Łódź - panorama
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
90-425 Łódź ŁÓDŹ PIOTRKOWSKA 99
print as PDF
Ogłoszenie nr 72903 / 06.01.2021
Dołącz do nas jako:

inspektor

Do spraw: archiwum i prowadzenia biblioteki Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi- Wydział Zabytków Ruchomych i Rejestru Zabytków
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzenie archiwum Urzędu
 • Prowadzenie, nadzór, administrowanie i obsługa biblioteki Urzędu
 • Udostępnianie materiałów archiwalnych WUOZ i prowadzenie nadzoru nad ich wykorzystywaniem w celu ochrony zabytków
 • Opracowywanie, gromadzenie i udostępnianie dokumentacji obiektów zabytkowych ze zbiorów WUOZ w celu popularyzacji wiedzy o zabytkach
 • Digitalizacja zbiorów danych będące w zasobach WUOZ w Łodzi ,porządkowanie dokumentacji
 • Prowadzenie i przygotowanie zaświadczeń i pozostałej korespondencji oraz sprawozdawczości w zakresie spraw objętych zakresem czynności.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe , ukończony kurs kancelaryjno–archiwalny
 • Staż pracy praca w archiwum
 • Znajomość procedur administracyjnych, przepisów w zakresie ochrony zabytków i dziedzin pokrewnych oraz umiejętność ich stosowania w praktyce
 • Biegła umiejętność osługi komputera pakiet MS Office, Corel
 • Sumienność,rzetelność
 • Samodzielność w działaniu
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • zainteresowanie tematyką dot.ochrony zabytków
 • komunikatywność, samodzielność w działaniu.
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa ,kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, stanowisko pracy znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym bez windy.

Dodatkowe informacje

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje maksymalnie 5 najlepszych kandydatek/kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy. Oświadczenia, list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących w naborach do pracy w służbie cywilnej, druki oświadczenia dostępny na stronie KPRM.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
calendar icon

Aplikuj

do 22 stycznia 2021

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 72903"
na adres:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
90-425 Łódź,Piotrkowska 99
z dopiskiem "oferta pracy nr........ "
 • Dokumenty należy złożyć do: 22.01.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej

  Rozporządzenie) informujemy,że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Siedzibą Łódzkiego

  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź.

  Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: /42/ 638-07-21; adresu e-mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl; skrytki ePUAP: /WUOZLodz/

  skrytka.

  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail:

  iod@wuoz-lodz.pl.

  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury naboru (art. 6 ust. 1 lit. e

  Rozporządzenia). Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu

  przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody.

  Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo

  na to zgodę. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnych kategorii)

  konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie.

  4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane

  innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  4.1. podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  4.2. podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy

  powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trzech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

  6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:

  6.1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  6.2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  6.3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  6.4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  6.5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

  (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie

  danych).

  7. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a

  Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie.

  8. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

  uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

  9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procedury naboru w

  Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi.

  10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

Udostępnił: Marzena Brendzel

Komórka organizacyjna: Wydział Ogólny

Wprowadzono: 06.01.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×