Łódź - panorama
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
90-113 Łódź ul. Romualda Traugutta 25
print as PDF
Ogłoszenie nr 84320 / 14.09.2021
Dołącz do nas jako:

główny specjalista

W Wydziale Inspekcji i Kontroli
#administracja publiczna #budownictwo
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzenie kontroli robót i obiektów budowlanych oraz inspekcji terenowych i oględzin
 • Analiza dokumentacji technicznej
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przygotowywanie projektów decyzji i postanowień
 • Prowadzenie samochodu służbowego
 • Kompletowanie i porządkowanie akt sprawy, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 • Przyjmowanie interesantów celem udostępnienia akt oraz udzielenia stosownych wyjaśnień
 • Udział w naradach i szkoleniach
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków
 • Udział w kontrolach działań powiatowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
 • Nakładanie mandatów karnych
 • Udział w kontrolach i inspekcjach wspólnie z innymi organami np. GINB
 • Sporządzanie protokołów, ocen oraz wystąpień pokontrolnych.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe budowlane lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata pracy w organach nadzoru budowlanego lub w administracji architektoniczno - budowlanej.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej "Poufne"
 • Bardzo dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo budowlane i przepisów z nią związanych
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • Zdyscyplinowanie
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Dobra odporność na stres
 • Komunikatywność
Co oferujemy
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Stabilne zatrudnienie,

Dodatek za wysługe lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),

Wypłaty z funduszu nagród - uzależnione od wyników pracy,

Nagrody jubileuszowe.

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu - złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

Warunki pracy

-Praca w siedzibie Inspektoratu, przy komputerze i z wykorzystaniem urządzeń biurowych,

-Udział w naradach i szkoleniach oraz oględzinach,

-Praca na placu budowy, w obiektach budowlanych oraz w trudnych warunkach terenowych,

-Analiza zgromadzonej dokumentacji, która może zawierać bardzo drobne czcionki lub być pisana mało czytelnym pismem odręcznym,

-Prowadzenie rozmów telefonicznych i osobistych ze stronami prowadzonych postępowań,

-Udział w naradach i szkoleniach.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie uprawnień budowlanych
calendar icon

Aplikuj

do 24 września 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 84320"
na adres:
dokumenty należy składać listownie/osobiście - wrzucając do skrzynki podawczej w Inspektoracie
adres: 90-113 ŁÓDŹ, UL TRAUGUTTA 25 piętro XIV

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.09.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Klauzula informacyjna wobec kandydata do pracy

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

  1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Łodzi przy ul. Gen. Romualda Traugutta 25, (90-113 Łódź), tel. 0-42 637 47 33, fax 0-42 639 98 79, e-mail winb@lodz.uw.gov.pl

  2.       Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Jacka Krzyżaniaka, ma Pani/Pan prawo kontaktu
  z nim za pomocą adresu e-mail iod@synergiaconsulting.pl lub pod nr tel. 500-610-605.

  3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu  rekrutacji na stanowisko głównego specjalisty na podstawie:

  1)       art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z:

  - art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

  - art. 4 pkt 1) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

  - art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

  2)       art. 9.ust.2 lit. b w związku z art. 28 ust. 2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

  3)       art. 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda na przetwarzanie danych) w związku z dobrowolnie podanymi danymi
  w sekcji Inne niniejszego formularza

  4.       Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

  - członkowie komisji rekrutacyjnej

  -osoby odwiedzające Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony przez administratora, opublikowanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

  - podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej
  z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. firmy zajmujące się ochroną danych osobowych, firma audytorskie, informatyczne, hostingowe.

  5.       Dokumenty aplikacyjne kandydata z którym nawiązano stosunek pracy będą przechowywane przez 10 lat.
  W zakresie udostępnionych danych osobowych  innych niż wymagane przepisami prawa – do momentu cofnięcia zgody.

  6.       Posiada Pani/Pan prawo do;

  1)       dostępu do treści swoich danych,

  2)       żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

  3)       żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit b i e),

  4)       prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,

  5)       ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO,

  6)       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

  7)       prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7.       Pani Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Udostępnił: Małgorzata Rusinkiewicz

Komórka organizacyjna: Kadry

Wprowadzono: 14.09.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×