Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi
91-463 Łódź ul. Łagiewnicka 54/56
print as PDF
Ogłoszenie nr 115577 / 10.02.2023
Dołącz do nas jako:

aplikant

Do spraw: - stanowisko przygotowujące do pracy na stanowisku inspektora transportu drogowego Wydział Inspekcji
#administracja publiczna #transport drogowy
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Uczestniczy w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktycznych realizowanych w ramach kursu specjalistycznego, których celem jest przyswojenie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych w celu podjęcia i wykonywania pracy na stanowisku inspektora transportu drogowego.
 • Uczestniczy w czynnościach podejmowanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, celem zdobycia odpowiedniej praktyki.
 • Składa egzamin kwalifikacyjny II stopnia, celem zdobycia kwalifikacji zawodowych.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie (potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym);
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość ustaw: ustawa o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa o drogach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego;
 • prowadzenie interwencji (komunikatywność, zarządzanie stresem), samodzielność,myślenie analityczne, gotowość do uczenia się - rozwój zawodowy, rzetelność i terminowość;
 • ukończone 23 lata (zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym)
 • posiadanie wymaganego stanu zdrowia;
 • posiadanie nienagannej opinii;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • prawo jazdy kategorii A,C, D;
 • język obcy: znajomość komunikatywna języka na poziomie B1: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego.
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca biurowa oraz praca w terenie. Praca biurowa - praca przy komputerze powyżej 4h, obsługa urządzeń biurowych. Praca w terenie - prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, prowadzenie kontroli w terenie. Podczas kursu specjalistycznego zajęcia odbywać się będą w ośrodku ITD w Radomiu. Kurs składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych. W ramach kursu organizowane są zajęcia wymagające dużego wysiłku fizycznego. Aplikant w trakcie zajęć praktycznych bierze udział w czynnościach wykonywanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Aplikant jako uczestnik kursu specjalistycznego dla służby kontroli transportu drogowego, zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu kursu oraz regulaminu ośrodka, w którym organizowany jest kurs.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Oświadczenie dla kandydata na stanowisko aplikanta znajduje się na stronie www.gov.pl/web/witd-lodz

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody: - weryfikacja formalna nadesłanych ofert, - weryfikacja wiedzy, - test kompetencyjny, - rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego i/lub case study.

Pracę możesz rozpocząć od: 2023-05-05
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. A, C, D.
calendar icon

Aplikuj

do 3 marca 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi
ul. Łagiewnicka 54/56
91-463 Łódź
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: "aplikant Łódź"
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
42 639 80 68;
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 03.03.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Administrator danych osobowych:

  Administratorem, czyli organem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi z siedzibą przy ul. Łagiewnickiej 54/56, 91-463 Łódź, e-mail: sekretariat@witd.lodz.pl, tel. 42 639 80 68.

  Inspektor Ochrony Danych:

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@witd.lodz.pl lub tradycyjnie pod adresem: ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź ( z dopiskiem ochrona danych osobowych).

  Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Okres przechowywania danych osobowych:

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres prowadzenia postepowania rekrutacyjnego. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

  Prawo dostępu do danych:

  Posiada Pani/Pan prawo dostepu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

  Gdy uzna Pani/Pan, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych Administrator naruszył przepisy RODO to ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych osobowych:

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zakwalifikowania aplikacji do dalszej weryfikacji oraz obowiązkiem wynikającym z Kodeksu pracy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie dopuszczenie kandydata do dalszego etapu rekrutacji.

  Odbiorcy danych:

  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu drogowego w Łodzi. Informacja o wynikach naboru ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata podlega upowszechnieniu poprzez publikację między innymi na stronach internetowych, na których ukazało się ogłoszenie o naborze. W tym przypadku odbiorcami Pani/Pana danych będą także użytkownicy Internetu.

  Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będa profilowane. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny Pani/Pana czynników osobowych, w szczególnosci do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej lub zdrowotnej. Jakakolwiek decyzja mogąca na Panią/Pana wpływać będzie podejmowana przez upoważnionego do tego pracownika Administratora.

Wytworzył/odpowiada: Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi

Udostępnił: Jolanta Ścieszko

Komórka organizacyjna: Samodzielne stanowisko ds. kadr

Wprowadzono: 10.02.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×