • Dokumenty należy złożyć do: 31.10.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej
  Rozporządzenie) informujemy, że:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Siedzibą Łódzkiego
  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź.
  Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: /42/ 638-07-21; adresu e-mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl; skrytki ePUAP: /WUOZLodz/
  skrytka.
  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail:
  iod@wuoz-lodz.pl.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury naboru (art. 6 ust. 1 lit. e
  Rozporządzenia). Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu
  przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody.
  Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo
  na to zgodę. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnych kategorii)
  konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie.
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane
  innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  4.1. podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  4.2. podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy
  powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trzech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
  6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:
  6.1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  6.2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  6.3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  6.4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  6.5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
  (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie
  danych).
  7. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a
  Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie.
  8. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
  uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procedury naboru w
  Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi.
  10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Wytworzył/odpowiada: Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

Udostępnił: Marzena Brendzel

Komórka organizacyjna: Wydział Ogólny

Wprowadzono: 09.10.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×