Łódź - panorama
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
90-436 Łódź al. Kościuszki 83
print as PDF
Ogłoszenie nr 94471 / 10.03.2022
Dołącz do nas jako:

audytor wewnętrzny

w Wieloosobowym Stanowisku Audytu Wewnętrznego w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Przeprowadza zadania zapewniające w zakresie badania systemów w Izbie Administracji Skarbowej i urzędach w celu dostarczenia Dyrektorowi Izby obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności kontroli zarządczej, w szczególności: zgodności z przepisami prawa prowadzonej działalności oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.
 • Przeprowadza czynności doradcze, w tym zgłasza opinie i wnioski, w celu usprawnienia funkcjonalności funkcjonowania Izby Administracji Skarbowej i urzędów.
 • Monitoruje stan realizacji zaleceń zawartych w sprawozdaniach z przeprowadzonych zadań audytowych oraz przeprowadza czynności sprawdzające w celu oceny sposobu wdrożenia i skuteczności zaleceń realizowanych przez audytowanych.
 • Przygotowuje założenia i bierze udział w analizie ryzyka w celu opracowywania planu audytu wewnętrznego.
 • Gromadzi dane w celu sporządzania sprawozdania i informacji z wykonania planu audytu za dany rok.
 • Prowadzi dokumentację dotyczącą zadań audytowych i gromadzi informacje dotyczące obszarów ryzyka, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego.
 • Przeprowadza audyty wewnętrzne na zlecenie Ministra Finansów, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub na polecenie Prezesa Rady Ministrów, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w obszarze audytu lub kontroli.
 • Kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego – art. 286, ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych (ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz. U. 2021, poz. 305 ze zm.)
 • Biegła znajomość metodologii prowadzenia audytu wewnętrznego oraz znajomość Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego.
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych. Obsługa MS Office: Word oraz Excel.
 • Skuteczna komunikacja ustna i pisemna.
 • Grzeczność i uprzejmość.
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami.
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania.
 • Terminowość, rzetelność, dokładność, samodzielność i inicjatywa.
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnikliwość i kreatywność.
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe preferowane wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne,
 • Kursy i przeszkolenia w zakresie audytu wewnętrznego (w tym analizy ryzyka oraz metodologii realizacji zadań audytu wewnętrznego) oraz z zakresu kontroli zarządczej, finansów publicznych.
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • Stabilne zatrudnienie,
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
 • Wypłaty z funduszu nagród – uzależnione od wyników pracy,
 • Nagrody jubileuszowe,
 • Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych, dopłata do biletów na imprezy kulturalne, niskooprocentowane pożyczki),
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze,
 • Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi bierze udział w projekcie „Procedury bez barier”.

W ramach tego projektu, jeżeli jesteś osobą posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności i chcesz zgłosić szczególne potrzeby dotyczące procesu naboru napisz na: agnieszka.wisiałkowska@mf.gov.pl bądź zadzwoń, tel: (42) 25-47-260.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
 • praca przeważnie siedząca wymagająca wymuszonej pozycji ciała, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, laptop, drukarka, niszczarka, itp.)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko pracy zlokalizowane na IV piętrze w budynku siedmiokondygnacyjnym,
 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • budynek wyposażony w windę,
 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Dodatkowe informacje

ZACHĘCAMY DO APLIKOWANIA PRZEZ FORMULARZ ELEKTRONICZNY (przycisk – APLIKUJ ELEKTRONICZNIE).

W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY W FORMIE PAPIEROWEJ: WYMAGANE OŚWIADCZENIA I KWESTIONARIUSZ OSOBOWY MUSZĄ BYĆ OPATRZONE TWOIM WŁASNORĘCZNYM PODPISEM.

Nie rozpatrzymy ofert niespełniających wymagań formalnych lub otrzymanych po terminie.

Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych przez Ciebie dokumentów. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego, o jego miejscu i terminie powiadomimy Cię telefonicznie lub mailowo.

Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze zniszczymy po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje maksymalnie 5 najlepszych kandydatek/kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru – po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.

Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi oraz wzory oświadczeń są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.lodzkie.kas.gov.pl/pl/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

Dodatkowe informacje możesz uzyskać pod numerem telefonu  (42)25-47-260.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Weryfikacja formalna ofert oraz rozmowa kwalifikacyjna  są etapami obligatoryjnymi. W zależności od liczby kandydatów zastosujemy dodatkowe metody selekcji – analizę merytoryczną ofert, test wiedzy i kompetencji, sprawdzian praktyczny.

 

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie:: http://www.lodzkie.kas.gov.pl/pl/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia - Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
calendar icon

Aplikuj

do 25 marca 2022

na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
al. Kościuszki 83
90-436 Łódź
Kancelaria, pokój nr 1
z dopiskiem: ogłoszenie nr 94471

Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 25.03.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  1. Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z siedzibą przy al. Kościuszki 83, 90-436 Łódź (nr tel. 42 25 47 000, adres e-mail: ias.lodz@mf.gov.pl)

  2. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.lodz@mf.gov.pl

  3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

  4. Informacje o odbiorcach danych: Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

  5. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

  6. Uprawnienia:

  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,

  c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  d) prawo do usunięcia danych osobowych: żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontraktowy administratora danych, podany powyżej,

  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  7. Podstawa prawna przetwarzania danych:

  a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

  b)  art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 10 RODO,

  c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  8. Informacja o wymogu podania danych:

  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażanie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym zakresie.

  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie pisemna zgoda na ich przetwarzania, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  9. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

   

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Udostępnił: Klaudia Wątorska

Komórka organizacyjna: Wydział Personalny

Wprowadzono: 10.03.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×