Biuro - zdjęcie 2
Biuro do spraw Substancji Chemicznych w Łodzi
90-019 Łódź ul. Dowborczyków 30/34
print as PDF
Ogłoszenie nr 104298 / 12.08.2022
Dołącz do nas jako:

główny księgowy

Departament Prawny i Finansowy

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi w celu zapewniania finansowania działalności Biura oraz prawidłowego wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu.
 • Prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami – sporządzania przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w celu zapewnienia właściwego przebiegu operacji gospodarczych.
 • Sporządza listy wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS, US i PFRON, w celu terminowego regulowania wszelkich zobowiązań finansowych i przekazywania informacji właściwym jednostkom.
 • Sporządza projekty planu rzeczowo-finansowego na lata kolejne oraz analizę wykorzystania przydzielonych z budżetu środków w celu zapewnia finansowania działalności Biura.
 • Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem procedur kontroli dokumentów finansowych oraz wstępnej kontroli, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w celu zapewniania prawidłowego dysponowania środkami przydzielonymi z budżetu.
 • Zapewnia rzetelną i terminową sprawozdawczość finansową dla organu prowadzącego i innych instytucji w celu zapewniania przepływu informacji o zdarzeniach finansowych.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego winna spełniać jeden z poniższych warunków: a) mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości b) mieć ukończoną średnią policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej sześcioletnią praktykę w księgowości c) być wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów d) posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie: służby cywilnej, finansów publicznych, rachunkowości
 • Biegła obsługa komputera
 • Umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odporność na stres, odpowiedzialność
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostce budżetowej
 • Znajomość programu księgowego Sage Symfonia
Co oferujemy
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Elastyczny czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy w godz. 7.00-9.00
 • Szkolenia
 • Trzynaste wynagrodzenie
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Warunki pracy
 • Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
 • Biuro do spraw Substancji Chemicznych mieści się w wynajmowanym budynku na 4 piętrze. Wejście do budynku bez barier architektonicznych od strony ul. Targowej 35 w Łodzi. Szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrznych oraz winda w budynku dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Oferty niekompletne, bez podpisu oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Informacje o ogłoszeniu oraz wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych dostępne są na stronie BIP urzędu: www.gov.pl/web/chemikalia
 • W swoim cv podaj numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej. Jeśli Twoja aplikacja spełni wymagania formalne, o kolejnym etapie naboru powiadomimy Cię telefonicznie lub mailowo.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani z przyczyn formalnych oraz którym nie zaproponujemy zatrudnienia w danym naborze, zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.
 • Aplikację możesz wysłać też przez ePUAP lub na adres mailowy: biuro@chemikalia.gov.pl
 • W liście motywacyjnym oraz w tytule wiadomości elektronicznej lub na kopercie wpisz numer naboru.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

1.     Weryfikacja formalna ofert kandydatów - etap obligatoryjny.

2.     Rozmowa kwalifikacyjna – etap obligatoryjny.

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-10-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 31 sierpnia 2022

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 104298"
na adres:
Oferty należy składać w siedzibie Biura do spraw Substancji Chemicznych, 90-019 Łódź, ul. Dowborczyków 30/34 w dni robocze w godz. 9:00-15:00 lub pocztą.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(42) 28-35-400
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 31.08.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych, 90-019 Łódź ul. Dowborczyków 30/34, tel. 42 25 38 400
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: https://www.gov.pl/web/chemikalia/IOD
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Biuro do spraw Substancji Chemicznych
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Biuro do spraw Substancji Chemicznych w Łodzi

Udostępnił: Izabela Ruban-Szymczak

Komórka organizacyjna: Sekretariat

Wprowadzono: 12.08.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×